Spring naar inhoud

U wilt weten of de school die u met uw kind kiest, goed is. Landelijke toetsen laten bijvoorbeeld zien hoe leerlingen op een school scoren.

Wilt u weten of een school goed is? Kijkt u dan naar zaken die meetbaar zijn. Verschillende manieren waarop dat kan, leest u hierna. Vergeet niet ook naar andere zaken te kijken, zoals de sfeer op school. Of de indruk die de leraren maken. Het kan ook prettig zijn om te praten met ouders die al een kind hebben op de school van uw voorkeur.

Toezicht van de Inspectie van het Onderwijs
Het bestuur van de school is verantwoordelijk voor goed onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs controleert het onderwijs. De beoordeling van de inspectie vindt plaats per onderwijssoort, dus apart voor vmbo, voor havo en voor vwo. De inspectie kijkt naar de manier van lesgeven, naar de sfeer op school en naar de resultaten (de opbrengsten).

De opbrengsten worden beoordeeld  door te kijken naar vier dingen:

  • de doorstroom en uitstroom van leerlingen  in de onderbouw (dus: hoeveel leerlingen  gaan over, blijven zitten, of verlaten de school zonder diploma);
  • de doorstroom en uitstroom in de bovenbouw;
  • het gemiddelde cijfer voor het centraal examen;
  • het verschil tussen het gemiddelde cijfer voor het schoolexamen en het gemiddelde cijfer voor het centraal examen.

Deze gegevens komen op een Opbrengstenkaart. Elke school heeft zo’n kaart. Die is te vinden op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Als het onderwijs op een school goed is, dan staat de school onder ‘basistoezicht’ van de inspectie. De inspecteur komt eens in de vier jaar controleren. Als de opbrengsten onvoldoende zijn en/of bepaalde zaken op de school niet op orde zijn, dan is het onderwijs minder goed. De school krijgt dan ‘aangepast toezicht’ en de inspecteur doet extra onderzoek. Onder welk toezicht een school staat, is te zien op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Scholen op de kaart
De VO-raad komt op voor de belangen van middelbare scholen. De raad heeft de website Scholenopdekaart.nl ontwikkeld. Op die website kunt u zien hoe een basisschool of middelbare school het doet. Op die site kunt u elke school opzoeken. U kunt hier informatie vinden over de school. Bijvoorbeeld het aantal leerlingen dat slaagt voor het eindexamen. Of informatie over de tevredenheid van ouders over een school. Ook het schoolplan is op de site te vinden, net als het zorgplan en het ziekteverzuim van het personeel. De gegevens komen van de Inspectie van het Onderwijs en van de scholen zelf.

Via de landelijke website Scholenopdekaart vindt u dus informatie over de opbrengsten en resultaten van scholen. De website van de Haagse Scholenwijzer, waarop u zich nu bevindt, vult deze informatie aan met de profielen en kenmerken van de verschillende scholen. Zo kunt u zoch een volledig beeld vormen van de kwaliteit van scholen.

Excellente school
Scholen die uitblinken, kunnen van de minister de titel ‘excellente school’ krijgen. Goede scholen krijgen hiermee de erkenning  die ze verdienen. Ze zijn ook een voorbeeld voor andere scholen.

Publicaties
Sommige kranten of tijdschriften doen zelf onderzoek naar de kwaliteit van middelbare scholen. De Volkskrant en Elsevier bijvoorbeeld.