Spring naar inhoud

De Vrije School

  • vwo atheneum,
  • havo,
  • vmbo tl

Schoolprofiel

Aan de voet van het Hubertusduin vind je een origineel vormgegeven schoolgebouw. Daarin geven wij ons onderwijs op authentieke wijze vorm. 

Als ouder wil je voor je kind een gelukkige, veilige en degelijke schooltijd waarin je kind kan uitgroeien tot een sterke persoonlijkheid. Iemand met een brede ontwikkeling die in het leven zijn eigen weg weet te vinden. Kennis bieden wij aan op een manier die past bij de leeftijd van het kind. Initiatief, beleving en emotionele groei krijgen veel aandacht. Ons vakkenaanbod is rijk aan kunstzinnige vakken die praktisch beoefend worden.

Onze examenresultaten zijn boven het landelijk gemiddelde. Een beproefde vorm van projectonderwijs daagt de leerlingen cognitief uit, bijvoorbeeld met activerende werkvormen, om de lat zo hoog mogelijk te leggen. De brugklassen vormen we op grond van de adviezen uit de basisscholen; de klas blijft daarna zo lang mogelijk bij elkaar. Daarom is de band met oud-leerlingen vaak groot. Op grond van de ontwikkeling in de dubbele brugklasperiode wordt de examenroute vastgesteld: rechtstreeks naar vwo of havo, of door stapelen. 

Nader toegelicht

Wij willen een school zijn op menselijke maat, waar leerlingen zich persoonlijk gekend en gezien weten en waar elk lid van ons team naar eigen inzicht en ervaring invulling geeft aan het leerplan en onze uitgangspunten. Jaarlijkse enquetes wijzen uit dat we daar ook in grote mate in slagen.

Leerlingen die minder presteren dan in de verwachting ligt, kunnen op school verschillende vormen van huiswerkbegeleiding en bijles krijgen. 

De leerkrachten laten zich inspireren door de antroposofie, een levensvisie die de overtuiging heeft dat een mens nooit af is, maar zich steeds verder kan en wil ontwikkelen. De leerkrachten vergaderen wekelijks om het vrijeschoolonderwijs eigentijds uit te werken en te vernieuwen. De docenten zijn vakspecialisten. Door het vak-enthousiasme dat zij uitstralen, kunnen zij oprechte interesse wekken. Daar werken wij al bijna 100 jaar aan. 

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

Vrijescholieren zijn initiatiefrijk; hun inbreng wordt gewaardeerd. Differentiatie naar verschillen tussen leerlingen en activerende didactiek is een speerpunt van de leraren, zodat leerlingen vrijheid en verantwoordelijkheid krijgen bij het volgen van hun persoonlijke leertraject. We hebben speciaal opgeleide leerling-mediators voor conflicten. Vrijwilligers uit de hogere klassen mogen maatjes vormen met de brugklassers. De leerlingenraad vergadert bijna maandelijks en bestaat uit gekozen vertegenwoordigers van alle klassen, de rector en twee leerkrachten die ook in de MR zitten. De leerlingenraad wordt ruim gefaciliteerd en is lid van het LAKS. De leerlingen vormen commissies en hobbyclubs: zo hebben ze hun eigen leerlingenredactie en organiseren feesten en helpen bij sporttoernooien.

Veiligheid

De brugperiode begint met twee projectweken waarbij de nieuwe leerlingen elkaar, de school en de stad leren kennen. In het programma spelen allerlei vormen van beweging en ook excursies een grote rol. Het project wordt afgesloten met een groot feest voor alle leerlingen uit de dubbele brugklas. Daarna begint een fase waarin het leren maken van huiswerk in zijn vele vormen en het 'leren leren' centraal staan. Er is een team leerlingen getraind voor mediation. We voeren een pestprotocol. Alle lessen in de brugklassen die uitvallen worden zo veel mogelijk opgevangen als het geen einduren zijn. De afdeling 'praktisch vmbo-t' is voor kinderen die 'leren door doen' en beter tot hun recht komen in een kleine klas (zie de aparte pagina).

Ouderbetrokkenheid

Kinderen van alle gezindten en culturen zijn welkom. De ouders staan open voor onze aanpak en tonen een warme interesse voor de activiteiten van hun kind. Zo kunnen de kinderen optimaal gedijen. Elke klas heeft contactouders. Ouders helpen de school in commissies, mediatheek, bij kampen, de communicatie, enzovoort. Voor ouders zijn er ouderavonden, tafeltjesmiddagen (samen met de leerlingen) en presentaties. Als de omstandigheden dat vragen, gaan we op huisbezoek, altijd op afspraak. De contactouders van alle klassen hebben vier maal per jaar overleg samen met de directie. Ze hebben een afvaardiging in de MR en in de vestigings-MR.

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

Overstappen naar onze school is voor iedereen mogelijk. Leerlingen van vrije scholen en leerlingen met broers of zussen op onze school hebben voorrang, mits zij aan de toelatingseisen voldoen. Deze zijn: de geschiktheid voor vrijeschoolonderwijs, het schooladvies (minimaal vmbo-t) en het op tijd voldoen aan de formaliteiten.

Brugperiode

In de tweejarige brugklas geeft één vaste klassenleraar het merendeel van de lessen. Het gaat om de wereld verkennen en zelfsturing verwerven.

Voorrangsregels

  1. Voorrang voor leerlingen afkomstig van een basisschool met een verwant onderwijskundig concept (bijv. Montessori, Dalton, Vrije School)
  2. Voorrang voor leerlingen met een (half-, stief-)broer of (half-, stief-)zus op de school van aanmelding

Voorlichting en open dagen

Din 7 november 2017, van 20:00 tot 21:30 uur
Informatieavond voor ouders.
Zat 27 januari 2018, van 10:00 tot 13:30 uur
Open Dag.
Woe 31 januari 2018, van 20:00 tot 21:30 uur
Informatieavond voor ouders.

Kosten eerste leerjaar

  • € 200,00 € 150,- bosbouwkamp, € 50,- leermiddelen en daarnaast de vrijwillige ouderbijdrage.

Worden wie je bent

Veiligheid
Binnen de school is een team van leerlingen getraind voor mediation. Daarnaast voeren we een pestprotocol. De lessen die uitvallen, worden zoveel mogelijk opgevangen. De afdeling 'praktisch vmbo-t' is voor kinderen die 'leren door doen' en beter tot hun recht komen in een kleine klas (zie de aparte pagina).

Begeleiding en keuzevakken
Elke leerling krijgt na de brugperiode twee klassenmentoren, die de begeleiding en communicatie verzorgen tot het examenjaar. In die tijd wordt vaak een intensieve band opgebouwd. Bij dyslexie, leerproblemen, faalangst en dergelijke is er extra begeleiding. De school biedt buiten schooltijd verschillende vormen van huiswerkbegeleiding aan.
Een leerling over de keuzevakken: "Voordat je je profiel kiest, heb je met elk vak kennisgemaakt, zodat je een goede beslissing kan nemen. Maar ook daarna krijg je al die vakken die je leuk vindt, maar moest laten vallen, één keer per jaar: in een blok van 30 lesuren in drie weken." 

Kunst en internationalisering
Beeldende kunst, dans, toneel en muziek krijgen praktisch en cognitief aandacht, vanaf de oudheid tot heden. Elke leerling zingt tweemaal in de week. De koorlessen worden jaarlijks afgesloten met een concert. Tweemaal tijdens de schooltijd speelt de klas een toneelstuk. 
Op alle continenten zijn vrije scholen met dezelfde visie en achtergrond, circa duizend in totaal. Af en toe zijn er uitwisselingsprojecten met reguliere of vrije scholen.