Spring naar inhoud

Naar op school in de praktijk

Voortgezet onderwijs

Informatie voor ouders over school

De overstap naar de middelbare school kan groot zijn. Niet alleen voor een kind, maar ook voor u als ouder. Veel ouders hebben met de nieuwe school minder contact dan met de oude. Toch kunt u goed op de hoogte blijven. Hier leest u hoe.

Algemene informatie
De school informeert u op vaste tijden. Sommige informatie is voor alle ouders bedoeld. Er zijn verschillende manieren waarop de school u die kunt geven, namelijk via:

Informatie over uw eigen kind
Behalve informatie die voor alle ouders geldt, informeert de school u ook over zaken die specifiek over uw eigen kind gaan. Dat kan bijvoorbeeld via:

Schoolgids
Elke school maakt jaarlijks een schoolgids. Hierin staat bijvoorbeeld informatie over de doelen van het onderwijs, de hoogte van de ouderbijdrage, de mogelijkheden voor extra zorg voor leerlingen en klachtenregelingen. De schoolgids is vaak te vinden op de website van de school.

Schoolplan
Iedere school moet elke vier jaar een schoolplan schrijven. Daarin staat hoe de school zorgt voor goed onderwijs. Er staat bijvoorbeeld in welke visie op onderwijs de school heeft. En hoe men met elkaar omgaat in de school. Of welke methoden in de lessen worden gebruikt. De tekst is niet alleen bedoeld voor ouders, maar ook voor de Inspectie van het Onderwijs. Die  controleert de scholen en bekijkt hiervoor onder andere het schoolplan.

Ouderbijeenkomsten
Scholen organiseren ouderbijeenkomsten. Tijdens zo’n bijeenkomst krijgt u informatie over het onderwijs. En over de gang van zaken op school. Veel scholen organiseren ook bijeenkomsten over één bepaald onderwerp, zoals het gebruik van sociale media. Het is belangrijk om naar informatiebijeenkomsten op school te gaan. Want u kunt uw kind beter helpen met leren als u weet wat er gebeurt op school.

Nieuwsbrief, e-mail, magazine of website
Veel scholen houden ouders en verzorgers op de hoogte via e-mail. Ze sturen nieuwsbrieven of e-mailberichten. Die gaan over allerlei zaken die met uw kind of het onderwijs te maken hebben. Sommige scholen geven op papier een krant of magazine uit met algemene informatie. Daarnaast kunt u altijd voor actuele informatie kijken op de website van de school. Vaak staat er informatie op over vrije dagen, excursies of andere bijzondere activiteiten.

Rapport
De meeste scholen geven de leerlingen een paar keer per jaar een rapport of cijferlijst mee naar huis. Daarin kunt u zien of uw kind vooruit gaat. Veel scholen geven cijfers voor de verschillende vakken. Sommige laten in woorden weten of uw kind de lesstof goed begrijpt.

Leerlingvolgsysteem
Scholen gebruiken informatiesystemen: programma’s waarin alles staat dat met leren te maken heeft. Magister is een voorbeeld van een systeem dat veel scholen gebruiken. Leerlingen kunnen hierin hun cijfers en roosterwijzigingen bekijken, en e-mailen met leraren. Leerlingen en ouders kunnen een inlognaam en wachtwoord krijgen om het programma te kunnen gebruiken.

Mentorgesprekken
Elke leerling heeft een mentor: een leraar die het kind begeleidt. Scholen organiseren regelmatig gesprekken tussen ouders en mentoren. De mentor vertelt u welke resultaten  uw kind haalt. En hoe het gaat op school. U kunt vragen stellen of dingen bespreken die u belangrijk vindt. De meeste scholen organiseren mentorgesprekken vlak nadat de leerlingen hun rapport hebben gekregen.

Soms kunt u ook een gesprekje voeren met een andere leraar dan de mentor. Scholen noemen deze avonden ook wel ‘tafeltjesavonden’. U zit dan samen aan een tafel en bespreekt alleen uw kind.

Wilt u een langer gesprek? Of maakt u zich tussentijds ergens zorgen over? Maak dan een extra afspraak met de mentor. Hij (of zij) is er ook voor u.

Huisbezoek
Sommige scholen laten de mentor op bezoek gaan bij de leerlingen en hun ouders. Dit is om het contact tussen de school en de gezinnen te verbeteren. Tijdens het bezoek bespreekt u hoe het gaat met uw kind, zowel thuis als op school. De mentor kan zien hoe het kind is in zijn of haar eigen omgeving. De mentor neemt vooraf contact met u op een afspraak om langs te komen.