Spring naar inhoud

's Gravendreef College

 • havo,
 • vmbo tl,
 • vmbo k,
 • vmbo gl

Schoolprofiel

Het 's Gravendreef College is een kleine, veilige en sfeervolle school voor havo en vmbo kgt. De goede sfeer, veiligheid en kleinschaligheid helpen het beste uit de leerling te halen.


Onze belangrijkste doelstelling is het maximale uit iedere leerling te halen. Daarbij krijgt elke leerling veel aandacht. Onze ambitie is dat het instroomniveau (basisschooladvies) minimaal het uitstroomniveau (diploma) is.
Wij behouden het goede uit het verleden en combineren dat met de vernieuwingen van deze tijd. Zo heeft iedere brugklasser zijn eigen chroombook en maken we gebruik van digitaal lesmateriaal. In ons lesprogramma besteden we aandacht aan vakoverstijgende projecten.
Wij bieden een programma waarin cultuur en culturele uitingen een belangrijke plaats innemen. Leerlingen bezoeken voorstellingen, gaan naar musea en nemen deel aan lessen drama. Leerlingen kunnen ook havo-examen doen in de vakken dans, drama en beeldend.

Nader toegelicht

Onze school wil haar leerlingen door opleiding en vorming bijstaan op weg naar volwassenheid. De school wil dit realiseren door een kleinschalig georganiseerde school te zijn waar alle leerlingen en docenten gekend worden, zich veilig weten en oog voor elkaar hebben; waar nadrukkelijk gewerkt wordt aan optimale leerresultaten en een soepele doorstroom naar het vervolgonderwijs en waar een brede culturele vorming van alle leerlingen wordt nagestreefd. Bij het schoolprofiel is te lezen hoe we bovenstaande missie vorm geven  in de praktijk van alledag.

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

De leerlingen zijn vertegenwoordigd in het leerlingenoverleg. In het leerlingenoverleg worden zaken die de leerlingen direct aangaan besproken. Vanuit het leerlingenoverleg is het leerlingenstatuut ontstaan waar rechten en plichten van leerlingen en medewerkers van de school beschreven zijn. Belangrijk is ook de leerlingen een stem te geven in de school. Daarvoor is de leerlingenraad waar leerlingen in plaats nemen die mee willen denken en beslissen over zaken binnen de school. In de MR zijn leerlingen ook vertegenwoordigd.

Veiligheid

De school vindt veiligheid van groot belang. Daarom gelden binnen de school duidelijke regels en grenzen, kennen de leerlingen en docenten elkaar en gaat men respectvol met elkaar om. Wij hechten aan vriendelijke omgangsvormen. Grof taalgebruik en brutale opmerkingen worden niet getolereerd. In de mentorlessen wordt uitgebreid aandacht besteed aan de ontwikkeling van de sociaal-emotionele vaardigheden, o.a. aan de hand van de methode 'Tumult', die hierop gericht is.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

De school heeft een zeer actieve ouderraad. Zij adviseert de schoolleiding en steunt het onderwijsproces door actief betrokken te zijn bij activiteiten binnen en buiten de school. Ook wil de ouderraad de band tussen ouders en school versterken en een aanspreekpunt voor ouders zijn. De oudercommissie organiseert thema-avonden met een wisselende inhoud rondom puberteit en opvoeding. De klassen 1 en 2 kennen een speciale klassenouder. De klassenouder is een aanspreekpunt voor de andere ouders en is een extra schakel tussen de school en de ouders. Daarnaast geeft hij of zij ondersteuning  bij excursies en projecten.

Nog meer op onze school

Sportklassen  
Deze school heeft sportklassen.
Masterclass Musical, Film en Sport

MASTERCLASS SPORT, MUSICAL EN FILM: In de Masterclass Sport maken leerlingen kennis met allerlei bekende en minder bekende sporten zoals boksen, snowboarden en wielrennen. In de Masterclass Musical werken leerlingen aan een musicalproductie en bij de Masterclass Film wordt er onder deskundige begeleiding gewerkt aan een film.

Vmbo-programma's

 • Zorg en welzijn
 • Economie en ondernemen

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

Vanaf november staan de toelatingscriteria en de voorrangsregels op onze website vermeld.

Brugperiode

Er zijn acht brugklassen: vier vmbo kgt-klassen en vier havoklassen, waarvan één musicalklas. De klassen hebben een tweejarige brugperiode. Aan het eind van het tweede jaar wordt er voor het vervolg van de opleiding een bindend advies gegeven dat gebaseerd is op studieresultaten en werkhouding. Elke klas heeft een mentor die de leerlingen intensief begeleidt en het contact met de leerling en de ouders onderhoudt.

Brugklassen

 • vmbo k/gl/tl 0 plaatsen beschikbaar
 • vmbo tl 0 plaatsen beschikbaar
 • vmbo tl/havo 0 plaatsen beschikbaar
 • havo 0 plaatsen beschikbaar
 • havo/vwo 0 plaatsen beschikbaar

Voorrangsregels

 1. Voorrang voor leerlingen met een (half-, stief-)broer of (half-, stief-)zus op de school van aanmelding
 2. Voorrang op de school van aanmelding voor kinderen van personeelsleden werkzaam op de school van aanmelding

Voorlichting en open dagen

Don 18 januari 2018, van 19:30 tot 21:00 uur
Voorlichtingsavond voor ouders.
Zat 20 januari 2018, van 09:30 tot 13:00 uur
Open dag.

Kosten eerste leerjaar

 • € 95,00 Vrijwillige ouderbijdrage.
 • € 140,00 Brugklaskamp.
 • € 12,50 Huur locker

Bijzonderheden

Musicalklas-havo:Er is een driejarig lesprogramma ontwikkeld waarin, naast de reguliere vakken, dans, zang en drama in het lesprogramma zijn opgenomen. Deze vakken vormen de kern van de musicalopleiding.

Studiebegeleiding: De mentor gebruikt tijdens de studielessen de studievaardigheidsmethode Tumult.

Rekenen: Rekenen wordt een onderdeel van het examen. Om onze leerlingen goed voor te bereiden, staat er voor alle klassen rekenen op de lessentabel.

Brugklaskamp: Alle brugklasleerlingen gaan in september drie dagen op kamp. Hier sluiten we de eerste kennismakingsperiode op actieve en sportieve wijze af met een programma vol sport, spel, creatieve en schoolse elementen.

Open podium en kerstshow: Leerlingen uit alle klassen treden op en laten het publiek genieten van een gevarieerd programma.

Rookvrij: De school is geheel rookvrij. Er wordt dus in en om de school niet gerookt. Dit geldt voor zowel leerlingen als personeel van de school.

Huiswerkklas: Het is mogelijk om tegen betaling drie keer per week de huiswerkklas te volgen.