Spring naar inhoud

Schoolprofiel

Het Mozaïek is een moderne school voor Speciaal Basisonderwijs in Scheveningen. Onze school biedt extra zorg aan kinderen die deze zorg op de reguliere basisschool onvoldoende krijgen. Op onze school besteden we veel aandacht aan de basisvakken taal, rekenen en lezen. Daarnaast bieden we de kinderen ondersteuning op sociaal-emotioneel gebied en krijgen de kinderen 3 tot 4 x per week bewegings-onderwijs (gym, judo, zwemmen). Onze school staat in het Statenkwartier (bij het Frederik Hendrikplein).

Onderwijsconcept

Als kinderen bij ons op school komen stellen wij een ontwikkelingsperspectief op: het OPP. In dit OPP geven we aan wat wij verwachten dat uw kind gaat leren bij ons op school. Dit OPP wordt 2x per jaar met u besproken. 

Verder laat onze school zich kenmerken door:

  • moderne lesmethodes
  • goede sfeer
  • structuur /duidelijkheid
  • kennis en ervaring op het gebied van gedrags- en leerproblemen

Bijzonderheden

Actuele informatie vindt u op onze website www.hetmozaiek.net.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Op onze school wordt dagelijks volgens een vast rooster veel ingezet op lezen, rekenen en taal. Bewegingsonderwijs wordt gegeven dooreen  vakleerkracht. Onze school heeft gym en judo. In samenwerking met het Koorenhuis worden theater- en muzieklessen gegeven. Wij hebben veel expertise op het gebied van leer- en gedragsproblemen. Ook is er goede begeleiding voor kinderen met dyslexie. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor speltherapie, logopedie, (kinder)fysiotherapie en remedial teaching.

Basisschooladviezen van de afgelopen drie jaar

De school heeft (nog) geen basisschooladviezen.

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid vinden wij van groot belang. In overleg/samenwerking met de ouders wordt het ontwikkellingsoperspectief van het kind opgesteld/ geevalueerd. Drie keer per jaar is er een ouderavond, waarbij de ontwikkeling van het kind centraal staat. Daarnaast is er regelmatig contact tussen ouders en leerkrachten. Ook bij verschillende activiteiten, zoals de afsluiting van de kinderboekenweek, kerstviering, playbackshow en sportdag zijn ouders van harte welkom. Wekelijks wordt u middels een nieuwsbrief op de hoogte gehouden van alle activiteiten op school.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Veel ouders vinden het fijn om een SBO-school eens van binnen te bekijken en te horen waarom zo'n school beter is voor hun kind. Ouders kunnen een afspraak maken om de school te bekijken en te horen wat de werkwijze is op Het Mozaiëk en waarom dit beter zou kunnen zijn voor hun kind.

Deze afspraak is geheel vrijblijvend.

Toelatingsbeleid: aangezien wij een school voor speciaal basisonderwijs zijn is er een toelaatbaarheidsverklaring nodig van ons samenwerkingsverband, het SPPOH.

Aanmelden voor groep 1 kan vanaf 1 jaar, op 1 school tegelijk. Het moment van aanmelden is afhankelijk van de leeftijd van uw kind: kijk op www.eenaanmeldleeftijd.nl Daar ziet u welke data belangrijk zijn voor het aanmelden van uw kind op een basisschool.