Spring naar inhoud

Naar een basisschool kiezen

Basisonderwijs

Veelgestelde vragen over de nieuwe aanmeldprocedure

Veelgestelde vragen over de nieuwe aanmeldprocedure voor kinderen geboren op of na 1 oktober 2015

Mijn vraag gaat over:

  1. Aanmelden
  2. Een school kiezen
  3. Wanneer aanmelden
  4. School met beperkt aantal plaatsen
  5. Extra ondersteuning op school
  6. Vragen of klachten
  7. Overig

1 Aanmelden

Hoe meld ik mijn kind aan voor de basisschool?

Het aanmeldformulier voor de basisschool krijgt u thuisgestuurd. Dit ontvangt u ongeveer twee maanden voordat uw kind drie jaar wordt. U meldt uw kind aan door het ingevulde aanmeldformulier in te leveren bij de basisschool van uw eerste keuze. Eerder aanmelden dan drie jaar is niet mogelijk; de school neemt het aanmeldformulier dan niet in behandeling. Alle stappen van de aanmeldprocedure vindt u hier.

Ik heb (nog) geen post van de gemeente ontvangen. Wat nu?

Het aanmeldformulier voor de basisschool ontvangt u ongeveer twee maanden voordat uw kind drie jaar is. Het aanmeldformulier en de brief die erbij hoort, vind u hier.

Hoe kom ik aan een aanmeldformulier voor de basisschool?

Het aanmeldformulier voor de basisschool krijgt thuisgestuurd. Dit ontvangt u ongeveer twee maanden voordat uw kind drie jaar wordt. U meldt uw kind aan door het ingevulde aanmeldformulier in te leveren bij de basisschool van uw eerste keuze. Eerder aanmelden dan drie jaar is niet mogelijk en ook niet nodig. Het aanmeldformulier vindt u hier. U kunt dit formulier ook downloaden, printen, invullen en inleveren bij de school van uw eerste keuze.

Waarom moet ik op het aanmeldformulier meer scholen invullen?

Sommige scholen verwachten meer aanmeldingen dan er plaats is. Het is daarom belangrijk dat u meerdere scholen van voorkeur invult op het aanmeldformulier (minimaal 5 scholen). Kan uw kind niet naar de school van uw eerste voorkeur? Dan wordt er gekeken op welke van de andere scholen op uw voorkeurslijst er wel plek is. U kunt zich maar één keer aanmelden op een school met een ‘leerlingplafond’; ook daarom is het raadzaam om meer scholen in te vullen op het aanmeldformulier. Wanneer u een beperkt aantal scholen invult, bestaat er een kans dat uw kind niet geplaatst kan worden op een school met plafond. Op deze pagina leest u hoe het aanmelden werkt.

Ik heb het aanmeldformulier ingeleverd. Wanneer krijg ik bericht? 

Binnen zes weken ontvangt u bericht van de school waar u het formulier heeft ingeleverd. Is er geen plek op die school? Dan krijgt u van de school (van uw voorkeurslijst) waar wel plek is informatie over hoe u uw kind daar inschrijft. Heeft uw kind extra ondersteuning nodig? De school kan dan vier weken extra de tijd nemen om te onderzoeken of de school dit kan bieden. Als dat niet mogelijk is, dan helpt de school u met het vinden van een school die dit wél kan.

Mijn vraag staat er niet bij. Waar kan ik terecht?

U kunt uw vragen stellen bij een basisschool, tenzij het vragen zijn over het aanmeldbeleid achter de procedure. Hiervoor kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14070.

2. Een school kiezen

Hoe kies ik een geschikte school?

Basisscholen verschillen van elkaar. Er zijn openbare scholen, bijzondere scholen en scholen met een specifiek onderwijsconcept. Om nieuwe ouders kennis te laten maken, organiseren basisscholen regelmatig inloopmomenten of rondleidingen; kijkt u voor meer informatie op de website van de basisschool van uw voorkeur. Meer informatie over het kiezen van een school vindt u hier.

Hoe weet ik welke basisscholen plaats hebben?

Dit kunt u zien op de individuele pagina van een school op deze site. Hoe? Zoek eerst de school op via de startpagina. en kijk of er op deze school een ‘Leerlingplafond’ is (dit staat in de rechterkolom). Als daar ‘Nee’ staat, dan is er een plekje voor uw kind beschikbaar. Als er ‘Ja’ staat, dan is er een beperkt aantal plaatsen. U leest vervolgens onder het kopje ‘Kennismaken en Aanmelden’ (in de middenkolom) hoeveel plaatsen er zijn, onderverdeeld in periodes. Heeft u hierover vervolgens nog vragen, neemt u dan contact op met de betreffende school.

Ik weet niet zeker of er genoeg plek is op de school van mijn voorkeur. Wat nu?

Sommige scholen hebben een beperkt aantal plaatsen, oftewel een ‘leerlingplafond’. Ook op deze scholen verloopt het aanmelden via het aanmeldformulier. Heeft de school van uw voorkeur inderdaad een maximum aantal plaatsen? Dan is het verstandig om meer scholen in te vullen op het formulier. Als er op de school van uw eerste voorkeur geen plek is, wordt er gekeken naar de school van uw tweede voorkeur, enzovoorts. Hoe het aanmelden in zijn werk gaat, ziet u hier.

Geldt de aanmeldprocedure voor alle scholen?

De aanmeldprocedure geldt voor alle Haagse basisscholen, met uitzondering van de basisscholen Schoolvereniging Wolters en Montessori Waalsdorp, internationale scholen en particuliere scholen. Deze scholen kunnen niet ingevuld worden op het aanmeldformulier dat door de gemeente aan u wordt verstuurd. Wilt u uw kind aanmelden op één van deze scholen, neem dan contact met hen op. Contactgegevens vindt u op deze site.

Ik wil mijn voorkeurslijst aanpassen. Kan dat?

U kunt gedurende de aanmeldperiode uw voorkeurslijst aanpassen. Wanneer de aanmeldperiode gesloten is, kan de voorkeurslijst niet meer worden aangevuld of gewijzigd. De volgorde zoals u die op het aanmeldformulier heeft aangegeven, staat vanaf dat moment vast. Bij uitloting op de school van eerste keuze, wordt er in de bovenschoolse loting gekeken of de school van uw tweede keuze plek heeft. Wanneer dit het geval is, ontvangt u een plaatsingsaanbod van die school. Wanneer er in de bovenschoolse loting geen plek beschikbaar is op uw tweede school van voorkeur, wordt er gekeken of er een plek is op uw derde school van voorkeur, enz. Omdat u zich maar éénmaal kunt aanmelden op een school met een leerlingplafond, is het belangrijk goed af te wegen welke scholen u op de voorkeurslijst invult en in welke volgorde.

3. Wanneer aanmelden

Wanneer kan ik mijn kind aanmelden voor de basisschool?

U kunt uw kind aanmelden vanaf drie jaar. Eerder neemt de school het aanmeldformulier niet in behandeling. Het aanmeldformulier voor de basisschool krijgt u per post, ongeveer twee maanden voordat uw kind drie jaar is. Met dit aanmeldformulier kunt u uw kind aanmelden bij de basisschool van uw keuze. De meeste scholen hebben voldoende plaats. Op deze scholen kunt u uw kind aanmelden zodra het drie jaar is. Dit is anders voor scholen met een beperkt aantal plaatsen, oftewel een leerlingplafond. Hier kunt u uw kind alleen aanmelden in één van de vier aanmeldperioden. En u kunt uw kind slechts één keer aanmelden.
U kiest zelf in welke aanmeldperiode u uw kind aanmeldt, nadat uw kind drie jaar is geworden:
- 10 tot en met 21 december 2018
- 18 tot en met 29 maart 2019
- 17 tot en met 28 juni 2019
- 16 tot en met 30 september 2019
Let op: kinderen geboren na 28 juni 2016 kunnen zich alleen aanmelden tussen 16 en 30
september 2019.

Gelden de aanmeldperioden ook voor mijn kind?

Ja, maar alleen als u uw kind aanmeldt voor scholen met een beperkt aantal plaatsen, oftewel een leerlingplafond. Deze scholen werken met aanmeldperioden.

Kan ik mijn kind aanmelden voordat het drie jaar is?

Nee, dat kan niet. Het is bij wet geregeld dat u uw kind pas kunt aanmelden vanaf drie jaar. Eerder neemt de school het aanmeldformulier niet in behandeling.

Ik lever het aanmeldformulier direct na de derde verjaardag in op school. Is er meer kans op
een plekje omdat ik zo tijdig aanmeld?

Nee. Voor de kans op toelating maakt dat niet uit. Op scholen met een beperkt aantal plaatsen (een ‘leerlingplafond’) bent u hoe dan ook niet zeker van een plekje. Hier kunt u uw kind éénmalig aanmelden in één van de vier aanmeldperioden. Hoe het aanmelden werkt, ziet u hier.

4. School met beperkt aantal plaatsen

Mijn kind is niet zeker van een plekje op de school van eerste voorkeur. Wat nu?

Heeft de school van uw keuze een leerlingplafond, dus een maximum aantal plaatsen in groep 1? U bent dan niet zeker van een plekje. Vul daarom ook andere scholen in op het aanmeldformulier. Scholen zonder plafond hebben wel voldoende plaats. Bekijk hier hoe het aanmelden in z’n werk gaat.

Bepaalt het aanmeldsysteem op welke school mijn kind wordt geplaatst?

Als een school meer aanmeldingen dan plaatsen heeft, wordt er geloot op die school (‘schoolloting’). De kinderen die geen plekje hebben, worden geplaatst op een andere school van hun voorkeurslijst en wel zo hoog mogelijk. Dit verloopt via een ‘bovenschoolse loting’. Dit is een erkende en gecertificeerde werkwijze.

Ik ben het niet eens met de uitslag van de loting. Wat nu?

Als u vragen of klachten heeft over de loting, dan kunt u een klacht indienen via het klachtenformulier. Open het formulier in PDF-formaat of in DOCX-formaat. Het ingevulde formulier kunt u mailen naar klachtencommissie@aanmeldenpo.nl of per post sturen naar Klachtencommissie AanmeldenPO, Regulusweg 11 (2e etage), 2516 AC Den Haag. De volledige klachtenregeling vindt u hier.

Hoe kan ik alsnog in aanmerking komen voor een plek op een school die hoger op mijn voorkeurslijst staat?

Twee keer per jaar (in mei en november) vindt de Verdeling van de Open en Vrijgekomen Plaatsen (VOVP) op basisscholen plaats, voor kinderen die zijn aangemeld in één van de twee voorafgaande aanmeldperioden. Dit gebeurt om een optimale plaatsing van de kinderen te garanderen. De VOVP werkt middels een loting, waarbij geen voorrangsregels van toepassing zijn. Als uw kind door uitloting niet is geplaatst op de school van eerste voorkeur, ontvangt u voor uw kind een uitnodiging om deel te nemen aan de VOVP. Om mee te doen aan de VOVP dient u op deze uitnodiging te reageren met een bevestiging van deelname. Op deze manier kan uw kind mogelijk alsnog worden ingeloot op een school van hogere voorkeur. Indien dit het geval is, vervalt de inschrijving op de school van lagere voorkeur automatisch.

5. Extra ondersteuning op school

Mijn kind heeft extra ondersteuning nodig op school. Hoe geef ik dat door?

Dit geeft u aan op het aanmeldformulier bij vraag 3. U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek op school. Het aanmeldformulier vindt u hier. Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, kan de school vier weken extra de tijd nemen om te onderzoeken of de school dit kan bieden. Als dat niet mogelijk is, dan helpt de school u met het vinden van een school die dit wél kan.

6. Vragen of klachten

Ik heb de informatie op deze site gezien, maar ik heb nog andere vragen. Waar kan ik terecht?

U kunt terecht bij de basisschool. Tenzij uw vragen gaan over het aanmeldbeleid áchter de procedure. Hiervoor kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14070.

Ik heb een conflict met de school. Wat nu?

Ga eerst in gesprek met uw contactpersoon van de school. De directie van de school of een vertrouwenspersoon kan hierbij bemiddelen. Zie voor meer informatie de website van de onderwijsinspectie.

Ik heb een klacht over de aanmeldprocedure. Waar kan ik terecht?

Heeft u als ouder/verzorger een klacht over het aanmelden van uw kind voor het basisonderwijs? Dan kunt u via het klachtenformulier een klacht indienen. Open het formulier in PDF-formaat of in DOCX-formaat. Het ingevulde formulier kunt u mailen naar klachtencommissie@aanmeldenpo.nl of per post sturen naar Klachtencommissie AanmeldenPO, Regulusweg 11 (2e etage), 2516 AC Den Haag. De volledige klachtenregeling vindt u hier.

7. Overig

Mijn kind is geboren voor 1 oktober 2015. Wat moet ik doen?

De aanmeldprocedure op deze site geldt alleen voor kinderen die geboren zijn na 1 oktober 2015. Dus niet voor uw kind. Neemt u daarom rechtstreeks contact op met de basisschool van uw keuze, om de mogelijkheden te bespreken.

Wanneer mag mijn kind naar school?

Vanaf de vierde verjaardag mag uw kind naar de basisschool.

Mijn kind gaat naar de peuteropvang die is gekoppeld aan een school. Heb ik meer kans op een plek op die school?

Nee, dat heeft u niet. Of uw kind een plekje krijgt, hangt af van de voorrangsregels die de school hanteert. Alleen scholen met een leerlingplafond (maximum aantal plaatsen), werken met voorrangsregels. Op deze website vindt u bij de informatie per school, welke voorrangsregels de school hanteert.

Welke voorrangsregels gebruikt een school?

Alleen scholen met een leerlingplafond (maximum aantal plaatsen), werken met voorrangsregels. Op deze website vindt u bij de informatie per school, welke voorrangsregels de school gebruikt. In Den Haag kunnen de volgende voorrangsregels gebruikt worden:
-een broertje of zusje zit al op de school
-het kind gaat naar een voorschoolse voorziening die nauw samenwerkt met de school. De school bepaalt hierbij ook welke voorschoolse voorziening.
-de ouder woont in de buurt van een school. De school bepaalt welk gebied voorrang heeft
-de ouder werkt zelf op de school
Scholen mogen zelf bepalen welke van deze vier voorrangsregels ze gebruiken en in welke
volgorde.

Als een kind voldoet aan de voorrangsregel(s), dan krijgt het voorrang op de school.
Voorrang betekent niet dat het garantie biedt op een plekje. Zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen, dan wordt er geloot. Als het kind niet kan worden geplaatst op de school van 1e voorkeur, dan wordt gekeken of de school van 2e voorkeur plaats heeft, daarna naar de school van 3e voorkeur,  enzovoorts. Hoe de aanmeldprocedure werkt, kunt u hier zien.

Gelden de voorrangsregels ook voor de scholen van tweede en derde keuze?

Nee. De voorrangsregels zijn alleen van toepassing op de school van eerste keuze.

Ik woon niet in Den Haag. Kan ik mijn kind toch aanmelden op een Haagse basisschool?

Ja, dat kan. U hoeft niet in Den Haag te wonen om uw kind aan te melden voor een Haagse basisschool. Hoe het aanmelden werkt, ziet u hier.

Waarom is er een aanmeldprocedure voor het basisonderwijs in Den Haag?

De nieuwe aanmeldprocedure is opgesteld om te kunnen voldoen aan de Wet op het primair onderwijs. De procedure is tot stand gekomen op basis van een evaluatie met ouders, scholen, besturen en de gemeente.