Spring naar inhoud

Praktijkschool de Poort - Landrépad

Protestants-christelijk onderwijs

 

DenHaag
  • 1

De Poort is een veilige, kleinschalige school met zorg en onderwijs hoog in het vaandel. Zorg vertaalt zich in persoonlijke aandacht voor en begeleiding van de leerling en de ouders en het bieden van onderwijs op maat, door middel van individuele leerroutes. De Poort is een school die in kansen denkt. Wij zien voor iedere leerling ontwikkelingsperspectief. De uitstroom is maximaal; vrijwel alle leerlingen komen terecht op een passende plek. Dat kan zijn een vervolgopleiding, een reguliere arbeidsplaats of meer begeleid aan het werk. De school biedt de leerlingen veiligheid en geborgenheid: het schoolgebouw, de kleine klassen en de gemoedelijke sfeer dragen hier nadrukkelijk aan bij. KLEINSCHALIG Wij zijn een kleinschalige school waar het beleid erop gericht is dat iedereen zich prettig en veilig voelt. Er wordt gewerkt middels een duidelijke structuur, hierdoor heerst er een rustige sfeer. Zo ziet het lesrooster er voor iedere dag hetzelfde uit, is er minimale lesuitval en hebben de leerlingen geen tussenuren. Ook hebben de leerlingen een eigen mentor en een eigen theorielokaal. INDIVIDUEEL ONTWIKKELINGSPLAN Met iedere leerling wordt er gewerkt volgens het Individuele Ontwikkelings Plan (IOP). Hierin wordt bepaald hoe het individuele traject van de leerling eruit ziet. Middels coachgesprekken met de leerling en oudergesprekken (twee keer per jaar) wordt er invulling gegeven aan het IOP. Ook worden de vorderingen bijgehouden.

Nadere toelichting

Het lesprogramma is gebaseerd op vijf schooljaren. Voor de meeste leerlingen zal onze school eindonderwijs zijn en stromen de leerlingen uit naar een passende arbeidsplaats. Een groep leerlingen stroomt door naar een mbo-opleiding. Het programma van de school is gericht op zelfstandig functioneren binnen de domeinen werk, wonen en burgerschap. Het onderwijs is als volgt verdeeld: * Theorie: Deze lessen bestaan uit: rekenen/wiskunde, Nederlands, wereldoriëntatie, Engels, sociale vaardigheden, informatiekunde, etc. Deze lessen worden hoofdzakelijk verzorgd door de vaste mentor. * Praktijkvakken: De praktijklessen zijn vakken zoals verzorging, (fiets)techniek, EHBO, koken, zorg en welzijn, CKV en lichamelijke opvoeding. De praktijklessen worden verzorgd door vakdocenten. * Stages: Vanaf klas 2 lopen de leerlingen stage. In de klassen 2 en 3 bestaat dit uit een maatschappelijke stage en interne stage. Vanaf klas 4 wordt er stage gelopen bij externe bedrijven en vormt de stage een groot deel van ons onderwijsprogramma. Het stagebureau van de school zorgt voor een intensieve begeleiding van de stages.

Brugperiode

In de brugperiode leggen we een gedegen basis met vakken als rekenen en wiskunde, Nederlands, Engels, culturele en maatschappelijke oriëntatie, informatiekunde, lichamelijke opvoeding en verzorging. De leerlingen krijgen ook praktijkvakken als koken, algemene techniek, fietstechniek en CKV. In de lessen wordt veel aandacht besteed aan normen en waarden en de plaats die een leerling in de toekomst in de maatschappij kan innemen. Dit wordt o.a. gedaan door de leerlingen in het tweede jaar te laten kennismaken met een korte maatschappelijke stage.

Samenwerking met leerlingen

Om de leerlingen te betrekken bij het onderwijsleerproces, wordt minimaal twee keer per jaar in coachingsgesprekken de verwachting van de leerling naar zichzelf en de verwachting van de leerling naar de school besproken. De conclusies worden in het IOP (individueel ontwikkelingsplan) vastgelegd. De school heeft een actieve leerlingenraad. Iedere klas heeft een vertegenwoordiger.

Samenwerking met ouders

Er worden diverse algemene informatieavonden gehouden. Daarnaast kennen we twee individuele contactmomenten voor de ouders van de klassen 1, 2 en 3. In het vierde en vijfde leerjaar is er veelvuldig contact tussen school en ouders, dit om de route richting werk en/of vervolgopleiding door te nemen. HUISBEZOEKEN De mentoren van de eerste klassen komen bij iedere leerling op huisbezoek. Voor de overige klassen geldt incidenteel huisbezoek. Soms kan het zinvol zijn dat de maatschappelijk werkende meekomt.

Veiligheid

Praktijkschool de Poort is in het bezit van het certificaat 'Veilige School'. Dit certificaat krijgt een school als deze zich actief inspant om de school veiliger te maken voor leerlingen, docenten en medewerkers. Hierbij kunt u denken aan schoolregels, veel aandacht voor de omgang met elkaar en de sfeer. We zijn er trots op dat we ons 'Veilige school' mogen noemen.

Opbrengstenprofiel

Van deze school is geen opbrengstenprofiel beschikbaar.

Toelichting op het opbrengstenprofiel

Het intensief werken met het diplomadossier in klas 4 en 5 moet leiden tot het behalen van het PrO-diploma. Voor de leerlingen die mogelijk kunnen doorstromen naar het mbo is het AKA-traject ontwikkeld. Binnen dit traject krijgen leerlingen de mogelijkheid om naast hun PrO-diploma het AKA-diploma te halen. Dit is een diploma op mbo 1-niveau. Van de 46 leerlingen die het afgelopen jaar zijn uitgestroomd, hebben 44 leerlingen het Pro-diploma gehaald. Dit is een slagingspercentage van ruim 95%. Van de 44 leerlingen hebben 24 leerlingen het AKA-examen gedaan. Van de 24 leerlingen zijn 23 leerlingen geslaagd voor het AKA-diploma. Dit is een slagingspercentage van ruim 96 %. 20 leerlingen die het afgelopen jaar zijn uitgestroomd, volgen dit jaar een mbo-opleiding op niveau 1 of niveau 2. Dit is ruim 45%. De overige leerlingen werden begeleid naar een passende arbeidsplaats.

BIJZONDERHEDEN

NIEUWBOUW
Vanaf januari 2014 zullen wij onze nieuwbouwlocatie betreden. Deze zal gevestigd zijn aan de 2de Sweelinckstraat. We zullen dan een nieuw en modern gebouw betreden dat aan alle eisen voldoet. Om op de hoogte te blijven van de vorderingen van onze nieuwbouw verwijzen wij u naar onze website. Het inschrijven van de leerlingen voor het schooljaar 2014 - 2015 vindt plaats op de huidige locaties.

TAALKANSENSCHOOL
Vanaf schooljaar 2011 - 2012 zijn wij een taalkansenschool. Dat wil zeggen dat taal in al ons onderwijs, bij zowel de theorie als praktijkvakken, extra aandacht krijgt. De leerlingen vergroten daardoor hun taalvaardigheid.
Taalvaardigheid en succes zijn nauw met elkaar verweven. Taalvaardige leerlingen zijn beter in staat het maximale uit zichzelf en hun eigen talenten te halen. Wij staan voor het ontwikkelen van het talent van een ieder. Door een betere taalvaardigheid zullen onze leerlingen zich beter ontwikkelen en daardoor een goede aansluiting op de arbeidsmarkt en/of het vervolgonderwijs hebben!

NAZORG
Leerlingen stromen bij ons uit naar arbeid of een vervolgopleiding. Gedurende twee jaar volgen wij de leerlingen nog en bieden we waar nodig ondersteuning. Zo zorgen we ervoor dat onze leerlingen een bestendige vervolgplek hebben.

ACTIVITEITEN
Op de Poort organiseren we veel activiteiten. Naast de activiteiten, zoals voetbaltoernooien, karten, paintball, buiten schooltijd worden er ook sportdagen en schoolkampen georganiseerd. Leerlingen uit de eerste klassen volgen in de eerste week van het nieuwe schooljaar een introductieprogramma. Af en toe houden we een schoolfeest. We organiseren elk jaar een schoolkamp voor de onderbouw. Voor de bovenbouw zijn er andere kampen en dagjes uit.

KERNWOORDEN
* Onderwijs op maat met persoonlijke zorg: veilig, kleinschalig, rustig.
* Kansen voor elke leerling: veel persoonlijke aandacht.
* Begeleiding naar een passende plek in de maatschappij: stages, goede uitstroomresultaten.
* Kleinschalig en professioneel: planmatig, doelgericht, ervaren.

Adres
Landrépad 7
2551CT Den Haag

Kenmerken

Bijzonderheden

  • BIJZONDERHEDEN

Soorten onderwijs

Kosten eerste leerjaar

  • € 45,- : Vrijwillige materiaalbijdrage.
  • € 15,- : Werkkleding.

Links

Voorrangsregels

In overleg met basisscholen verzorgen wij informatieavonden op de ouderavonden van de basisscholen. Ouders maken een afspraak op onze school en komen samen met hun zoon of dochter voor een intakegesprek en een rondleiding door de school. Leerlingen kunnen indien wenselijk ook een dagdeel op proef meedraaien in een eerste klas. Voor basisscholen organiseren we middagen waarop groepen leerlingen proeflessen kunnen volgen.

Open dagen

Contactgegevens

Adres
Landrépad 7
2551CT Den Haag
Telefoon
0703681518
E-mailadres
poort@poort.scoh.nl
Internet
www.prodepoort.nl
Directie
E. Wiggelinkhuysen / dhr. C. Bron
Aantal leerlingen
95
Brinnummer
07MZ
Bestuur
Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden
Bereikbaarheid
Randstadrail: 3: Mozartlaan
Tram: 2: Loosduinse Hoofdstraat, bus: 26: Westduin
  • stuur door

    Stuur artikel door

    *verplicht
  • print

Laatst door u bekeken schoolprofielen