Spring naar inhoud

Schoolprofiel

De Baanbreker staat open voor alle kinderen, ongeacht geloof, nationaliteit of cultuur. Wij zijn een gecertificeerde Vreedzame school, daarom vragen en leren wij de kinderen verdraagzaam te zijn en respect te hebben voor elkaar. Ook leren we de kinderen met conflicten om te gaan. Wij proberen dagelijks verdraagzaamheid, leerplezier en het halen van resultaten, goed samen te laten gaan. Wij zijn pas tevreden als de kinderen hun talenten zo goed mogelijk ontwikkelen. Wij verwachten van de kinderen dat zij hun spel en werk serieus nemen en dat zij nieuwe dingen willen ontdekken. In de basis zorgen wij ervoor dat:

  • de kinderen met plezier naar school gaan;
  • er veel extra aandacht is voor kinderen die moeite hebben met leren of daar juist heel goed in zijn;
  • er aandacht is voor ieder kind: apart en op groepsniveau.

Onderwijsconcept

We bieden de kinderen de lesstof per leerjaar aan. Dit is een bewuste keuze, die past bij wat kinderen en ouders nodig hebben. Ons onderwijs is zo ingericht, dat de leerlingen zich doorlopend ontwikkelen. De resultaten van alle leerlingen volgen we met behulp van het Cito leerlingvolgsysteem. Op school besteden wij veel aandacht aan de brede ontwikkeling van kinderen door kunst, cultuur, techniek en ICT aan te bieden.

Bijzonderheden

Als er sprake is van een verhuizing, zal eerst contact met de vorige school worden opgenomen alvorens een leerling in te schrijven. Daarna volgt eventueel een gesprek met de ouders. Wij bekijken of de groep waarin het kind geplaatst zal worden, geschikt is voor de nieuwe leerling en of wij kunnen voldoen aan de onderwijsbehoefte, zoals beschreven in ons schoolondersteuningsprofiel.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Wij hebben de zorg voor onze leerlingen goed vastgelegd in ons Zorgplan. Via het leerlingvolgsysteem merken we op tijd als kinderen extra zorg nodig hebben. Om de zorg voor alle leerlingen zo goed mogelijk te regelen, vinden wij het belangrijk dat de resultaten goed worden gevolgd. Om leer- en/of gedragsproblemen op tijd te zien, gebruiken we methodegebonden toetsen en toetsen van het Cito.

Basisschooladviezen van de afgelopen drie jaar

  • 2013-2014

  • 2014-2015

  • 2015-2016

Ouderbetrokkenheid

Wij doen al een aantal jaar mee aan de projecten 'Actieve Ouders Op School' en 'Kwaliteitszorg Voor- en Vroegschoolse Educatie' om met name de ouderbetrokkenheid binnen de school te verbeteren. De resultaten hiervan zijn heel goed! We zullen daarom ook zeker in de toekomst aandacht en tijd blijven besteden aan ouderbetrokkenheid, want een goede samenwerking staat borg voor een goed resultaat!

Nog meer op onze school

Voorschool  
We hebben in ons gebouw een peuterspeelzaal 't Baanbrekertje van de stichting Mooi, waarmee we nauw samenwerken en hetzelfde programma gebruiken.Wij bieden kinderen al vanaf 2 1/2 jaar een doorgaande lijn aan en kunnen zij "laagdrempelig" doorstromen naar groep 1 van de basisschool.
Verlengde schooldag  
Wij bieden als Tussenschoolse Opvang en na schooltijd verschillende groepen activiteiten op het gebied van sport, spel, cultuur en muziek, waaruit kinderen een keuze kunnen maken. Dit doen wij in samenwerking met Scool op het gebied van sport en met Skills for Kids op alle andere terreinen. Belangrijk is wel, dat kinderen die zijn ingeloot, de gehele cursus volgen. Wij hopen natuurlijk, dat alles volgens normaal geldende regels zal verlopen en dat de kinderen ontdekken, waar hun talenten nog meer liggen.
Schakelklas  
Wij vormen jaarlijks een schakelklas, waar kinderen in dat schooljaar een deel van de week extra hulp en aandacht krijgen, die moeite hebben met de lesstof. Door deze intensieve mogelijkheid van begeleiding en het aanbod op maat, willen we de kinderen een jaar lang een extra kans bieden.
Brede buurtschool PO  
Brede buurtschool PO Wij zijn een officiele Brede Buurtschool, met daarbij de geldende kenmerken. Een peuterspeelzaal in de school, Naschoolse opvang in samenwerking met Rania's Kinderopvang, samenwerking met tal van organisaties in de wijk Laak-Noord en het bieden van tal van activiteiten direct na schooltijd.
Talentontwikkeling

Een maal per week krijgt een groepje kinderen{ De Breinbrekersclub} uit groep 6,7 en 8 extra uitdaging middels een zeer gedifferentieerd programma, waarbij kinderen worden aangezet tot nadenken, het beschrijven en het vinden van {creatieve} oplossingen van niet alledaagse zaken.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Vanaf vier jaar mogen de leerlingen naar school. Ongeveer tien dagen voordat de leerling de vierjarige leeftijd bereikt, mag hij of zij alvast tien dagdelen (in overleg) komen wennen. Indien een leerling naar een andere school verhuist, sturen we de nieuwe school de nodige informatie middels het onderwijskundig rapport. Uiteraard hebben de ouders recht op inzage in het rapport.

Aanmeldingen in groep 1

  • 2017 / 2018 50 plekken, 5 toegelaten
  • 2018 / 2019 50 plekken, 3 toegelaten

Aanmelden voor groep 1 kan vanaf 1 jaar, op 1 school tegelijk. Het moment van aanmelden is afhankelijk van de leeftijd van uw kind: kijk op www.eenaanmeldleeftijd.nl Daar ziet u welke data belangrijk zijn voor het aanmelden van uw kind op een basisschool.