Spring naar inhoud

Maris College Belgisch Park

 • technasium,
 • vwo atheneum,
 • havo

Schoolprofiel

Maris Belgisch Park voor havo en vwo maakt deel uit van het Maris College: een school met zes locaties langs de kust van Den Haag. Ons motto is 'Klein, Veilig, Kansrijk'.

We bieden samenhangend en betekenisvol onderwijs in alle schoolprofielen. Leerlingen leren in de vakken Cultuur & Communicatie (alfa) en Onderzoek & Ontwerpen (bèta: het technasiumvak) competenties en vaardigheden waarmee zij in de bovenbouw onderzoek kunnen doen. Beide vakken zijn identiek van opzet: we werken met externe opdrachtgevers, leerlingen werken in deze vakken in groepsverband, ze leren  problemen te analyseren en oplossingen te vinden. Wat zij leren in de reguliere vakken, komt samen in de vakken C&C en O&O. Alle leerlingen doen daarnaast mee in de 'Marisstroom', waarin zij intensief bezig zijn met muziek, theater, film & fotografie, sport & fysiologie en ICT. Na klas 1 kiezen leerlingen twee stromen waarin ze verder willen gaan. Persoonlijk contact tussen docenten en leerlingen staat borg voor een plezierige sfeer op de locatie. Ons innovatieve onderwijs stimuleert en prikkelt de leerlingen.

Nader toegelicht

Het technasium voor vwo en havo is dé opleiding voor meisjes en jongens die nieuwsgierig en creatief zijn en graag samenwerken. Centraal staan 'denken en doen'. Tot en met het tweede leerjaar krijgen alle leerlingen het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) dat speciaal ontwikkeld is voor het technasium. Bedrijven en instellingen dragen realistische (technologische) vraagstukken aan uit bijvoorbeeld de financieel-economische, de medische, de bancaire en de agrarische sector. Leerlingen werken in projecten samen om deze te onderzoeken en op te lossen. Op school, maar ook op de werkvloer van het bedrijf doen ze inspiratie op. Daar zien ze welke werkzaamheden er worden verricht en welke competenties daarvoor van belang zijn. De opleiding biedt jongens en nadrukkelijk ook meisjes unieke mogelijkheden hun talenten te ontplooien. Voor de bovenbouw kiezen leerlingen uit de profielen: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij of technasium waarin de profielen Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek zijn opgenomen. Het vak O&O wordt afgesloten met een meesterproef waarin de leerling zelfstandig een technologisch vraagstuk oplost. Meer informatie staat op www.technasium.nl of www.mariscollege.nl

Cultuur & Communicatie (C&C) is een vak voor communicatief en cultureel ingestelde leerlingen. Bij het vak C&C leren leerlingen volgens de onderwijsmethodiek en didactiek van Onderzoek &Ontwerpen (onderzoeks)vaardigheden. Deze vaardigheden kunnen ze toepassen bij andere schoolvakken (vakoverstijgend) en later bij vakken in de bovenbouw en bij vervolgstudies op het HBO of de universiteit. Denk hierbij aan vaardigheden als enquêteren, interviewen, debatteren, presenteren, schrijven, redigeren, analyseren, doelgroeponderzoek uitvoeren en data verwerken (in grafieken en diagrammen). Maar ook vaardigheden als reclamescripts schrijven, filmen en werken met InDesign en PhotoShop passeren de revue. De leerlingen passen de geleerde vaardigheden toe in projecten waarbij opdrachtgevers als Muzee Scheveningen, Stichting Future of Peace en Kunstcentrum Stroom de leerlingen uitdagen een maatschappelijk gerelateerd vraagstuk op te lossen. Denk hierbij aan een verbeterplan voor een betere leefomgeving of een presentatie over onderzoek naar internationale organisaties in Den Haag en hun rol in hun streven naar een veilige wereld ('Vrede en Recht'). Leerlingen werken aan de projecten op school en op locatie bij de verschillende instellingen en opdrachtgevers. 

In klas 1 en 2 krijgen alle leerlingen het vak C&C. Aan het eind van klas 2 maken de leerlingen een keuze of ze verder gaan met Onderzoek & Ontwerpen aangevuld met de 'Marisstroom' van hun keuze. Dit vak sluit aan bij de maatschappijprofielen in de bovenbouw.

Zie ook:
www.mariscollege.nl
www.technasium.nl

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

Het Maris College biedt uitdagend onderwijs dat vraagt om betrokken leerlingen. Op alle locaties bieden we minimaal twee onderwijsniveaus aan. Zo krijgen leerlingen de kans het hoogst mogelijke diploma te halen, wat de meesten ook lukt. Leerlingen voelen dat de school er voor hen is. Ze moeten er trots op zijn en zich er thuis voelen. Bij veel activiteiten doen we een beroep op hen. Ze kunnen bijvoorbeeld leerlingmentor of mediator worden en we vragen hun hulp bij schoolevenementen zoals open dagen. De leerlingenraad is een belangrijk adviesorgaan.

Veiligheid

De Marislocaties zijn kleinschalig, met kantines en schoolpleinen waar de leerlingen tijdens pauzes verblijven. Afspraken over hoe we op school met elkaar omgaan, dragen bij aan een veilige omgeving, waarin leerlingen zich thuis voelen. Alle locaties van het Maris College hebben het certificaat 'Veilige School'.

Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

We nodigen ouders regelmatig uit om de resultaten van hun kind te bespreken. Zij kunnen in schooladministratieprogramma Magister de cijfers, het huiswerk en de aanwezigheid van hun kind volgen. We hebben een actieve ouderraad die een klankbord is voor de directie en de school. De OR organiseert thema-avonden over onderwerpen die voor ouders van belang zijn. Voor voorlichting over vervolgopleidingen en beroepen nodigen we ouders uit om over hun expertise te komen praten.

Ouders en school hebben een gezamenlijk doel: hun kind/onze leerling vormen tot evenwichtige, sociale mensen die hun weg in de maatschappij kunnen vinden. We zijn daarin partners met een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ouders zorgen thuis voor een gezond leefklimaat: kinderen slapen genoeg, eten goed en worden ondersteund in hun persoonlijke ontwikkeling. School draagt zorg voor het leerproces en meningsvorming. Gezamenlijk zijn we verantwoordelijk voor het welzijn van de leerlingen en hun sociale ontwikkeling binnen en buiten de school. Daarbij spelen social media een belangrijke rol. Zowel school als ouders dienen alert te zijn op de omgangsvormen in app-groepen van de klas en op social media. Plezierige omgangsvormen zijn overal van belang, ook in de virtuele werkelijkheid.

Goede communicatie tussen school en ouders is van groot belang. De spil in dit proces is de mentor die regelmatig per mail ouders op de hoogte brengt van het wel en wee in de klas en zo nodig in een privébericht ouders informeert over de situatie van hun kind. Van ouders verwachten we dat zij op hun beurt de mentor tijdig op de hoogte brengen als er in de thuissituatie belangrijke zaken spelen. Aan het begin van het schooljaar organiseren we de zogenoemde ‘nieuwjaarsbijeenkomst’ waarop ouders en docenten op ongedwongen wijze met elkaar kennismaken. Een goede verstandhouding van ouders onderling versterkt het saamhorigheidsgevoel van een klas.

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

Het Maris College streeft naar een evenwichtige samenstelling van de klassen naar niveau, verhouding jongens/meisjes en naar een evenredige afspiegeling vna de Haagse bevolking. Broers en zussen van onze leerlingen hebben voorrang. De selectiecriateria voor Maris Belgisch Park staan op onze website www.mariscollege.nl .

Brugperiode

De leerlingen komen in een havo/vwo- of een vwo-brugklas. De mentor is verantwoordelijk voor de begeleiding van de klas en de individuele leerlingen en is aanspreekpunt voor ouders/verzorgers.

Brugklassen

 • havo/vwo 0 plaatsen beschikbaar
 • vwo 0 plaatsen beschikbaar

Voorrangsregels

 1. Voorrang op de school van aanmelding voor kinderen van personeelsleden werkzaam op de school van aanmelding
 2. Voorrang voor leerlingen met een (half-, stief-)broer of (half-, stief-)zus op de school van aanmelding

Voorlichting en open dagen

Maa 15 januari 2018, van 19:00 tot 21:00 uur
Informatieavond voor ouders en leerlingen van groep 7 en 8. Inloop vanaf 18:45 uur.
Vrij 2 februari 2018, van 16:00 tot 20:30 uur
Open huis voor leerlingen van groep 7 en 8 en hun ouders.

Kosten eerste leerjaar

 • € 120,00 Betreft: € 95,- schoolfonds / € 15,- ouderraad / € 10,- cultuurkaart. Het verplichte gymshirt kost € 6,95 en is via de schoolwebsite bij onze leverancier te bestellen.
 • € 166,00 Werkweek
 • € 50,00 Excursies

Extra informatie

 • Technasium in havo en vwo: Tot en met klas 2 krijgen alle leerlingen het technasiumvak Onderzoek & Ontwerpen. Organisaties dragen realistische (technologische) vraagstukken aan die leerlingen in projecten samen onderzoeken en waar zij oplossingen voor moeten vinden. Op school en in bedrijven doen ze inspiratie op: om welke werkzaamheden gaat het en welke competenties zijn belangrijk;
 • Cultuur & Communicatie (C&C): Voor cultureel en communicatief ingestelde leerlingen. Ze gaan onder andere debatteren, schrijven, redigeren, reclamescripts schrijven en filmen. De vaardigheden passen ze toe in projecten van opdrachtgevers;
 • Mentor en coach: In de mentorles staan studievaardigheden en het functioneren van de klas centraal. In het examenjaar krijgen leerlingen een coach die periodiek gesprekken met hen voert om ze inzicht in hun leerproces te geven en ze voor te bereiden op hun examen en hun vervolgopleiding/carrière;
 • Excursies/reizen: In de onderbouw gaan leerlingen onder meer naar het Science Center Nemo in Amsterdam. Ook bezoeken ze theatervoorstellingen. De brugklassen gaan op waterkamp naar Port Zelande, om elkaar en hun docenten te leren kennen. In de bovenbouw bezoeken ze een buitenlandse stad;
 • Cultuur en sport: Iedereen kan auditie doen voor zang en dans voor de jaarlijkse Maris Music Awards. Voor tekentalenten is er de masterclass striptekenen. Sportieve leerlingen kunnen dagelijks na schooltijd deelnemen aan ons sportprogramma.