Spring naar inhoud

Schoolprofiel

Het Piramide College biedt voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen van 13 tot 20 jaar. Het onderwijsaanbod binnen het uitstroomprofiel 'vervolgonderwijs' verschilt inhoudelijk niet van dat van het regulier onderwijs en is gericht op doorstroom naar het mbo of hbo. Onze leerlingen kunnen een diploma of certificaten halen voor vmbo en havo. In samenwerking met het Roemer Visscher College is het mogelijk een vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg te behalen. Daarnaast biedt de school binnen het uitstroomprofiel 'arbeid' niet-diplomagericht onderwijs met een toeleiding naar arbeid of de entreeopleiding van het mbo. Binnen het onderwijsprogramma is aandacht voor toeleiding naar arbeid en/of een vervolgopleiding. Dit aspect wordt onder andere vormgegeven binnen de lessen Loopbaanoriëntatie en Loopbaanbegeleiding.

Onderwijsconcept

Elke leerling heeft een ontwikkelingsperspectief. In dit perspectief staat het verwachte uitstroomniveau, de handelingsadviezen voor het team, de capaciteiten van de leerling, welke revalidatiebehandeling de leerlingen krijgt en welke extra ondersteuning wenselijk is. De leerlingen werken individueel en planmatig aan het bereiken van het verwachte uitstroomniveau.

Bijzonderheden

Door de specifieke expertise en samenstelling van ons team, de aanpassingen aan het gebouw en het meubilair en de samenwerking met Sophia Revalidatie, krijgen de leerlingen het onderwijs, de onderwijsondersteuning en de (medische) zorg die ze nodig hebben om te leren en zich optimaal te ontwikkelen. Begin 2017 zijn wij verhuisd naar een gloednieuw gebouw aan de Steenwijklaan. Sindsdien heten we Piramide College.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Wij bieden kwalitatief goed onderwijs, goede zorg en ondersteuning. We brengen onze kwaliteit in beeld aan de hand van periodieke kwaliteitsonderzoeken van de Inspectie van het Onderwijs, ouder-, medewerker- en leerlingtevredenheidsonderzoeken. Via ons digitale leerlingvolgsysteem Magister volgen wij de (leer)ontwikkelingen van de leerlingen.

Eindoordeel van de onderwijsinspectie

  • 2011 / 2012Basis
  • 2012 / 2013Basis
  • 2013 / 2014Basis

Ouderbetrokkenheid

Een goede afstemming tussen school en thuis is een voorwaarde voor optimale ontwikkeling. Ouders worden een aantal malen per jaar uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. Die gesprekken gaan over het ontwikkelingsperspectief, de vorderingen van de leerling, de zorg en extra ondersteuning. Daarnaast organiseren we themabijeenkomsten en informeren we de ouders via onze website en nieuwsbrieven. Ouders zijn actief in de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad.

Nog meer op onze school

Specialisme op NAH

Niet aangeboren hersenletsel (NAH) is schade aan de hersenen die ontstaat na de eerste levensmaand, bijvoorbeeld door een ongeval of hersenbloeding.
NAH kan leiden tot beperkingen in leren, bewegen en gedrag. De gevolgen van NAH zijn lang niet altijd zichtbaar.
Een aantal medewerkers van de Piramide is gespecialiseerd in de gevolgen van NAH voor het leren. Zij bieden ambulante begeleiding of teamvoorlichting op scholen voor regulier onderwijs. Het is ook mogelijk dat een leerling een observatieplaatsing krijgt op De Piramide, om de onderwijsbehoeften te bepalen.
Sommige leerlingen zijn blijvend aangewezen op speciaal onderwijs, als gevolg van de aan NAH gerelateerde ondersteuningsbehoefte.
Wij bieden, samen met de medewerkers van Sophia Revalidatie, gespecialiseerde begeleiding en ondersteuning aan deze leerlingen (en hun ouders).
 

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Een leerling heeft een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig om het onderwijs op onze school te mogen volgen. De TLV wordt aangevraagd door de school voor regulier onderwijs waar de leerling is/wordt aangemeld. Een leerling kan ook rechtstreeks worden aangemeld bij het Piramide College. Ouders kunnen hiervoor een afspraak maken bij de administratie.