Spring naar inhoud

De Klimop - Cartesiusstraat

Schoolprofiel

De Klimop is in 2001 als eerste school in Den Haag begonnen met het programma de Vreedzame School. In dit programma krijgen alle leerlingen wekelijks een aantrekkelijke les hoe je moet omgaan met anderen: met respect en begrip voor elkaars mening. De kinderen leren hoe ze met conflicten om moeten gaan en hoe deze op te lossen. Wij geven veel aandacht aan de Nederlandse taal voor alle kinderen en in het bijzonder voor kinderen die de Nederlandse taal nog moeten leren. Hiervoor hebben wij een speciale opvangklas. Wij streven naar het behalen van goede onderwijsresultaten door hoge verwachtingen uit te spreken. De ervaring leert ons dat kinderen dit als stimulerend ervaren. Wij maken de kinderen mede verantwoordelijk voor hun resultaten. Wij maken steeds meer gebruik van digitale middelen bij het onderwijs op maat en onderzoekend en thematisch werken.

Op onze school is tevens een goed georganiseerde leerlingenzorg. De Klimop is een brede buurtschool. Dit betekent dat je op onze school ook na schooltijd, meer doet dan alleen leren. Er zijn na schooltijd regelmatig sportieve en culturele cursussen. 

Onderwijsconcept

Wij werken met het 'direct instructiemodel'. Dit houdt in dat we een korte uitleg aan de hele groep geven. De kinderen die hier genoeg aan hebben kunnen dan aan het werk. De andere kinderen krijgen meer uitleg. Als die groep kinderen zelfstandig aan het werk is heeft de leerkracht de ruimte om kinderen die dat nodig hebben apart te begeleiden. Tussentijds loopt de leerkracht vaste rondes om te controleren of iedereen goed aan het werk is. Leerlingen leren zo zelfstandig werken en omgaan met uitgestelde aandacht.

 

Bijzonderheden

De school verzorgt tussenschoolse opvang en verlengde schooldagactiviteiten. Wij hebben een speciale klas, waar wij niet-Nederlands sprekende kinderen intensief taalonderwijs aanbieden. Er is naschoolse opvang in de buurt van de school.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

De voortgang van de kinderen wordt minimaal tweemaal per jaar getoetst en besproken met de intern begeleiders. Naar aanleiding daarvan maken we een plan voor de groep of een leerling. In groep 7 nemen wij de entreetoets af en in groep 8 de eindtoets. Op schoolniveau bespreken we de resultaten twee keer per jaar in een teamvergadering. Daarin kunnen we besluiten om ons onderwijs aan te passen als dat nodig is.

Basisschooladviezen van de afgelopen drie jaar

  • 2013-2014

  • 2014-2015

  • 2015-2016

Ouderbetrokkenheid

In de kleutergroepen is er elke woensdagochtend van 08.30 tot 09.30 uur een inloop voor ouders. Zij kunnen dan met hun kind spelen en werken. Daarnaast vinden wij het erg fijn als ouders willen helpen tijdens verschillende activiteiten op school. Wekelijks is er op twee dagdelen een gratis cursus Nederlands voor ouders. In de ouderkamer kunnen de ouders iedere ochtend een kopje thee of koffie drinken. Onze ouderraad heeft hierin een actieve rol. Met de tweewekelijkse nieuwsbrief houden we ouders op de hoogte van ontwikkelingen en activiteiten binnen de school.

Nog meer op onze school

Voorschool  
Voorschool
Verlengde schooldag  
Op veel scholen in Den Haag kunnen leerlingen na schooltijd meedoen met allerlei activiteiten of cursussen. Bijvoorbeeld sporten of muziek maken. Dit heet: ‘Verlengde Schooldag’.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Informatie en aanmelding kan dagelijks na afspraak met de directeur. U kunt hiervoor een afspraak maken of even langs lopen.

Aanmeldingen in groep 1

  • 2017 / 2018 30 plekken, 6 toegelaten
  • 2018 / 2019 30 plekken, 4 toegelaten

Aanmelden voor groep 1 kan vanaf 1 jaar, op 1 school tegelijk. Het moment van aanmelden is afhankelijk van de leeftijd van uw kind: kijk op www.eenaanmeldleeftijd.nl Daar ziet u welke data belangrijk zijn voor het aanmelden van uw kind op een basisschool.

Nieuwkomers

Deze school is aangewezen als een van de opvangscholen voor nieuwkomers. De leerlingen krijgen les volgens een voltijd variant. Op dit moment hebben wij 1 opvanggroep(en) en zijn er 12 plaatsen beschikbaar.