Spring naar inhoud

De overgang van basisschool naar de middelbare school moet soepel gaan. De schoolbesturen in Den Haag en omgeving hebben hierover afspraken gemaakt.

De overstapprocedure in de regio Haaglanden
In de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk verloopt de overstap van de basisschool (basisonderwijs, speciaal basisonderwijs) naar de middelbare school (voortgezet onderwijs) via de BOVO-procedure. Deze procedure komt voort uit afspraken die de schoolbesturen in deze gemeenten met elkaar hebben gemaakt. De procedure geldt voor leerlingen die overstappen naar:

 • Praktijkonderwijs (PrO);
 • Vmbo, met of zonder leerwegondersteunend onderwijs (lwoo);
 • Havo;
 • Vwo (atheneum en gymnasium);
 • EOA (Eerste Opvang Anderstaligen), voorheen Internationale Schakelklas;
 • Kopklas.

Voor kinderen met een advies voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) geldt een afwijkende procedure. Meer informatie hierover vindt u op de betreffende schoolpagina’s in deze Scholenwijzer.

Beschikbare plaatsen op vo-scholen ná de tweede aanmeldingsperiode
Op dinsdag 24 april 2018 vindt de centrale matching en loting plaats van de aanmeldingen in de tweede aanmeldingsperiode. De ouders die hun kind in de tweede aanmeldingsperiode hebben aangemeld, krijgen op die dag uiterlijk rond 19.00 uur bericht of hun kind is toegelaten op een vo-school van de voorkeurslijst.

Mocht uw kind niet zijn toegelaten op een school van de voorkeurslijst of heeft u uw kind nog niet eerder aangemeld op een vo-school, dan kunt u uw kind vanaf woensdag 25 april 2018 op een (andere) vo-school aanmelden.

Deze aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Er hoeft geen voorkeurslijst meer te worden ingevuld, maar het aanmeldformulier moet wel op de vo-school van keuze worden ingeleverd. U kunt een aanmeldformulier halen bij de basisschool van uw kind.

In dit overzicht vindt u een lijst van vo-scholen, die nog plekken beschikbaar hebben. Dit overzicht wordt bij elke aanpassing opnieuw aangemaakt. Elke keer dat u kijkt, ziet u de laatste stand van zaken.

 

Basisschooladvies
De basisschool geeft uw kind een basisschooladvies (BSA) mee. Dit advies is gebaseerd op toetsresultaten en leerlingkenmerken, bijvoorbeeld werkhouding. Het geeft weer wat uw kind op de basisschool heeft laten zien én bepaalt op welk niveau uw kind terecht kan. Het BSA is leidend, dat wil zeggen dat de middelbare school uw kind op dat niveau moet plaatsen.

Onderwijskundig rapport
De basisschool maakt voor uw kind ook een onderwijskundig rapport (OKR). Hierin staan persoonsgegevens, toetsresultaten en kenmerken van uw kind. Met dit OKR onderbouwt de basisschool het basisschooladvies. Als ouder hebt u het recht om het OKR in te zien. Wanneer u uw kind op een middelbare school aanmeldt, krijgt ook deze school inzage in het OKR.

Oriënteren
Voor de kerstvakantie krijgt u van de basisschool een voorlopig onderwijsadvies en een lijst met passende scholen. Na de kerstvakantie kunt u met uw kind deze scholen bezoeken op de open dagen. Vervolgens maakt u een lijstje van favoriete scholen. Vanaf dit jaar kunt u uw kind namelijk op meerdere scholen tegelijk aanmelden. Het advies is om verschillende scholen te bezoeken, zodat u en uw kind een zo goed mogelijk beeld krijgen van het onderwijsaanbod.

Aanmelden
Van zaterdag 10 februari t/m vrijdag 23 februari 2018 kunt u uw kind aanmelden. Van de basisschool krijgt u een aanmeldingsformulier met het definitieve advies en een voorkeurslijst. Vul uw top-5 van favoriete scholen in op deze lijst (minder scholen mag, maar bij voorkeur meer scholen). Vervolgens levert u dit formulier in bij de school die u op nummer 1 heeft gezet. Bij sommige scholen moet u hiervoor een afspraak maken. 

Behandeling van uw aanmelding
In de eerste aanmeldingsperiode worden alle aanmeldingen in behandeling genomen, ongeacht de volgorde van binnenkomst. Elke school probeert zoveel mogelijk leerlingen te plaatsen.

Voorrang en loting
Soms krijgt een school meer aanmeldingen dan zij kan plaatsten. Sommige scholen hanteren dan voorrangsregels. Zij verlenen bijvoorbeeld voorrang aan broertjes of zusjes van leerlingen die al op de middelbare school van uw keuze zitten. Uw kind kan alleen voorrang krijgen bij de school die u op nummer 1 zet. Als er na het toepassen van de voorrangsregels nog steeds te veel toelaatbare leerlingen zijn, worden de lesplaatsen onder de overgebleven groep verloot. Op de website van de middelbare school vindt u vanaf 1 november meer informatie over deze voorrangsregels.

Centrale loting en matching
De kinderen die niet geplaatst zijn op de school van eerste keuze, worden geplaatst op een andere school van hun voorkeurslijst. Dit verloopt via een systeem van centrale loting en matching. De leerlingen krijgen via de notaris een nummer. Op volgorde van deze nummering worden de leerlingen geplaatst op een school van hun voorkeurslijst die nog plaats heeft. 

Uitslag
Op vrijdag 6 april 2018 is de uitslag bekend. Dan hoort u op welke school van de voorkeurslijst uw kind is geplaatst. De basisschool ontvangt deze informatie ook.

Tweede aanmeldingsperiode
Voor leerlingen die nog geen school hebben, is er een 2e aanmeldingsperiode. Ouders maken een voorkeurslijst met scholen die nog plaats hebben. Ook deze aanmeldingen verlopen via een systeem van centrale loting en matching. 

Aanmelden en behandelen op Praktijkonderwijs en EOA
Vanaf 27 januari 2018 kunt u uw kind aanmelden op het Praktijkonderwijs en EOA (Eerste Opvang Anderstaligen). De aanmeldingen verlopen op volgorde van binnenkomst. U ontvangt uiterlijk zes weken na aanmelding bericht van de school over de plaatsing van uw kind. 

Passend onderwijs
Voor leerlingen die extra hulp nodig hebben op school, is er passend onderwijs. De basisschool vertelt u welke ondersteuning zij adviseert. Dit advies wordt ook opgenomen in het onderwijskundig rapport. U meldt uw kind tussen 10 en 23 februari 2018 aan. U mag meerdere scholen op uw voorkeurslijst zetten. De middelbare school kijkt vervolgens of ze uw kind de juiste ondersteuning kan bieden. Als dit niet het geval is, zoekt de middelbare school - in overleg met u - een andere school. Meer informatie staat in de BOVO-folder ‘Passend onderwijs op de middelbare school’ of op www.passendonderwijs.nl. 

Belangrijke data

 • December 2017
  Voorlopig schooladvies.
   
 • Januari/begin februari 2018
  Onderwijskundig rapport (OKR).
   
 • 26 januari 2018
  Aanmeldingsformulier met definitief advies voor Praktijkonderwijs en EOA.
   
 • 27 januari 2018
  Start aanmelding Praktijkonderwijs en EOA.
   
 • 9 februari 2018
  Aanmeldingsformulier met definitief advies en voorkeurslijst voor vmbo (lwoo), havo en vwo.
   
 • 10 t/m 23 februari 2018
  1e aanmeldingsperiode vmbo (lwoo), havo en vwo.
  Voorkeurslijst inleveren bij school van eerste keuze.
   
 • 6 april 2018
  Bericht van plaatsing
   
 • 9 t/m 20 april 2018
  2e aanmeldingsperiode, voorkeurslijst inleveren.
   
 • 24 april 2018
  Bericht van plaatsing leerlingen 2e aanmeldingsperiode.

Vragen en/of opmerkingen
Met vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op uw basisschool. Met klachten over het basisschooladvies, het OKR of over het toelatingsbesluit van uw kind, gaat u naar de directie of het bestuur van de school. 

Ombudsregeling
Voor een klacht over de manier waarop de BOVO-procedure is uitgevoerd, kunt u gebruikmaken van de nieuwe ombudsregeling voor ouders. Deze wordt eind 2017 gepubliceerd op www.bovohaaglanden.nl.

Via de basisschool ontvangt u de BOVO-ouderfolder en eventueel een folder over Passend onderwijs. Deze folders bevatten belangrijke informatie voor ouders van basisschoolverlaters. Meer informatie over de overstap en een filmpje met uitleg vindt u op www.bovohaaglanden.nl