Spring naar inhoud

De Leeuwerikhoeve

Schoolprofiel

Ons motto is: "Actief leren, goed presteren". Daarin staan resultaten, zelfstandig werken en een brede ontwikkeling centraal.
Actief leren: de Leeuwerikhoeve is een open school waar alle kinderen zich thuis kunnen voelen. Wij willen allereerst dat kinderen veel leren. Taal-, lees- en rekenonderwijs krijgen dan ook veel aandacht op onze school. Daarnaast besteden we veel aandacht aan een brede ontwikkeling waarin sport, creatieve vakken, muziek en dans eveneens een duidelijke plaats hebben. Op die manier ontwikkelen kinderen sportief gedrag, zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en zelfkennis.
Goed presteren: we bieden zorg waar nodig en kennen elke leerling persoonlijk. Door onze duidelijke schoolregels weet iedereen waar hij of zij aan toe is. We hebben goede Cito-resultaten en een positieve waardering door de inspectie. Een schooldag duurt van 8.30 tot 16.00 uur (woensdag 12.15 uur). Voor de kinderen uit groep 5 t/m 8 die wat meer aankunnen is er op woensdagochtend de Plusklas en voor alle kinderen die graag naar school gaan is er de Zaterdagschool van 09.30 tot 12.00 uur.

Onderwijsconcept

Wanneer een leerling naar het voortgezet onderwijs gaat, moet hij of zij zelfstandig kunnen leren en werken. In de onderbouw gaan leerlingen al zelfstandig taakjes uitvoeren. In de bovenbouw plannen leerlingen deels zelf hun werk en leren ze hun huiswerk goed te maken. Moderne lesmethoden, leren samenwerken, computeronderwijs, het werken met een weektaak  helpen hierbij.  De lestijd is met zes uur verlengd. Voor de groepen 1 t/m 8 duurt de school tot 16.00 uur.

Bijzonderheden

De school is gelegen in een verkeersveilige wijk grenzend aan sportvelden. Wij bieden samen met DAK voor- en naschoolse opvang. De school hanteert een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen gratis overblijven. Er is een uitstekende samenwerking met Voorschool ‘t Leeuwerikje.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Met het leerlingvolgsysteem houden wij bij hoe de leerlingen zich ontwikkelen. Er worden regelmatig Cito-toetsen afgenomen en/of observaties gedaan. Dit systeem start al bij de peuters en kleuters. De leerkracht stelt jaarlijks met de intern begeleider doelen vast die hij/zij met de klas wil halen. Deze doelen worden regelmatig besproken en waar nodig aangepast.

Basisschooladviezen van de afgelopen drie jaar

  • 2013-2014

  • 2014-2015

  • 2015-2016

Ouderbetrokkenheid

Wij willen ouders zoveel mogelijk bij de school betrekken, bijvoorbeeld door gezamenlijke projectafsluitingen, tafeltjesavonden, huisbezoeken, koffie/thee-inloop. Ouders moeten het makkelijk vinden de school binnen te stappen. Er is een goede samenwerking met de ouderraad en de medezeggenschapsraad. Iedere twee jaar wordt een ouder-enquête afgenomen. De uitslag van de laatste enquête staat op onze schoolsite. Wij kregen in 2015 een 7,9 van onze ouders.

Nog meer op onze school

Voorschool  
In onze basisschool is een peuterspeelzaal gevestigd, die is aangesloten bij de Stichting Welzijn Haagse Hout. Peuterspeelzalen zijn voor kinderen van 2 ½ tot 4 jaar. De school werkt met het Piramide project. Dit project is ontwikkeld voor kinderen van drie tot zes jaar. De leerkrachten van de groepen 1 en 2 werken dan ook intensief samen met de leidsters van de inpandige peuterspeelzaal ‘t Leeuwerikje”. Zij vormen samen de gecertificeerde ‘Voorschool’.
Zomerschool  
De vier basisscholen uit Haagse Hout bieden gezamenlijk de Zomerschool aan. Deze vindt de 1e drie weken van de zomervakantie plaats in één van de vier basisscholen.
Weekendschool  
Voor leerlingen die het leuk vinden om naar school te gaan. Van 9.30 uur tot 12.00 uur. Op de zaterdagschool krijgen de leerlingen vooral les in taal en rekenen, afgewisseld met af en toe een andere activiteit of uitstapje.
Schakelklas  
Voor leerlingen uit groep 4 en 5 die extra ondersteuning op het gebied van taal kunnen gebruiken is er de schakelklas. De leerlingen maken tijdens de taalles hetzelfde werk als hun klasgenoten, maar dan in kleine groepjes met meer begeleiding.
Leerkansenprofiel  
Rekenen, lezen, taal….allemaal belangrijke vakken. Maar voor een kind is het belangrijk zich ook op andere gebieden te kunnen ontwikkelen. Ontdekken dat je ergens plezier in hebt; goed in bent is prima voor het zelfvertrouwen en geeft het kind een steviger plaats in de maatschappij. Door de verlengde lestijd tot 16.00 uur voor de groepen 1 t/m 8 heeft de school de mogelijkheid gekregen kinderen een divers aanbod te bieden, zoals dans, muziek, ict, techniek, sport, enz. Kinderen maken kennis met een veelheid aan activiteiten en ontdekken waar hun talent, hun plezier, hun kracht ligt.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Wij nodigen u uit de school eens te komen bekijken en/of informatie te vragen. Maakt u daarvoor een afspraak met de directie. Wij vertellen graag hoe wij werken en geven u een rondleiding. Tevens ligt de schoolgids voor u klaar, zodat u thuis alles eens rustig kunt nalezen.

Aanmeldingen in groep 1

  • 2017 / 2018 45 plekken, 23 toegelaten
  • 2018 / 2019 45 plekken, 6 toegelaten

Aanmelden voor groep 1 kan vanaf 1 jaar, op 1 school tegelijk. Het moment van aanmelden is afhankelijk van de leeftijd van uw kind: kijk op www.eenaanmeldleeftijd.nl Daar ziet u welke data belangrijk zijn voor het aanmelden van uw kind op een basisschool.