Spring naar inhoud

In Nederland proberen we zo veel mogelijk kinderen op een reguliere school te houden. Kinderen die meer zorg nodig hebben, krijgen die zo veel mogelijk op een reguliere school. Middelbare scholen en scholen voor speciaal voortgezet onderwijs werken hiervoor samen.

Zorgplicht      
Scholen hebben een 'zorgplicht' voor leerlingen die extra zorg nodig hebben. Dit betekent dat de school verplicht is uw kind een goede plek in het onderwijs te geven. Samenwerkende scholen (reguliere én speciale) vormen in regio Den Haag het Samenwerkingsverband Zuid Holland West. Zij krijgen geld om te besteden aan zorgleerlingen. Het samenwerkingsverband bepaalt hoe het geld wordt besteed. Het zorg- en adviesteam (ZAT) van de school regelt de extra hulp.

Schoolkeuze
U kunt als ouder zelf een school voor uw kind kiezen. Als uw kind extra zorg nodig heeft, moet de school die natuurlijk wel kunnen bieden. Is dat niet het geval? Dan zoeken de scholen uit het samenwerkingsverband een andere plek voor uw kind. Uiteraard gaat dit in overleg met u. Uw kind kan een plek krijgen op een reguliere school of in het voortgezet speciaal onderwijs.

Speciaal onderwijs
Soms is een school voor speciaal onderwijs beter voor een kind dan een reguliere middelbare school. Er zijn aparte scholen voor jongeren met een beperking. En voor jongeren die problemen hebben met hun gedrag, of met leren. De klassen op een speciale school zijn kleiner. De leraren weten veel van kinderen met een beperking of gedragsproblemen. Zij kunnen hen meer tijd en aandacht geven dan op een reguliere middelbare school.

Er zijn in de regio Den Haag tien scholen voor voortgezet  speciaal onderwijs. Die zijn onderverdeeld in vier soorten scholen:

  • cluster 1: voor blinde en slechtziende kinderen
  • cluster 2: voor dove en slechthorende kinderen
  • cluster 3: voor kinderen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen, langdurig zieke en zeer moeilijk lerende kinderen
  • cluster 4: voor kinderen met ernstige gedrags- of psychiatrische problemen

Voor cluster 3 en 4 onderwijs moet het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring geven. De school waar een kind wordt aangemeld kan dit aanvragen bij een Commissie van deskundigen.

Ontwikkelingsperspectief (OPP)
Als uw kind extra begeleiding krijgt, maakt de school hiervoor een plan. Zo’n plan heet het ‘ontwikkelingsperspectief’ (OPP). Daarin staat wat uw kind in de komende schooljaren gaat leren. En hoe de school dit wil bereiken en wat daarvoor nodig is. Het plan is voor leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs én in het speciaal onderwijs.

Vervoer van en naar school
Vaak is een school voor speciaal onderwijs verder weg van huis. U kunt aan de gemeente een vergoeding vragen voor de vervoerskosten van uw kind. In bepaalde gevallen betaalt de gemeente dan de kosten van het vervoer van uw kind. Bijvoorbeeld de kosten voor de trein, tram, taxi(bus) of rolstoelbus. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de gemeente Den Haag of bellen naar (070) 353 55 87.