Spring naar inhoud

Schoolprofiel

De Haagse Beek is een school voor speciaal basisonderwijs. Kinderen met een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) zijn van harte welkom. Vanaf 21 augustus 2017 zijn wij gevestigd in ons prachtige nieuwe gebouw aan de Bentelostraat. Hier komt ook een Centrum voor Jeugd en Gezin en voor- en naschoolse opvang (DAK).

De Haagse Beek begeleidt kinderen met een ontwikkelingsachterstand, een ontwikkelingsstoornis of specifieke leer- en/of gedragsproblematiek. Op De Haagse Beek zitten kinderen die samen met anderen de wereld vorm gaan geven. Zij zijn straks de volwassenen die kinderen opvoeden, oplossingen verzinnen, schoonheid creëren, troost bieden, bewuste keuzes maken en perspectieven openen. Ook zijn zij de volwassenen die de wereld mooier, duurzaam en vreedzaam maken, met respect voor culturele en religieuze diversiteit. Deze kinderen rusten wij toe met een brede ontwikkeling, een groot hart en een kritisch verstand.

Onderwijsconcept

Leren is leuk! Het accent bij ons onderwijs ligt op de vakken taal, lezen, schrijven en rekenen. Bijna alle methodes zijn onlangs vernieuwd. De overige vakken dragen bij aan een brede en harmonieuze ontwikkeling. De creatieve vakken en bewegingsonderwijs krijgen op De Haagse Beek ruim aandacht. Onze kinderen hebben hulp nodig bij de indeling van hun tijd, bij het maken van keuzes en de organisatie van hun werk. De mate waarin deze hulp nodig is, verschilt per kind. Wij staan dan ook voor onderwijs op maat zonder het groepsgevoel uit het oog te verliezen.

De Haagse Beek legt de lat voor alle kinderen hoog, rekening houdend met hun mogelijkheden: ambitieus en realistisch. Wij halen er uit wat er inzit en rusten de kinderen toe met een breed palet aan kennis en vaardigheden zodat zij later op een positieve manier deel kunnen uitmaken van de samenleving die in een steeds hoger tempo verandert. Dit vraagt een eigentijds en actueel onderwijsprogramma waarbinnen het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden een grote rol speelt.

 

Bijzonderheden

De school heeft een logopedist, een fysiotherapeut, een gymleerkracht die ook MRT geeft en een vakleerkracht bewegingsexpressie. Een aantal groepen krijgt zwemles. De Leerlingenraad speelt een actieve rol. Na schooltijd kunnen kinderen deelnemen aan sportactiviteiten. De Haagse Beek staat voor een warm en veilig pedagogisch klimaat. Wij zijn vernieuwend en toekomstgericht. Elke leerling heeft zijn of haar eigen tablet.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Alle kinderen die bij ons op school zitten, hebben voor een of meer gebieden speciale begeleiding nodig. Bij binnenkomst stellen wij een ontwikkelingsperspectief op. Op basis van bij ons bekende informatie stellen wij vast wat we op korte en langere termijn van een leerling mogen verwachten en welke doelen wij willen bereiken. Om de begeleiding planmatig aan te pakken, te volgen en bij te stellen, heeft de school een uitstekend leerlingvolgsysteem.

Basisschooladviezen van de afgelopen drie jaar

De school heeft (nog) geen basisschooladviezen.

Ouderbetrokkenheid

Wij hebben hoge verwachtingen van onze kinderen zonder de realiteit uit het oog te verliezen. Deze willen wij samen met de ouders waarmaken. U mag van ons verwachten dat wij u altijd op de hoogte houden van de ontwikkeling van uw kind. De school heeft een actieve medezeggenschapsraad. Wij organiseren kennismakings- en informatieavonden. Via de wekelijkse nieuwsbrief informeren wij ouders over wat er speelt op school. Ouders zijn welkom bij de weeksluitingen. Hulp van ouders bij allerlei activiteiten stellen wij zeer op prijs.

Nog meer op onze school

Eenentwintigste eeuwse vaardigheden

De Haagse Beek is toekomstgericht. Wij bereiden de kinderen voor op de snel veranderende maatschappij. Daar werken we structureel en doelgericht aan.

Het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden maakt deel uit van ons dagelijks handelen. Het gaat hierbij om creatief denken, problemen oplossen, digitale geletterdheid, communiceren, samenwerken, sociale en culturele vaardigheden, zelfregulering en kritisch denken.

Met de kennis en vaardigheden die de kinderen opdoen, zijn zij in staat om te functioneren in en op een positieve wijze deel uit te maken van de samenleving.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Als er sprake is van een (mogelijke) verwijzing naar het SBO, kunt u contact opnemen met de locatiedirecteur Jeroen Willems. Hij zal een afspraak met u maken voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding.

Aanmelden voor groep 1 kan vanaf 1 jaar, op 1 school tegelijk. Het moment van aanmelden is afhankelijk van de leeftijd van uw kind: kijk op www.eenaanmeldleeftijd.nl Daar ziet u welke data belangrijk zijn voor het aanmelden van uw kind op een basisschool.