Spring naar inhoud

Maris College Belgisch Park

 • havo,
 • vwo atheneum,
 • technasium

Schoolprofiel

Maris Belgisch Park voor havo en vwo maakt deel uit van het Maris College: een school met zes locaties langs de kust van Den Haag. Ons motto is 'Klein, Veilig, Kansrijk'. 

We bieden samenhangend, betekenisvol en innovatief onderwijs dat leerlingen stimuleert en prikkelt. Wij investeren in het leren van hedendaagse competenties en vaardigheden: onderzoek, samenwerken, analyseren, oplossend vermogen en creativiteit. Naast de reguliere vakken krijgen leerlingen de vakken Cultuur & Communicatie (C&C; voor alfa) en Onderzoek & Ontwerpen (O&O; voor bèta: het technasiumvak). Deze vakken zijn identiek van opzet: wij hebben externe opdrachtgevers, leerlingen werken in groepsverband om problemen te analyseren en oplossingen te vinden. Kennis uit reguliere vakken, komt terug in C&C en O&O. Daarnaast kiezen leerlingen een 'Marisstroom', een les waarin zij intensief bezig zijn met bijvoorbeeld muziek, Spaans, tekenen, drama, film & fotografie, sport & fysiologie of ICT. Na klas 1 kiezen zij twee stromen waarin ze verder willen gaan. Persoonlijk contact tussen docenten en leerlingen staat borg voor een plezierige sfeer op de locatie.

Nader toegelicht

Het technasium voor vwo en havo is dé opleiding voor meisjes en jongens die nieuwsgierig en creatief zijn en graag samenwerken. Centraal staan 'denken en doen'. In het eerste leerjaar krijgen alle leerlingen het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) dat speciaal ontwikkeld is voor het technasium. Bedrijven en instellingen dragen realistische (technologische) vraagstukken aan uit de 7 werelden van betatechniek (www.betamentality.nl ). Leerlingen werken binnen een project altijd samen om het vraagstuk op te lossen. Het gaat afwisselend om onderzoeks- of ontwerpprojecten. Op school, maar ook op de werkvloer van het bedrijf doen ze inspiratie op. Daar zien ze welke werkzaamheden er worden verricht en welke competenties daarvoor van belang zijn. De opleiding biedt jongens en nadrukkelijk ook meisjes unieke mogelijkheden hun talenten te ontplooien. Voor de bovenbouw wordt het vak O&O aangeboden binnen de profielen Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek. Het examenvak O&O wordt afgesloten met een meesterproef waarin de leerling zelfstandig een technologisch vraagstuk oplost. Aan het einde van het eerste leerjaar maken leerlingen de keuze of zij door willen gaan met Onderzoek & Ontwerpen. Vanaf de tweede klas zal er een ouderbijdrage worden gevraagd voor het vak O&O.

Belgisch Park biedt ook Cultuur & Communicatie (C&C). Dit is een praktijkvak waarin 21e-eeuwse vaardigheden centraal staan, zoals creativiteit en samenwerken. Ook thema's zoals burgerschap en digitale geletterdheid vinden in C&C een plek. Leerlingen gaan aan de slag voor culturele opdrachtgevers buiten de school. Bijvoorbeeld het Gemeentemuseum Den Haag, Lucky TV, STROOM HCBK en non-profit organisaties zoals Greenpeace en WAR-Child. Ze worden hierbij door de docent en door experts van buiten de school ondersteund. Deze experts geven lezingen en masterclasses over het onderwerp waaraan de leerlingen werken. Zij onderzoeken hun doelgroep door middel van enquêtes. Ze nemen interviews af en analyseren de informatie, zodat de producten die ze maken voldoen aan de eisen van de opdrachtgever en, natuurlijk, de doelgroep. De leerlingen maken vlogs, strips, films, documentaires en reclamecampagnes. Ze bedenken marketingstrategieën  en ontwikkelen voorstellen voor kunst in de openbare ruimte.

Momenteel wordt het vak C&C alleen in de onderbouw gegeven. We onderzoeken of we in de vrije ruimte die scholen wordt geboden door het Ministerie van Onderwijs, het vak ook in de bovenbouw kunnen aanbieden. De leerlingen zouden dan het vak afsluiten met een meesterproef, vergelijkbaar met het vak Onderzoek & Ontwerpen.

Zie ook:
www.mariscollege.nl
www.technasium.nl

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

Het Maris College biedt uitdagend onderwijs dat vraagt om betrokken leerlingen. Op alle locaties bieden we minimaal twee onderwijsniveaus aan. Zo krijgen leerlingen de kans het hoogst mogelijke diploma te halen, wat de meesten ook lukt. Leerlingen voelen dat de school er voor hen is. Ze moeten er trots op zijn en zich er thuis voelen. Bij veel activiteiten doen we een beroep op hen. Ze kunnen bijvoorbeeld leerlingmentor of mediator worden en we vragen hun hulp bij schoolevenementen zoals open dagen. De leerlingenraad is een belangrijk adviesorgaan.

Veiligheid

De Marislocaties zijn kleinschalig, met kantines en schoolpleinen waar de leerlingen tijdens pauzes verblijven. Afspraken over hoe we op school met elkaar omgaan, dragen bij aan een veilige omgeving, waarin leerlingen zich thuis voelen. Alle locaties van het Maris College hebben het certificaat 'Veilige School'.

Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

We nodigen ouders regelmatig uit om de resultaten van hun kind te bespreken. Zij kunnen in schooladministratieprogramma Magister de cijfers, het huiswerk en de aanwezigheid van hun kind volgen. We hebben een actieve ouderraad die een klankbord is voor de directie en de school. De OR organiseert thema-avonden over onderwerpen die voor ouders van belang zijn. Voor voorlichting over vervolgopleidingen en beroepen nodigen we ouders uit om over hun expertise te komen praten.

Ouders en school hebben een gezamenlijk doel: hun kind/onze leerling vormen tot evenwichtige, sociale mensen die hun weg in de maatschappij kunnen vinden. We zijn daarin partners met een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ouders zorgen thuis voor een gezond leefklimaat: kinderen slapen genoeg, eten goed en worden ondersteund in hun persoonlijke ontwikkeling. School draagt zorg voor het leerproces en meningsvorming. Gezamenlijk zijn we verantwoordelijk voor het welzijn van de leerlingen en hun sociale ontwikkeling binnen en buiten de school. Daarbij spelen social media een belangrijke rol. Zowel school als ouders dienen alert te zijn op de omgangsvormen in app-groepen van de klas en op social media. Plezierige omgangsvormen zijn overal van belang, ook in de virtuele werkelijkheid.

Goede communicatie tussen school en ouders is van groot belang. De spil in dit proces is de mentor die regelmatig per mail ouders op de hoogte brengt van het wel en wee in de klas en zo nodig in een privébericht ouders informeert over de situatie van hun kind. Van ouders verwachten we dat zij op hun beurt de mentor tijdig op de hoogte brengen als er in de thuissituatie belangrijke zaken spelen. Aan het begin van het schooljaar organiseren we informatieavonden voor ouders waar ze met de mentor kennis maken en deze ontmoeten. Een goede verstandhouding van ouders onderling versterkt het saamhorigheidsgevoel van een klas.

Nog meer op onze school

Brede buurtschool VO  
In brede buurtscholen kunnen leerlingen hun talenten ontwikkelen en achterstanden wegwerken. Hiermee krijgen alle kinderen kansen om verder te komen.
Technasium  
Zie Nader toegelicht

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

Het Maris College streeft naar een evenwichtige samenstelling van de klassen naar niveau, verhouding jongens/meisjes en naar een evenredige afspiegeling van de Haagse bevolking. Broers en zussen van onze leerlingen hebben voorrang. De selectiecriteria voor Maris Belgisch Park staan op onze website.

Brugperiode

De leerlingen komen in een havo/vwo- of een vwo-brugklas. De mentor is verantwoordelijk voor de begeleiding van de klas en de individuele leerlingen en is aanspreekpunt voor ouders/verzorgers.

Brugklassen

Nog beschikbare plaatsen: 0 plaatsen
Restperiode

 • havo/vwo
 • vwo

Voorrangsregels

 1. Wij verlenen voorrang aan kinderen van personeelsleden werkzaam op de school van aanmelding.'
 2. Wij verlenen voorrang aan leerlingen met een (half-, stief-) broer of (half-, stief-) zus op de school van aanmelding.

Voorlichting en open dagen

Maa 13 januari 2020, van 19:00 tot 21:00 uur
Informatieavond voor ouders en leerlingen van groep 7 en 8. Inloop 18:45 uur.
Vrij 31 januari 2020, van 16:00 tot 20:00 uur
Open huis voor leerlingen van groep 7 en 8 en hun ouders.

Kosten eerste leerjaar

 • € 120,00 Betreft: € 95,- schoolfonds / € 15,- ouderraad / € 10,- cultuurkaart. Het verplichte gymshirt kost € 6,95 en is via de schoolwebsite bij onze leverancier te bestellen.
 • € 160,00 Werkweek

Extra informatie

 • Technasium in havo en vwo: Tot en met klas 2 krijgen alle leerlingen het technasiumvak Onderzoek & Ontwerpen. Organisaties dragen realistische (technologische) vraagstukken aan die leerlingen in projecten samen onderzoeken en waar zij oplossingen voor moeten vinden. Op school en in bedrijven doen ze inspiratie op: om welke werkzaamheden gaat het en welke competenties zijn belangrijk;
 • Cultuur & Communicatie (C&C): Voor cultureel en communicatief ingestelde leerlingen. Ze gaan onder andere debatteren, schrijven, redigeren, reclamescripts schrijven en filmen. De vaardigheden passen ze toe in projecten van opdrachtgevers;
 • Mentor en coach: In de mentorles staan studievaardigheden en het functioneren van de klas centraal. In het examenjaar begeleiden we leerlingen om ze inzicht in hun leerproces te geven en ze voor te bereiden op hun examen en hun vervolgopleiding/carrière;
 • Excursies/reizen: In de onderbouw gaan leerlingen onder meer naar het Science Center Nemo in Amsterdam. Ook bezoeken ze theatervoorstellingen. De brugklassen gaan op waterkamp naar Port Zelande, om elkaar en hun docenten te leren kennen. In de bovenbouw bezoeken ze een buitenlandse stad;
 • Cultuur en sport: Iedereen kan auditie doen voor zang en dans voor de jaarlijkse Maris Music Awards. Voor tekentalenten is er de masterclass striptekenen. Sportieve leerlingen kunnen dagelijks na schooltijd deelnemen aan ons sportprogramma.