Spring naar inhoud

Naar onderwijsniveaus en schoolsoorten

Voortgezet onderwijs

Nederlands en andere talen op school

In de gemeente Den Haag wonen veel mensen met een niet-Nederlandse achtergrond. Ook komen er bezoekers uit de hele wereld naar Den Haag. Haagse jongeren krijgen alle kansen om talen te leren. Niet alleen de Nederlandse taal, maar ook andere talen.

Eerste Opvang Anderstaligen (EOA), voorheen Internationale Schakelklas (ISK)
Is uw kind net in Nederland? Spreekt het niet of nauwelijks Nederlands? Dan kan uw kind naar de Eerste Opvang Anderstalingen (EOA, voorheen ISK). Uw kind krijg één of twee jaar lang extra lessen Nederlandse taal. Daarna gaat het naar een gewone klas op de middelbare school.

Er zijn 4 Haagse middelbare scholen met een ISK:

U kunt uw kind zelf aanmelden bij een school met EOA (ISK). De school kijkt dan of uw kind op die school past.

Kopklas
Sommige kinderen zijn intelligent genoeg om naar het vwo, de havo of vmbo-t te gaan. Maar hun scores op de toetsen zijn daarvoor te laag, omdat ze niet goed genoeg Nederlands kunnen lezen en schrijven. Voor deze kinderen is er de kopklas. De kopklas is gevestigd op een middelbare school. In deze klas krijgen kinderen les in Nederlands, rekenen, Engels, studievaardigheden en gym. Daarnaast leren ze debatteren en presenteren. Zo kunnen ze hun Nederlands verbeteren. En kunnen ze vervolgens naar een brugklas die bij hen past.

Kinderen kunnen naar de kopklas, nadat ze groep 7 hebben gedaan. In plaats van naar groep 8 van de basisschool, gaat een kind dan naar de kopklas. Voor sommige kinderen is het goed om na groep 8 alsnog naar een kopklas te gaan. Ook deze kinderen kunnen worden aangemeld.

De leerkracht van groep 7 kan voorstellen om uw kind de kopklas te laten volgen.

Wilt u meer weten over de kopklas? Vraag ernaar bij de leerkracht van uw kind. Of kijk op de website van Haagse Kopklassen. De kopklassen worden begeleid door het HCO. Voor advies kunt u contact opnemen met het HCO via (070) 448 28 28 of kopklas@hco.nl.

Moderne vreemde talen
Alle middelbare scholen zorgen dat hun leerlingen moderne vreemde talen leren. Engels is een verplicht vak op alle scholen. Daarnaast kunnen leerlingen Frans en Duits kiezen en vaak ook Spaans of een andere vreemde taal.

Tweetalig onderwijs
Een aantal scholen in de regio Den Haag geeft een (groot) deel van de lessen in het Engels. Bijvoorbeeld de lessen geschiedenis, aardrijkskunde, gymnastiek of economie worden dan in het Engels gegeven. Dit heet tweetalig onderwijs. Leerlingen leren zo beter Engels spreken en begrijpen.

U kunt de scholen die tweetalig onderwijs bieden hier vinden.

Leerlingen die tweetalig onderwijs hebben gevolgd, kunnen een International Baccalaureate English A2 Certificate halen. Met dit diploma kunnen jongeren zich inschrijven bij Engelstalige opleidingen binnen en buiten Nederland.

Internationale scholen
Den Haag heeft ook veel scholen voor internationaal onderwijs. Het zijn er meer dan in andere steden. Het internationaal onderwijs is voor kinderen die met hun ouders regelmatig in het buitenland wonen. Of voor kinderen van wie de ouders van plan zijn dat te doen. Er zijn ook internationale beroepsopleidingen op mbo- en hbo-niveau. Voor de internationale scholen gelden andere toelatingsregels en zijn de ouderbijdragen hoger.

De regio Den Haag heeft de volgende internationale scholen voor voortgezet onderwijs:

Nederlandse school met internationaal onderwijs

Buitenlandse nationale scholen

Europese School

De Europese School is een school voor kinderen van ouders die werken bij de Europese organisaties Europol, Eurojust, EPO en ESA/ESTEC. De leerlingen kunnen lessen volgen in de Nederlandse, Engelse of Spaanse sectie. De leerlingen kunnen het Europees Baccalaureaat halen. Met dit diploma kunnen ze naar een universiteit in Europa.

Meer informatie over internationaal onderwijs kunt u lezen in de brochure World Class Learning in The Hague (opent als PDF).

Extra aandacht voor taal buiten schooltijd
Veel scholen geven extra taallessen buiten schooltijd. Bijvoorbeeld in het weekend. Op weekendscholen krijgen de kinderen vooral les in taal en rekenen. Ook zijn er scholen, die open zijn in de zomervakantie. Dan worden er lessen gegeven aan kinderen en ouders. Kinderen krijgen op een zomerschool les in schoolvakken, maar er is ook tijd om te spelen. Voor ouders is er Nederlandse les en computerles.