Spring naar inhoud

Schoolprofiel

Op de Shri Vishnuschool wordt onderwijs gegeven vanuit een hindoe-levensvisie. Wij werken met moderne leermethodes en gebruiken uiterraard de modernste ict middelen. Kinderen werken met tablets en het digitale schoolbord wordt dagelijks gebruikt. Kwaliteitszorg en vernieuwingen nemen een belangrijke plaats in. Leerlingprestaties worden daarbij nauwlettend gevolgd door een speciaal volgsysteem.
De school heeft een eigen bibliotheek/orthotheek en er zijn vakleerkrachten voor gymnastiek en muziek. Ook worden er lessen Yoga, beeldende vorming en wetenschap en techniek verzorgd. Door de inzet van extra leerkrachten en een samenwerking met "Buro Leerlinghulp" besteden we veel aandacht aan individuele leerlingen. De Plusklas voor groep 5 t/m 8 sluit daarop aan. Hindi is in het lesprogramma opgenomen.

Er is veel aandacht voor de hindoe-feesten maar ook andere feesten worden gevierd (zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen).
Overblijven is kosteloos en er is naschoolse opvang. Vanaf groep 4 kunnen kinderen na schooltijd meedoen aan diverse activiteiten in het kader van de verlengde schooldag.

Leerlingvervoer kan worden geregeld.

Onderwijsconcept

De school hanteert de kerndoelen van het basisonderwijs vanuit een hindoe-levenshouding. Het leer- en vormingsgebied 'Dharma' en 'hindoeïsme' zijn in het lesrooster opgenomen. Dharma omvat normen en waarden, voorschriften, religie, cultuur, gebeden, feestdagen, muziek, zang en dans. De basiskennis van het hindoeïsme bestaat uit de belangrijkste geloofsaspecten en de talen Sarnami Hindi en Sanskrit bij de gebeden. Een school maken we samen: een goede samenwerking tussen bestuur, schoolleiding, leerkrachten, kinderen en ouders zijn de basis voor een goede sfeer op school.

Bijzonderheden

De Shri Vishnu School is toegankelijk voor alle kinderen. Ook ouders die niet-hindoe zijn en zich kunnen vinden in de hindoe-levenshouding, zijn welkom om hun kind(eren) in te schrijven.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Wij richten ons beleid op de volgende onderdelen: - het inspectierapport - kwaliteitsinstrument WMK-PO (quickscan) - wensen van de leerkrachten en het bevoegd gezag - ideeën van de directie, vooral op onderwijsinhoudelijk gebied - de schoolbegeleidingsdienst

Basisschooladviezen van de afgelopen drie jaar

  • 2013-2014

  • 2014-2015

  • 2015-2016

Ouderbetrokkenheid

De school wil het ouderbeleid zo optimaal mogelijk ontwikkelen. Wij staan open voor de inbreng van ouders, omdat wij ons samen verantwoordelijk voelen voor de opvoeding van en het onderwijs aan hun kinderen.  

  • Iedere groep beschikt over contactouders
  • Zeer regelmatig worden er themabijeenkomsten georganiseerd.
  • Wij voeren samen met ouder en kind ontwikkelgesprekken.
  • Wij leggen huisbezoeken af in overleg met de ouders.
  • Door dialoogsessies betrekken wij ouders bij het beleid van de school.

Nog meer op onze school

Verlengde schooldag  
Sport&spel, dansen, creatieve activiteiten, acteren, kooklessen. Het aanbod varieert per schooljaar.
Theaterklassen  
Op zondag kunnen kinderen deelnemen aan dans- en theaterlessen.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Voor kennismaking en inschrijvingen kunt u telefonisch of via e-mail een afspraak maken. Dit kan via info@shrivishnu.nl of 070 - 388 59 61. 

Aanmeldingen in groep 1

  • 2017 / 2018 90 plekken, 8 toegelaten
  • 2018 / 2019 90 plekken, 4 toegelaten

Aanmelden voor groep 1 kan vanaf 1 jaar, op 1 school tegelijk. Het moment van aanmelden is afhankelijk van de leeftijd van uw kind: kijk op www.eenaanmeldleeftijd.nl Daar ziet u welke data belangrijk zijn voor het aanmelden van uw kind op een basisschool.