Spring naar inhoud

Christelijk lyceum Zandvliet

  • vwo gymnasium,
  • vwo atheneum,
  • havo

Schoolprofiel

Zandvliet is een open christelijk lyceum met 880 leerlingen. Leerlingen voelen zich bij ons thuis, wat hen sterkt in hun persoonlijke ontwikkeling. Doordat Zandvliet kleinschalig is, kunnen we creatief en innovatief zijn in onze benadering van problemen. Zandvliet is ook degelijk: we bewaren en bewaken wat goed is. Uit onze resultaten blijkt dat we het goed doen als havo/vwo-school en daar zijn we trots op. 

Zandvliet is sinds november 2015 in een nieuw schoolgebouw aan de Bezuidenhoutseweg 40 gevestigd. De school is gemakkelijk te bereiken voor leerlingen uit de randgemeenten door zijn ligging dicht bij het station, de RandstadRail en verschillende tram- en bushaltes.

Onze school telt vijf verdiepingen. Op elke verdieping ‘huist’ een vakkencluster, zo is er een verdieping voor de zaakvakken met een collegezaal (gammacluster) en een verdieping voor de exacte vakken met twee practicumlabs (bètacluster). Er zijn twee sportzalen naast elkaar die tot één grote sporthal gekoppeld kunnen worden. De begane grond is ontspanningsruimte met een aula annex theater en een soos.

Nader toegelicht

Zandvliet heeft een unieke ligging tussen de regeringsgebouwen en naast de SER, vlakbij het Haagse Bos en het paleis Huis den Bosch.

We werken geperiodiseerd, waardoor de leerling zich intensiever op minder vakken tegelijk kan richten. We stimuleren leerlingen die dat aankunnen, zich extra in te spannen, bijvoorbeeld voor een 'Cambridge Certificate' Engels, een deelcertificaat vwo in de havo en een 'pre university'-diploma in het vwo. Een opvallend kenmerk van Zandvliet zijn de vele bijzondere activiteiten waar iedereen aan mee kan doen, zowel in als buiten de les: we doen veel aan sport, we organiseren om het andere jaar een grote musicalproductie met een eigen orkest en we besteden veel aandacht aan cultuur, science en wetenschap.

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

Zandvlietleerlingen zijn vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad en in de leerlingenvereniging van de school, maar ook in de dagelijkse omgang wordt vaak een beroep gedaan op het oordeel of de stem van onze leerlingen. Elke afdeling kent een leerlingplatform waarin allerlei schoolzaken worden besproken. Beslissingen en besluiten op school hebben immers vooral betrekking op hen. Leerlingen van de leerlingvereniging organiseren de schoolfeesten. Het dagelijkse bestuur van de leerlingenvereniging heeft wekelijks overleg met de rector over de gang van zaken op school.

Veiligheid

We voeren jaarlijks overleg met leerlingen over regels, zodat onze schoolregels en ons pestprotocol breed gedragen worden. Ook met onze mediators (extern geschoolde medeleerlingen) hebben we goede ervaringen. Ons alerte zorgteam staat onder leiding van de eigen orthopedagoge van het Zandvliet. In onze kleinschalige en overzichtelijke school neemt bewaking van de veiligheid van alle aanwezigen een vanzelfsprekende plaats in. We houden de hand aan onze duidelijke regels en afspraken. Uit de jaarlijkse leerling-enquêtes blijkt dat leerlingen Zandvliet als een veilige school ervaren.

Ouderbetrokkenheid

Het Zandvliet heeft in de regio een sterke 'merknaam'. We bewaken de kwaliteit van onze school door intensief en gestructureerd met ouders en leerlingen te spreken over ons onderwijs. Hierdoor blijft het actueel en uitdagend. Het is een traditie dat ouderparticipatie bij het Zandvliet hoort, onder andere met soosouders. Daarnaast werken we in elke afdeling met klankbordgroepen van ouders die een paar keer per jaar met de teamleider spreken. Het Zandvliet nodigt de ouders van alle leerlingen uit voor een persoonlijk gesprek op school. De school hecht erg aan een open contact en goede omgang met de ouders van onze leerlingen.

Nog meer op onze school

Zomerschool  
Deze school biedt in de zomer een educatief programma. Er wordt gezorgd voor een programma met schoolvakken, ontspanning en plezier. Neem voor meer informatie contact op met de school.
Big History, Robotica, Spaans en Chinees

In de onderbouw zijn er plusklassen waar deze vakken gegeven worden.

Het vak Chinees wordt ook als examenvak aangeboden.

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

Informatie over de toelatingscriteria, de voorlichtingsavond, de Open School en aanmelden voor de kennismakingsmiddag vindt u op onze website: www.chrlyceumzandvliet.nl.  ;

Brugperiode

Leerlingen met een ongedeeld vwo-advies kunnen worden geplaatst in klas 1 gymnasium of in klas 1 vwo. Bij een havo/vwo- of een havoadvies komt een leerling in een havo/vwo-brugklas.

Voorrangsregels

  1. Voorrang voor leerlingen met een (half-, stief-)broer of (half-, stief-)zus op de school van aanmelding
  2. Voorrang op de school van aanmelding voor kinderen van personeelsleden werkzaam op de school van aanmelding

Voorlichting en open dagen

Din 6 februari 2018, van 19:30 tot 21:30 uur
Voorlichtingsavond voor ouders (vast programma).
Woe 7 februari 2018, van 13:30 tot 15:30 uur
Open lesmiddag voor leerlingen van groep 8 (aanmelden op onze website en vast programma).
Vrij 9 februari 2018, van 18:30 tot 21:30 uur
Open Huis voor ouders en leerlingen (vrije inloop).

Kosten eerste leerjaar

  • € 142,00 Schoolkosten (toelichting in de schoolgids op de site).
  • € 85,00 Brugklaskamp.
  • € 15,00 Huur en borg locker.

Onderwijs op het Zandvliet

Een onderdeel van het Zandvliet is de 'Zandvlietacademie'. Hier verzorgen wij extra activiteiten voor talentvolle leerlingen. Zo bieden wij 'Cambridge Certificate' Engels aan, kun je een vwo-deelcertificaat op de havo halen en op het vwo een 'pre university'-diploma. Ook ontwikkelen wij extra activiteiten voor hoogbegaafde leerlingen. We hebben een speciale kunstklas, waarin leerlingen les krijgen aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten. We hebben we een eigen orkest en leerlingen kunnen les krijgen van studenten van het Koninklijk Conservatorium. Sporttalenten krijgen extra ruimte voor hun sport.

Kenmerkend voor Zandvliet zijn de vele bijzondere activiteiten waar iedereen aan mee kan doen, zowel in als buiten de les. We doen veel aan sport, om het jaar organiseren we een grote musicalproductie met het eigen orkest en we besteden veel aandacht aan cultuur, science en wetenschap. Voor leerlingen die onderzoeken en ontdekken leuk vinden, hebben we het vak science in de onderbouw en science-projecten.

Er wordt veel aandacht besteed aan de overstap naar het voortgezet onderwijs. Het brugjaar is ingedeeld in periodes en per periode krijgen de leerlingen een beperkt aantal vakken. Naast uitdaging is er ook extra ondersteuning zoals huiswerkbegeleiding, extra lessen taal- en rekenvaardigheid en bijlessen door bovenbouwleerlingen. In geval van dyslexie of andere belemmeringen bij het leren is er professionele zorg door onze eigen orthopedagoge. Ook zijn er trainingen om faalangst tegen te gaan.