Spring naar inhoud

Chr. Montessorischool De Abeel

Schoolprofiel

CMS De Abeel is een moderne school met een prettige sfeer in een nieuw gebouw. We bieden onderwijs en opvoeding volgens de ideeën van Maria Montessori en op basis van een protestants-christelijke levensvisie, waarbij onze 'M groter is dan de C'. Wij begeleiden kinderen zo dat ze zich ontwikkelen tot zelfstandige, verantwoordelijke personen. De christelijke identiteit komt tot uiting in de manier waarop we met elkaar omgaan, hoe we de christelijke feestdagen vieren en in het gebruik van de methode 'Trefwoord'. Leren is bij ons meer dan het opdoen van kennis alleen. De begeleiding vanuit de omgeving moet leiden tot zelfsturing vanuit het kind. Kinderen willen zich graag ontwikkelen en daarin zelf een actieve rol spelen. Doordat kinderen al op jonge leeftijd ervaren dat iedereen anders is en dat er respect is voor al die verschillen, wordt er op onze school opvallend weinig gepest.

Onderwijsconcept

Als montessorischool vinden wij een goed leef- en werkklimaat binnen een kindvriendelijke, veilige en geordende omgeving belangrijk. De kinderen worden begeleid naar zelfstandigheid. Een belangrijk motto is: "Leer mij het zelf te doen". Er is (werk)keuzevrijheid, maar wel 'in gebondenheid'. De kinderen worden uitgedaagd om veel te leren in een voorbereide leeromgeving, dat wil zeggen dat alle leer-, werk- en speelmaterialen aantrekkelijk, zichtbaar en voor het grijpen staan uitgestald in open kasten in de lokalen.

Bijzonderheden

Onze school heeft extra aandacht voor ontwerpend en onderzoekend leren en creatief denken. Wij bieden daarnaast veel extra's naast de verplichte vakken en er wordt een aantal lessen door vakmensen gegeven, waaronder beeldende vorming, muziek, filosofie en bewegingsonderwijs. Ook wordt er schaakles gegeven. Na schooltijd bieden wij, samen met de buurschool en de kinderopvangorganisatie, een activiteitenprogramma aan.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

De leerkracht observeert het kind in de klas en in combinatie met de resultaten van dagelijks werk en toetsen, sluit de leerkracht aan bij het niveau van het kind. De leerkracht begeleidt de ontwikkeling van de kinderen met verschillende (montessori)materialen, methoden en werkvormen. Wij gaan uit van het individu en daarmee van de verschillen per kind. Wij volgen de kinderen o.a. met het Cito-leerlingvolgsysteem. In het jaarplan en het meerjarenbeleidsplan beschrijven wij de doelen die we nastreven. Analyses van leerling-, ouder- en personeelstevredenheidsenquêtes zijn leidend voor verbeterplannen.

Basisschooladviezen van de afgelopen drie jaar

  • 2013-2014

  • 2014-2015

  • 2015-2016

Ouderbetrokkenheid

Ons onderwijs biedt veel mogelijkheden om mee te denken. Dagelijks zijn ouders betrokken bij het onderwijs. Naast hulp bij lezen, rekenen, excursies, projecten, sportevenementen en dergelijke, geven ouders ook gastlessen. De medezeggenschapsraad werkt aan goede en open contacten met het bestuur, de directie, ouders en personeel.

Door het gebruik van een schoolapp kunnen wij makkelijk en rechtstreeks met ouders communiceren.

Nog meer op onze school

Extra

Op CMS De Abeel bieden wij veel extra's naast de verplichte vakken en wordt een aantal lessen door vakmensen gegeven. Zo zijn er vakleerkrachten voor beeldende vorming, muziek, filosofie en bewegingsonderwijs. Ook wordt er schaakles gegeven. Er is extra ondersteuning mogelijk op het gebied van (leren) lezen. In dienst zijn ook nog twee onderwijsassistentes, een administratrice en een conciërge. Na schooltijd bieden wij, samen met de buurschool en de kinderopvangorganisatie, een activiteitenprogramma aan.

 

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Via de website, een telefoontje of een mailtje naar de school kunt u zich opgeven voor een informatieochtend. De directrice heet u dan van harte welkom. In anderhalf uur vertelt zij u over het (montessori)onderwijs op de school en laat zij u de gehele school in vol bedrijf zien. Dit helpt u bij het maken van een goede keuze. Daarna kunt u uw kind aanmelden. 

Aanmeldingen in groep 1

  • 2017 / 2018 36 plekken, 40 toegelaten
  • 2018 / 2019 36 plekken, 40 toegelaten

Aanmelden voor groep 1 kan vanaf 1 jaar, op 1 school tegelijk. Het moment van aanmelden is afhankelijk van de leeftijd van uw kind: kijk op www.eenaanmeldleeftijd.nl Daar ziet u welke data belangrijk zijn voor het aanmelden van uw kind op een basisschool.