Spring naar inhoud

Gymnasium Haganum

  • vwo gymnasium

Schoolprofiel

Gymnasium Haganum staat bekend om zijn sfeer en kwalitatief goed onderwijs. Je mag bij ons jezelf zijn en we waarderen je om wie je bent. Met 800 leerlingen zijn we een niet al te grote school waar iedereen elkaar kent. Onze leerlingbegeleiding is goed; we geven je een eigen verantwoordelijkheid en gaan met elkaar het gesprek aan over jouw ontwikkeling. Je kunt bij ons presteren zonder erop aangekeken te worden. Naast de lessen hebben wij veel activiteiten, zoals programmeren, sport, toneel, techniek en muziek. We kijken in het leerproces vooral naar wat goed gaat.
We willen je uitdagen om te debatteren, onderzoek te doen en kritisch te leren denken en daarom vragen we van jou een actieve bijdrage aan de lessen en het buitenschoolse programma. Iedereen doet mee. Onze leerlingen accepteren elkaars opvattingen en overtuigingen en discussiëren over allerlei maatschappelijke onderwerpen. We zijn een zelfstandig gymnasium en dus volgt iedereen Grieks en Latijn. Dit zijn interessante vakken vanwege de taal en de mooie verhalen. Daarnaast krijg je alle vakken die op andere vwo-scholen gegeven worden.

Nader toegelicht

De afgelopen jaren hebben wij een aantal ontwikkelingen in gang gezet, die rechtstreeks voortvloeien uit onze visie op gymnasiaal onderwijs: Talentbeleid, verantwoordelijkheid nemen en internationalisering. Meer daarover vindt u onder het kopje 'Kwaliteitsbeleid en Talentbeleid'. Naast de lessen vinden er op het Haganum veel activiteiten plaats: het schoolorkest, de musical, theatervoorstellingen en films worden bezocht, uitwisselingen met scholen in diverse Europese steden en de klassieke reis (naar Rome of Griekenland), sport, dansprojecten, allerlei olympiades, diverse activiteiten gericht op de wereldpolitiek (Model United Nations), culturele avonden en nog meer. De verjaardag van de school, de Dies, wordt ieder jaar groots gevierd met een dag vol culturele activiteiten.

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

De schoolleiding overlegt regelmatig met de referentiegroepen. Ieder leerjaar heeft zo'n referentiegroep met twee leerlingen per klas. Zij informeren de schoolleiding over wat onder de leerlingen in hun jaarlaag leeft. Er is ook een leerlingenraad. Deze spreekt met de schoolleiding over zaken die alle leerlingen betreffen. In de medezeggenschapsraad zitten naast ouders en personeel ook drie leerlingen.

Veiligheid

Bij ons op school mag je jezelf zijn en we accepteren elkaars verschillen. Kinderen van heel verschillende achtergronden en met heel verschillende belangstellingen sluiten vriendschappen en voelen zich thuis. Op het Haganum kun je presteren zonder erop aangekeken te worden. Een voordeel van een kleine school is ook dat iedereen elkaar kent. Het Haganum is overzichtelijk en veilig. Wij hebben het certificaat 'Veilige School'.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

De belangen van de ouders worden vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad (drie ouders) en in de klassenoudervertegenwoordiging (de KOV, één ouder per klas). De KOV overlegt een aantal keren per jaar met de schoolleiding over alles wat er onder ouders leeft. Ieder jaar wordt er ook een avond georganiseerd over een actueel thema. Verder voeren we in verschillende leerjaren gesprekken met de leerling, de mentor en de ouders over het leerproces van de leerlingen.Voor ouders bieden wij ieder jaar een cursus klassieke talen aan en voorlichting over omgaan met huiswerk.

Nog meer op onze school

Internationaal geörienteerd

Deze school biedt internationaal georiënteerd onderwijs. In klas IV zijn er uitwisselingsreizen met scholen in diverse Europese steden. Leerlingen kunnen deelnemen aan de Franse DELF-scolaire, de Duitse Goethe- en de Engelse Cambridge-examens.

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

Toelaatbaar zijn alle leerlingen uit groep 8 met een vwo-advies. We kunnen 145 leerlingen toelaten, omdat er niet meer leerlingen in het gebouw passen. Als je een vwo-advies hebt en een broer of zus op onze school, krijg je voorrang bij de plaatsing. We nodigen je graag uit voor een kennismakingsgesprek.

Brugperiode

Een brugperiode is er niet, want een leerling komt meteen in de eerste klas van het gymnasium. 

Brugklassen

  • vwo 0 plaatsen beschikbaar

Voorrangsregels

  1. Voorrang voor leerlingen met een (half-, stief-)broer of (half-, stief-)zus op de school van aanmelding

Voorlichting en open dagen

Maa 29 januari 2018, van 20:00 tot 22:00 uur
Voorlichtingsavond voor ouders.
Zat 3 februari 2018, van 10:00 tot 13:00 uur
Open Dag voor leerlingen en ouders.

Kosten eerste leerjaar

  • € 160,00 Ouderbijdrage
  • € 130,00 - introductiedagen in Ermelo (€ 100) - gymshirt (€ 15) - etui voor tekenen (€ 15)

Talentbegeleiding en kwaliteitsbeleid

Wat hebben wij te bieden:
Een veilige sfeer om in te kunnen leren: Onze mentoren  versterken de groepsband binnen een klas. Junior mentoren uit klas 5 helpen de mentoren hierbij.
Zelfstandigheid: Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich individueel ontplooien en zijn gewend om alles wat speelt met hen zelf te bespreken. Deelname aan de verschillende reizen en activiteiten horen bij ons onderwijsprogramma.
Internationalisering: Je kunt bij ons het Franse DELF-scolaire, het Duitse Goethe- en het Engelse Cambridge-diploma halen. Dit zijn internationaal erkende diploma’s waarmee je naar buitenlandse universiteiten kunt. Daarnaast organiseren wij uitwisselingen.
Debat: We hebben een eigen MUN (Model United Nations), waaraan leerlingen uit binnen-en buitenland meedoen. We hebben ook een interne debatclub.
Kunst en cultuur: We hebben een groot schoolorkest waarin iedereen mee mag doen. We bieden de vakken muziek, drama en tekenen in de onderbouw aan en bezoeken allerlei voorstellingen.
Sciencedagen: We organiseren in klas 1 sciencedagen. In klas 2 en 3 zijn er vakoverstijgende projecten.
Onderzoek: Onderzoek doen stimuleert het wetenschappelijke denken en vergroot de creativiteit. Het heeft een belangrijke plek in onze school.
Verdieping en verbreding: Als je meer aankunt, kun je verbredingsprogramma’s binnen en buiten de school volgen. Zo werken wij samen met de universiteit van Leiden en Delft en doen we mee aan het Honours Programma van de zelfstandige gymnasia.