Spring naar inhoud

Schoolprofiel

Basisschool Wonnebald is een vrije school waar kinderen en ouders zich thuis voelen. Het onderwijs wordt gegeven in een licht en speels schoolgebouw. De school is in het gelukkige bezit van een 'groen' schoolplein aan de voorzijde en een echte 'speeldernis' aan de achterzijde. Deze natuurspeeltuin vormt een onderdeel van het lesaanbod op Wonnebald en wordt volop benut om in de pauze even lekker te ravotten. Kinderen leren op Wonnebald in een omgeving die aansluit bij hun belevingswereld en ontwikkelingsfasen. Kennis is essentieel. Sociale vaardigheden zijn zeker zo belangrijk. De ander op waarde kunnen schatten en op een goede manier tegemoet treden zijn vaardigheden waar onze samenleving om vraagt. Kunstzinnigheid en creativiteit dragen daaraan bij, omdat je daarmee leert te denken en handelen in het moment. Dat is een waardevolle competentie in een maatschappij die snel en continu verandert en complexer wordt. Daardoor staan kinderen stevig in hun schoenen en kunnen ze hun eigen talenten blijven ontwikkelen. Met een brede basis sta je sterker en kom je verder.

Onderwijsconcept

Basisschool Wonnebald is een hedendaagse vrijeschool, die zich niet alleen van "buur" scholen, maar ook van de meer traditionele vrijescholen in Den Haag onderscheidt. Er wordt gewerkt met een leerplan. Dit laat ten opzichte van een methode meer ruimte voor "passend onderwijs". Met deze pedagogische benadering willen we een brede ontwikkeling van denken (hoofd), voelen (handen) en willen (hart) verzorgen. Naast taal en rekenen is er iedere dag ruimte voor het kunstzinnige. ICT is ook een onderdeel van ons onderwijs.

Bijzonderheden

In het verwerven van nieuwe inzichten en vaardigheden neemt het periodeonderwijs een speciale plaats in. De kinderen houden zich 's ochtends intensief bezig met de nieuwe leerstof in een gezamenlijk proces van 'kunstzinnig' verkennen en verwerken. Differentiatie van de werkvormen, coöperatieve leerstijlen en een continurooster ondersteunen dit proces.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Bij de leerlingen worden twee keer per jaar Cito of BOOM-toetsen afgenomen zoals op iedere basisschool en ook nemen we in groep 8 de IEP-eindtoets af. Er zijn twee intern begeleiders, een remedial teacher, een onderwijsassistente en een zorg-begeleidingsteam dat samen met de ouders en de ambulant begeleiders volgens een zorg-route leerlingen ondersteunt die wat extra's nodig hebben. Uitstroom- en ontwikkelingsprofielen kunnen daar deel van uit maken. 


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Betrokkenheid van ouders is bij het vrije schoolonderwijs heel belangrijk. Er is volop aandacht voor communicatie tussen leerkrachten en ouders. We doen dit via ouderavonden, oudergesprekken en nieuws- en klassenbrieven. Ouders zijn daarnaast op verschillende manieren betrokken bij de school (als klassenouder, in werkgroepen of bij de organisatie van jaarfeesten). Via de MedezeggenschapsRaad en het KlassenOuderOverleg kunnen ouders het hele jaar door hun stem laten horen.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Om een goede indruk te krijgen van onze school en het onderwijs, bent u van harte welkom op een van de informatiemomenten. Zie voor data, jaarkalender en schoolgids onze website.

Aanmeldingen in groep 1

  • 2017 / 2018 100 plekken, 29 toegelaten
  • 2018 / 2019 35 plekken, 31 toegelaten

Aanmelden voor groep 1 kan vanaf 1 jaar, op 1 school tegelijk. Het moment van aanmelden is afhankelijk van de leeftijd van uw kind: kijk op www.eenaanmeldleeftijd.nl Daar ziet u welke data belangrijk zijn voor het aanmelden van uw kind op een basisschool.