Spring naar inhoud

's Gravendreef College Leidschendam

 • vmbo gl,
 • vmbo tl,
 • vmbo k

Schoolprofiel

Het 's Gravendreef College Leidschendam is een kleine school voor vmbo kgt met aandacht voor iedereen, waar een goede sfeer, veiligheid en kleinschaligheid helpen het beste uit de leerling te halen.
Het maximale uit iedere leerling halen is onze belangrijkste doelstelling. Onze ambitie is dat het instroomniveau (basisschooladvies) minimaal het uitstroomniveau (diploma) is.

Wij behouden het goede uit het verleden en combineren dat met de vernieuwingen van deze tijd. Deze vernieuwingen zie je terug in ons lesprogramma waarin we vakken bundelen in een leergebied als mens en natuur en in het gebruik van digitaal lesmateriaal op het eigen chromebook.

Ook besteden wij veel aandacht aan cultuur. Zo bieden wij een programma aan waarin cultuur en culturele uitingen een belangrijke plaats innemen. Leerlingen bezoeken voorstellingen, gaan naar musea en organiseren cultuurworkshops. Daarnaast staan er voor alle leerlingen in klas 1 t/m 3 lessen drama in het rooster.

Nader toegelicht

Onze school wil haar leerlingen door opleiding en vorming bijstaan op weg naar volwassenheid. De school wil dit realiseren door een kleinschalig georganiseerde school te zijn waar alle leerlingen en docenten gekend worden, zich veilig weten en oog voor elkaar hebben; waar nadrukkelijk gewerkt wordt aan optimale leerresultaten en een soepele doorstroom naar het vervolgonderwijs en waar een brede culturele vorming van alle leerlingen wordt nagestreefd. Bij het schoolprofiel is te lezen hoe we bovenstaande missie vorm geven  in de praktijk van alledag.

 

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

De leerlingen zijn vertegenwoordigd in de leerlingenraad. In de leerlingenraad worden zaken die de leerlingen direct aangaan besproken. Vanuit de leerlingenraad wordt gewerkt aan een leerlingenstatuut waarin rechten en plichten van leerlingen en medewerkers van de school beschreven zijn. Wij vinden het belangrijk ook leerlingen een stem te geven in de school.

Veiligheid

De school vindt veiligheid van groot belang. Daarom gelden binnen de school duidelijke regels en grenzen, kennen de leerlingen en docenten elkaar en gaat men respectvol met elkaar om. Wij hechten aan vriendelijke omgangsvormen. Grof taalgebruik en brutale opmerkingen worden niet getolereerd. In de mentorlessen wordt uitgebreid aandacht besteed aan de ontwikkeling van de sociaal-emotionele vaardigheden, o.a. aan de hand van de methode 'Tumult', die hierop gericht is.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

HWij vinden het belangrijk dat ook ouders participeren in het onderwijsproces. Op het 's Gravendreef College zijn er binnen de MR twee plaatsen voor ouders. De ouders adviseren de schoolleiding en hebben stemrecht op een aantal terreinen.

Nog meer op onze school

Sportklassen  
Deze school heeft sportklassen.

Vmbo-programma's

 • Economie en ondernemen
 • Zorg en welzijn

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

Vanaf november staan de toelatingscriteria en de voorrangsregels op onze website vermeld.

Brugperiode

Aankomend schooljaar vormen wij drie vmbo-kgt-klassen. De klassen hebben een tweejarige brugperiode. Aan het eind van het tweede jaar wordt er voor het vervolg van de opleiding een bindend advies gegeven dat gebaseerd is op studieresultaten en werkhouding. Iedere klas heeft een mentor die de leerlingen intensief begeleidt en het contact met de leerling en de ouders onderhoudt. De mentor geeft ook speciale mentorlessen, met aandacht voor studie- en sociale vaardigheden door middel van de methode Tumult.

Brugklassen

 • vmbo k/gl/tl 3 plaatsen beschikbaar

Voorrangsregels

 1. Voorrang voor leerlingen met een (half-, stief-)broer of (half-, stief-)zus op de school van aanmelding
 2. Voorrang op de school van aanmelding voor kinderen van personeelsleden werkzaam op de school van aanmelding

Voorlichting en open dagen

Woe 24 januari 2018, van 19:30 tot 21:00 uur
Voorlichtingsavond voor ouders.
Zat 27 januari 2018, van 09:30 tot 13:00 uur
Open dag.

Kosten eerste leerjaar

 • € 95,00 Vrijwillige bijdrage in de leermiddelen, excursies, verzekeringen, enzovoort.
 • € 12,50 Huur van de locker
 • € 140,00 Brugklaskamp

Bijzonderheden

Nieuw gebouw: We delen het gebouw met de openbare bibliotheek en ROC Rijnland (voorheen ID-College). Met ROC Rijnland werken wij samen om de overgang van het 's Gravendreef College naar het mbo zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Rekenen: Rekenen wordt een vast onderdeel van de zak-slaagregeling. Voor alle klassen staat er rekenen op de lessentabel.

Masterclass Sport, Musical en Film: In de Masterclass Sport maken leerlingen kennis met allerlei bekende en minder bekende sporten, zoals boksen, handboogschieten en wielrennen. In de Masterclass Musical werken leelingen aan een musicalproductie en bij de Masterclass Film wordt er onder deskundige begeleiding gewerkt aan het maken van een film.

Huiswerkklas: Het is mogelijk om tegen betaling drie keer per week de huiswerkklas te volgen.

Brugklaskamp: Alle brugklasleerlingen gaan in september drie dagen op kamp. Hier sluiten we de kennismakingsperiode op actieve en sportieve wijze af met een programma vol sport, spel, creatieve en schoolse elementen waarin samenwerking en teambuilding centraal staan.

Open podium: Leerlingen uit alle klassen treden op en laten het publiek genieten van een gevarieerd programma.

Gezonde kantine: Het aanbod van de kantine bestaat overwegend uit gezonde producten.