Spring naar inhoud

Naar extra hulp voor leerlingen

Voortgezet onderwijs

Mogelijkheden voor leerlingbegeleiding

Met een goede begeleiding leren alle leerlingen beter. Verschillende mensen in de school kunnen hulp bieden. In de schoolgids staat hoe een school de leerlingen kan begeleiden.

Hulp vanuit school
In het rapport ziet u hoe uw kind leert. Of u hoort het tijdens de gesprekken met de mentor. Blijven de cijfers tegenvallen? In de brugklas is er vaak nog keuze uit niveaus. Een leerling in een brugklas vmbo-t/havo kan bijvoorbeeld kiezen voor het vmbo-t. Vallen de cijfers in latere jaren tegen? Of spijbelt uw kind veel? Dan kan het moeite hebben met leren. U kunt dan met uw kind én met de mentor bespreken wat er moet gebeuren. De school kan vaak extra begeleiding regelen. Soms kan een leerling naar een andere klas.

Mentor of klassendocent
Op de middelbare school hebben leerlingen voor elk vak een andere docent. Maar er is ook één leraar die een jaar lang de leerlingen uit één klas extra begeleidt: de mentor of klassendocent. Bij deze leraar kan uw kind altijd terecht. De mentor houdt bij hoe het gaat met uw kind. Niet alleen bij het vak dat hij zelf geeft, maar ook bij de andere lessen. Zo nodig neemt de mentor  contact op met de ouders. U kunt ook zelf contact opnemen als u vragen heeft.

Tijdens speciale mentorlessen leren de leerlingen bijvoorbeeld met huiswerken omgaan is er aandacht voor studievaardigheden. Soms is er ook aandacht voor het omgaan met pesten of faalangst.

Huiswerkbegeleiding
In de mentorlessen leren de leerlingen onder andere omgaan met huiswerk. Heeft uw kind hierbij meer ondersteuning nodig? Dan kunt u huiswerkbegeleiding inhuren. Op sommige scholen kan dat in het schoolgebouw, na schooltijd. U moet deze extra begeleiding vaak zelf betalen. Soms betaalt de school. Er zijn ook veel bedrijven buiten de school die huiswerkbegeleiding aanbieden.

Bijles
Als een leerling moeite heeft met een bepaald vak, dan kan hij vaak op school bijles krijgen. De lessen zijn meestal tijdens schooltijd. U hoeft daar dan niet voor te betalen.

U kunt ook bijlessen regelen buiten schooltijd. Die moet u dan zelf betalen. Het is verstandig om te overleggen met de school. U kunt uw kind laten toetsen door een deskundige. Verschillende  bureaus doen dit, bijvoorbeeld het Haags Centrum voor Onderwijsadvies (HCO). Ook als u hiervoor kiest, moet u de kosten zelf betalen. Mogelijk betaalt uw zorgverzekering  een deel terug. Dit kunt u vragen aan uw zorgverzekeraar. Bespreek met de school welke toets nuttig is. En ook wat de school kan doen met de uitslag.

Schooldecaan
De decaan is een medewerker van de school die helpt bij keuzes maken. In havo en vwo helpt de decaan bij de keuze van het profiel. In de bovenbouw helpt de schooldecaan bij het zoeken naar een vervolgopleiding. De decaan geeft voorlichting. Hij kan gesprekken voeren met de leerlingen. En hij weet wanneer er open dagen zijn van de vervolgopleidingen. Op veel scholen kan ook de mentor hierbij helpen.

Vertrouwenspersoon
Als een leerling een probleem heeft, kan hij praten met de vertrouwenspersoon op school. De vertrouwenspersoon kan de informatie uit de gesprekken geheim houden. Maar als de leerling het goed vindt, kan hij de problemen bespreken met de mentor. Of met een andere leraar of de coördinator. Als het nodig is, schakelt de vertrouwenspersoon hulpverleners in van buiten de school.

Zorg- en adviesteam (ZAT)
In een zorg- en adviesteam (ZAT) werken hulpverleners  van binnen en buiten de school samen. Het ZAT zorgt ervoor dat jongeren met problemen toch hun diploma halen. Een belangrijk persoon in zo’n team is de zorgcoördinator van de school. Hij of zij bespreekt met ouders en leerlingen  hoe het ZAT bij problemen  kan helpen.

In het team zitten verder vaak: de vertrouwenspersoon van de school, de leerplichtambtenaar van de gemeente Den Haag, een (school)maatschappelijk werker, iemand van bureau Jeugdzorg en iemand van de politie. Samen kunnen ze snel hulp inschakelen voor een leerling. Uw kind wordt alleen besproken in het ZAT als u daar toestemming voor geeft. Leerlingen boven de 16 jaar kunnen vaak zelf toestemming geven.