Spring naar inhoud

Schoolprofiel

De Bavinckschool is een gezellige buurtschool en gehuisvest in een, in 2012-2013, gerenoveerd gebouw. Wij zijn een protestants-christelijke basisschool, waar iedereen van harte welkom is. De schoolpopulatie is een afspiegeling van de bewoners van de wijk. Onze visie luidt: 'Ieder kind is uniek'. Deze gedachte zit in ons onderwijs en is te zien in de meervoudige intelligentieaanpak en de aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Ook de kunstmagneetlessen dans, muziek en theater passen hierbij. De groepen 1 en 2 vallen samen met peuterschool Bavinck onder  peuteropvang met ve. Wij werken dan ook samen aan de doorgaande lijn van peuters naar kleuters. De groepen zijn homogeen samengesteld (jaarklassen-systeem), waarbij aandacht is voor het individuele kind. Daarbij is een goed pedagogisch klimaat een belangrijke voorwaarde om goed onderwijs te kunnen geven. 

Onderwijsconcept

Op onze school is er aandacht voor het individuele kind. Daarbij letten we op verschillende ontwikkelingsaspecten: de cognitieve, de sociaal-emotionele, de creatieve en de motorische. We doen er alles aan om uit ieder kind te laten komen wat er in zit. Er wordt dan ook gewerkt met moderne methodes, die op drie niveaus zowel instructie als verwerking bieden. We willen dat de kinderen iedere dag met plezier naar school gaan en op een fijne manier met elkaar omgaan en samen leren. Daarbij scheppen we een sfeer die veilig en vertrouwd is en waarbij ieder kind zich geaccepteerd voelt.

Bijzonderheden

Laura Dak (van Dak kindercentra) verzorgt onze voor- en naschoolse opvang aan de Acaciastraat 139a. Ook bieden we samen de mogelijkheid dat kinderen die bij Laura Dak op de crèche zitten, gebruik kunnen maken van onze peuterschool. Uiteraard afhankelijk van de beschikbare plaatsen. Meer informatie hierover bij Laura Dak (070-325 53 49).

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

We vinden resultaten belangrijk. Daarbij richten we ons voornamelijk op rekenen, taal, lezen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Om een goed overzicht te houden van de ontwikkeling van kinderen verwerken we alle toetsresultaten in het leerlingvolgsysteem. Hierdoor krijgen we een duidelijk beeld van de toets die is afgenomen met de vaardigheidsscore. Ook wordt inzichtelijk wat de vaardigheidsgroei van de groep is met het rendement van de groep tegenover de landelijke norm. Als team stellen we jaarlijks schooldoelen vast in het jaarplan. Dit wordt aan het eind van het schooljaar geëvalueerd en vastgesteld in het jaarverslag.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Door een goede samenwerking met de ouders helpen we de kinderen in hun ontwikkeling. Goede voorlichting en communicatie tussen de school en ouders zijn daarom essentieel. De ouders zijn ook betrokken bij ons onderwijs door o.a. hulp te bieden bij lezen, rekenen, excursies, sportevenementen e.d. Daarnaast heeft de Bavinckschool een enthousiaste ouderraad die helpt bij de organisatie van verschillende activiteiten. Ook heeft de school een medezeggenschapsraad, waarin ouders en leerkrachten meepraten over diverse beleidszaken binnen de school.

Nog meer op onze school

Voorschool  
Peuterspeelzaal 't Parapluutje is een zogenaamde voorschool. Kinderen kunnen hier vanaf 2,5 jaar naartoe voor 4 dagdelen per week. De groepen 1 en 2 van de Bavinckschool zijn een zogenaamde vroegschool. Samen met de peuterspeelzaal zijn wij een VVE (voor- en vroegschoolse educatie) instelling. Hierdoor is er een intensieve samenwerking en zijn er eenduidige afspraken gemaakt over thema's, de manier van observeren en registeren, wat uiteindelijk de ontwikkeling van de kinderen ten goede komt.
Verlengde schooldag  
Skills for Kids verzorgt onze verlengde schooldag activiteiten. Samen maken we keuzes over het aanbod en Skills for Kids organiseert en voert uit.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

U kunt ons altijd bellen voor informatie of om een afspraak te maken. U wordt dan uitgenodigd om naar school te komen, waarin u tijdens een persoonlijk gesprek meer hoort over onze school en onze manier van werken. Aansluitend volgt een rondleiding en tot slot ontvangt u de schoolgids. Meer informatie over de school is te vinden op onze website.

Aanmeldingen in groep 1

  • 2017 / 2018 30 plekken, 30 toegelaten
  • 2018 / 2019 30 plekken, 30 toegelaten

Aanmelden voor groep 1 kan vanaf 1 jaar, op 1 school tegelijk. Het moment van aanmelden is afhankelijk van de leeftijd van uw kind: kijk op www.eenaanmeldleeftijd.nl Daar ziet u welke data belangrijk zijn voor het aanmelden van uw kind op een basisschool.