Spring naar inhoud

De overgang van basisschool naar de middelbare school moet soepel gaan. De schoolbesturen in Den Haag en omgeving hebben hierover afspraken gemaakt.

Advies
Leerlingen worden op basis van het basisschooladvies toegelaten tot het voortgezet onderwijs.

BOVO-procedure
De schoolbesturen in Den Haag en omgeving hebben afspraken met elkaar gemaakt over de overgang van de basisschool naar de middelbare school. Die zijn vastgelegd in de BOVO-procedure.

Een van de afspraken is, dat u uw kind maar op één middelbare school kunt aanmelden. Hiervoor krijgt u van de basisschool een aanmeldingsformulier. Dat formulier moet naar de middelbare school tussen begin januari en half maart. De precieze data vindt u op de website van de school van uw keuze. Bij de meeste scholen moet u langskomen om uw kind aan te melden.

Heeft de middelbare school de aanmelding ontvangen? Dan wordt bekeken of uw kind kan worden toegelaten.

Eisen
Voldoet uw kind aan alle eisen? En heeft de school ook voldoende plek? Dan wordt uw kind in principe toegelaten. U krijgt een brief van de school waarin staat dat uw kind welkom is.

Wettelijk gezien mag een middelbare school uw kind om drie redenen weigeren:

 • Als de ouders het niet eens zijn met de basisprincipes van de school of deze niet respecteren;
 • Als het basisschooladvies niet past bij de school (bijvoorbeeld een vmbo-advies bij een vwo-school);
 • Als er geen plek is.

Middelbare scholen mogen géén aanvullende toetsing eisen of de leerling zelf aanvullend toetsen.

Geen plek
Voldoet uw kind aan de eisen van de school, maar zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen? Dan gelden soms voorrangsregels. In de BOVO regio Haaglanden hebben schoolbesturen zes voorrangregels afgesproken.
Voorrang voor:

 1. leerlingen met een (half-, stief-)broer of (half-, stief-)zus op de school;
 2. kinderen van personeelsleden;
 3. leerlingen afkomstig van een basisschool met een verwant onderwijskundig concept (bijv. Montessori, Dalton, Vrije School);
 4. leerlingen die in een bepaald gebied wonen (dit moet expliciet genoemd worden);
 5. leerlingen afkomstig van basisscholen die over een bepaalde, langere periode veel kinderen aanmelden; 
 6. kinderen die zijn toegelaten tot het profiel van scholen met een bijzondere inrichting (zoals zgn. Topsport Talentenscholen, maar ook scholen met tweetalig onderwijs, theater- en muziekklassen).

Een vo-school kan maximaal drie van deze voorrangregels gebruiken.

Uitgeloot
Is uw kind uitgeloot? Of heeft het om een andere reden nog geen plek? Dan kunt u uw kind aanmelden op een school waar nog plaatsen zijn. De basisschool krijgt van BOVO Haaglanden een overzicht van scholen die nog plek hebben. U kunt bij de basisschool vragen om dit overzicht. U moet uw kind snel aanmelden bij een middelbare school. Dan is de kans op plaatsing het grootst.

Voor wie geldt de BOVO-procedure?
De BOVO-procedure is voor alle leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan in Den Haag, Rijswijk of Leidschendam-Voorburg. De procedure geldt voor deze onderwijsvormen:

 • praktijkonderwijs
 • vmbo (met of zonder leerwegondersteunend onderwijs)
 • havo
 • vwo (atheneum en gymnasium)
 • kopklas
 • ISK (internationale schakelklas)
 • VSO (voortgezet speciaal onderwijs)

Informatie uitwisselen
De basisschool en de middelbare school wisselen informatie uit over uw kind. Bijvoorbeeld via het schooladvies. Ook informatie over bijvoorbeeld de studiehouding van uw kind gaat van de basisschool naar de middelbare school. De scholen gebruiken daarvoor De POVO-module van Onderwijs Transparant. Als ouder heeft u het recht de informatie te bekijken. Dit mag en kan alleen bij de basisschool van uw kind.

Passend onderwijs
De basisschool geeft aan of extra ondersteuning wenselijk is voor uw kind. Indien uw kind ondersteuning in het kader van passend onderwijs nodig heeft dient de basisschool:

 • met ouders af te stemmen welke ondersteuning gewenst is;
 • ervoor te zorgen dat dit juist in het onderwijskundig rapport komt te staan;
 • zich te oriënteren op middelbare scholen en de ondersteuning die zij bieden;
 • ervoor te zorgen dat de leerling tussen 16 jan. - 12 feb. 2016 door de ouders wordt aangemeld bij een middelbare school.

Welke gegevens heeft de school nodig?

Als u uw kind wilt inschrijven op een middelbare school dan heeft de school een aantal gegevens van uw kind nodig. Deze gegevens staan in het paspoort of de identiteitskaart van uw kind. De school kan deze gegevens overnemen:

 • achternaam
 • voorletters
 • geboortedatum
 • geslacht
 • burgerservicenummer (BSN)

Soms vraagt een school ouders bij de inschrijving van hun kind om een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP), maar dit is niet verplicht.

Meer informatie over inschrijving op een middelbare school vindt u op de website van de Rijksoverheid.