Spring naar inhoud

Naar een basisschool kiezen

Basisonderwijs

Informatie van de school

Uw kind leert veel op school. Wilt u weten waar de lessen over gaan? En wat de school daarnaast nog doet of belangrijk vindt? De school kan u verder informeren.

De schoolgids
Iedere school maakt elk jaar een schoolgids voor ouders en andere belangstellenden. In de gids staat bijvoorbeeld informatie over: de doelen van het onderwijs, de indeling van de lesuren, de hoogte van de ouderbijdrage, de extra zorg voor leerlingen, de regeling voor klachten, de veiligheid op school, de overblijf en de buitenschoolse opvang. De schoolgids kunt u vinden op de website van de school.

Het schoolplan
Iedere school moet elke vier jaar een schoolplan schrijven. Er staat in hoe de school ervoor zorgt dat het onderwijs goed blijft. De tekst is voor ouders, maar ook voor de overheid. De Inspectie van het Onderwijs controleert de scholen. De inspectie leest ook het schoolplan. De ouders in de medezeggenschapsraad moeten dat plan goedkeuren. Daarna doet het schoolbestuur dat. Het schoolplan is te vinden op de website van de school.

Ouderavonden en informatieavonden
Scholen organiseren ouderavonden. U wordt dan meestal samen met andere ouders uitgenodigd om langs te komen in de klas van uw kind. De leerkracht vertelt wat hij doet in de klas. Bijvoorbeeld welke rekensommen de kinderen leren of welke leesmethode ze gebruiken. Maar ook welke regels er gelden. Sommige Haagse basisscholen geven ouders speciale lessen over wat hun kinderen leren.

Veel scholen organiseren  ook informatieavonden over één bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld over het gebruik van internet. Of over wat er is besproken in de medezeggenschapsraad.

Het is belangrijk om naar de ouderavonden en de informatieavonden te gaan. U kunt uw kind beter helpen met leren als u weet wat er gebeurt  op school.

Het rapport
De meeste scholen geven de kinderen twee of drie keer per jaar een rapport mee naar huis. Daarin kunt u lezen of uw kind vooruit gaat. Veel scholen geven cijfers voor de verschillende vakken. Sommige laten in woorden weten of uw kind de lesstof goed begrijpt.

Huisbezoeken
Sommige scholen laten hun leerkrachten de kinderen (en hun ouders) thuis bezoeken. Dit is om het contact tussen de school en de gezinnen te verbeteren. Tijdens het bezoek bespreekt u hoe het gaat met uw kind, zowel thuis als op school. De juf of meester kan zien hoe het kind is in zijn eigen omgeving. De leerkracht komt niet onverwacht langs. Hij maakt altijd eerst een afspraak.

Tienminutengesprekken
Informatie over alleen uw kind hoort u in het tienminutengesprek. Dit is een gesprek dat u voert met de leerkracht. Het duurt ongeveer tien minuten. Daarna zijn de ouders van het volgende kind aan de beurt. De meeste scholen houden deze korte gesprekjes één of twee keer per jaar.

U bespreekt met de leerkracht de resultaten van uw kind. Het gesprek gaat bijvoorbeeld over het rapport. Of over de toetsen die uw kind heeft gemaakt. De leerkracht kan u ook vertellen hoe uw kind zich gedraagt in de groep. U kunt vragen stellen of dingen bespreken die u belangrijk vindt. Heeft u meer tijd nodig dan tien minuten? Of maakt u zich ergens zorgen over? Maak dan een aparte afspraak met de leerkracht. U kunt dan bespreken hoe de school uw kind kan helpen.

De leerkracht schakelt als het nodig is anderen in voor de begeleiding van uw kind. Dat gaat altijd in overleg met u. De intern begeleider (ib’er) van de school kan bijvoorbeeld extra zorg regelen voor uw kind als dat nodig is. De ib’er zoekt uit wat het probleem is, wie hulp kan bieden en op welke manier.