Spring naar inhoud

Esloo College

  • praktijkonderwijs

Schoolprofiel

Het Esloo College is een kleine school voor praktijkonderwijs waar leerlingen in een sfeervol gebouw worden voorbereid op een plek op de arbeidsmarkt of op doorstroom naar het mbo. Het praktijkonderwijs is een 5-jarige opleiding, onderverdeeld in een onder-, midden- en bovenbouw. In de onderbouw wordt veel aandacht besteed aan zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Vanaf de middenbouw staat de voorbereiding op werk of doorleren centraal.

Leerlingen in het praktijkonderwijs hebben moeite met leren. Hierdoor zijn er leerachterstanden ontstaan. Op het Esloo College is er veel ruimte voor onderwijs op maat. Dit betekent dat we goed kijken wat de leerling nodig heeft en gaan we hard aan het werk om de leerachterstanden te verminderen. Om dit mogelijk te maken, wordt er veel in kleine groepen gewerkt. Zo kunnen we elke leerling de aandacht geven die hij/zij nodig heeft.

Nader toegelicht

Esloo College is een school voor praktijkonderwijs. Om toegelaten te kunnen worden, moet een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) worden aangevraagd. Dit wordt gedaan door de praktijkschool. Hiervoor levert de (speciale) basisschool een onderwijskundig rapport (OKR) aan. In het OKR staan de leerachterstanden en het IQ vermeld. Leerlingen die in aanmerking komen voor praktijkonderwijs hebben een IQ tussen de 55 en 80 en hebben leerachterstanden van 50% of meer op de leergebieden technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en/of inzichtelijk rekenen.

Zonder TLV kan een leerling niet in het praktijkonderwijs geplaatst worden.

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

De leerlingen worden zoveel mogelijk betrokken bij hun eigen leertraject in relatie tot hun toekomstwensen. Daarom heeft elke leerling een aantal maal per jaar coachingsgesprekken met de mentor. Alle afspraken worden vastgelegd in het IOP (Individueel OntwikkelingsPlan). Esloo College heeft een leerlingraad, die is betrokken bij de organisatie van de schoolreis, disco's en andere feesten. Ook is er overleg met de directie over wensen van de leerlingen met betrekking tot het schoolbeleid.

Veiligheid

De leerlingen uit de 1e, 2e en 3e klas blijven onder schooltijd (onder toezicht) op het schoolterrein. De gemeente heeft het Esloo College het certificaat 'Veilige School' toegekend!

Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Het opvoeden van kinderen is een proces waarbij de verschillende partijen elkaar behoren aan te vullen. De school heeft de primaire taak de leerling kennis bij te brengen op een pedagogisch/didactisch verantwoorde wijze. Zonder ondersteuning van de ouders, zou de school minder resultaten met de leerlingen bereiken. Alleen door samenwerking met ouders komen we tot succes!

De mentoren nodigen regelmatig ouders uit voor informatiebijeenkomsten en voortgangsbesprekingen. Als ouder kunt u ook altijd zelf contact zoeken met de mentor.

Soms is er meer nodig dan alleen onderwijs. Esloo College heeft zijn eigen zorgcommissie. Deze bestaat uit de zorgcoördinator, de maatschappelijk werker en de orthopedagoog. Ouders kunnen hulp vragen aan de zorgcommissie, maar vanuit school kan de zorgcommissie ook hulp bieden. Dit zal altijd in overleg met ouders gebeuren.

In het kader van de Brede school biedt het Esloo College onder andere Nederlandse lessen voor volwassenen. 

Esloo College heeft een ouderraad. De driehoek in het schoollogo staat voor school-leerling-ouders. 

Nog meer op onze school

Verlengde schooldag  
Op veel scholen in Den Haag kunnen leerlingen na schooltijd meedoen met allerlei activiteiten of cursussen. Bijvoorbeeld sporten of muziek maken. Dit heet: ‘Verlengde Schooldag’. Op Esloo College tekenen de leerlingen zich in voor activiteiten gericht op kunst, cultuur of sport. In klas 1 en 2 moeten de leerlingen 2 activiteiten kiezen, in klas 3 voor 1 activiteit. Voor iedere activiteit is de leerling een uur langer op school.
Brede buurtschool VO  
In het kader van de Brede school verzorgt Esloo College: - Nederlandse lessen voor volwassenen - Fietsenservice; banden plakken, fietsonderhoud, tweedehands fietsen - Tweedehands kledingwinkel - Restaurant; kopje koffie, lunch - Repro; kopieer- en drukwerk

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

Ouders kunnen na een kennismakingsgesprek kiezen voor het Esloo College, waarna de leerling wordt aangemeld. Hiervoor levert de (speciale) basisschool het onderwijskundig rapport en het adviesformulier aan de ouders. De leerling wordt op school uitgenodigd voor een testdag en ouders/verzorgers krijgen een gesprek met de maatschappelijk werker. Wij vragen de toelaatbaarheidsverklaring aan bij het Samenwerkingsverband.

Wanneer alles in orde is, ronden we de toelating af met een toelatingsgesprek.

Brugperiode

Elke leerling heeft een mentor, die samen met hem het IOP (individueel ontwikkelingsplan) opstelt. Om de leerling zo goed mogelijk te volgen, zijn er jaarlijks verschillende coachingsgesprekken en leerling- en rapportbesprekingen. Leerlingen krijgen twee keer per jaar een rapport. Dit rapport wordt met ouders besproken. Tijdens deze rapportgesprekken wordt ook het IOP en het ontwikkelingsperspectief besproken.

Brugklassen

  • praktijkonderwijs 0 plaatsen beschikbaar
  • ISK 0 plaatsen beschikbaar

Voorrangsregels

  1. Voorrang voor leerlingen met een (half-, stief-)broer of (half-, stief-)zus op de school van aanmelding

Kosten eerste leerjaar

  • € 100,00 Deze vrijwillige bijdrage is voor het gebruik van de lockers, werkkleding, schoolreis, excursies, en dergelijke. Korting bij bezit Ooievaarspas.

Uitstroomrichtingen

We hebben vier uitstroomrichtingen:

  • Horeca;
  • Facilitaire dienstverlening;
  • Technische dienstverlening;
  • Detailhandel.

Voor iedere uitstroomrichting heeft de school een oefenbedrijf waar de leerlingen worden voorbereid op uitstroom of doorstroom in die richting. Dit wordt gedaan in combinatie met stages in en buiten de school.

Uitstromen of doorstromen
Of  leerlingen uitstromen naar werk of doorstromen richting vervolgonderwijs, hangt af van de ontwikkelingen van de leerling. Op onze school worden de leerlingen twee keer per jaar getoetst. Deze resultaten bespreken we met de ouders. Voor doorstroom naar het mbo moeten leerlingen voldoen aan het mbo-niveau.

Praktijkschooldiploma
De opleiding praktijkonderwijs wordt afgerond met een praktijkschooldiploma. Om dit te behalen, wordt gewerkt aan het portfolio. Het behalen van het praktijkschooldiploma is een voorwaarde om door te kunnen stromen naar het mbo.