Spring naar inhoud

Maris College Houtrust Tweetalig Mavo

 • mavo

Schoolprofiel

Maris Houtrust tweetalig mavo maakt deel uit van het Maris College: een school met zes locaties langs de kust van Den Haag. Ons motto is 'Klein, Veilig, Kansrijk'.

Wij bieden tweetalig (Engels) mavo-onderwijs aan. In klas 1 en 2 krijgen leerlingen zeventig procent van hun lessen in het Engels, in de bovenbouw is dat dertig procent. Vakken die in het Engels gevolgd worden zijn: wiskunde, biologie, Engels, aardrijkskunde, geschiedenis, lichamelijke opvoeding en de kunstvakken. Een motivatiegesprek is onderdeel van de toelating tot de opleiding.

Tweetalig onderwijs gaat niet ten koste van de Nederlandse taal, omdat het eindexamen in het Nederlands wordt afgelegd. Engels wordt niet alleen tijdens de lessen gebruikt, leerlingen doen ook internationale contacten op, bijvoorbeeld tijdens buitenlandse reizen en excursies naar internationale instellingen.

We werken met het Anglia-programma: een doorgaande leerlijn van voorgezet onderwijs naar middelbaar beroepsonderwijs. Met hun diploma kunnen leerlingen naar internationale mbo-opleidingen. 

Nader toegelicht

Wat is tweetalig onderwijs?
Tweetalig onderwijs (tto) houdt in dat een leerling in de eerste twee leerjaren 70 procent van de vakken in het Engels les krijgt. De vakken wiskunde, biologie, Engels, aardrijkskunde, geschiedenis, lichamelijke opvoeding en kunstvakken worden in het Engels gegeven. Bij deze vakken wordt een Engelstalige methode gebruikt en spreekt de docent tijdens de les alleen Engels. Van de leerlingen wordt verwacht dat ze ook in de les onderling Engels spreken. Tweetalig onderwijs wil leerlingen goed voorbereiden op een steeds internationaler wordende samenleving. Daarvoor is talenkennis onmisbaar, maar ook kennis van Europa en ervaring met landen om ons heen.

Tweetalig onderwijs heeft dus twee belangrijke doelen:
• het bevorderen van een goede Engelse taalvaardigheid;
• het meegeven van een Europees en internationaal perspectief.

De taal wordt zo ingebed in een brede, internationaal georiënteerde context.

De t-mavo klas doet in de het vierde jaar, net als alle andere leerlingen, het regulier Nederlands eindexamen. De school moet dus voldoen aan de reguliere eisen van de Nederlandse overheid. T-mavo leerlingen doen echter óók de Anglia examens.

Anglia Examens
Anglia Examination Syndicate is een organisatie in Engeland, die al 15 jaar wereldwijd examens aanbiedt. Anglia biedt leerlingen de mogelijkheid op tien niveaus een internationaal erkend Engels certificaat te behalen. Alle Anglia niveaus zijn gekoppeld aan het ERK (Europees Referentie Kader). Kijk voor meer informatie op: www.anglia.nl

Zie ook: www.mariscollege.nl

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

Het Maris College biedt uitdagend onderwijs dat vraagt om betrokken leerlingen. Op alle locaties bieden we minimaal twee onderwijsniveaus aan. Zo krijgen leerlingen de kans het hoogst mogelijke diploma te halen. We zijn er trots op dat dit veel van onze leerlingen lukt. Leerlingen voelen dat de school er voor hen is. Ze moeten er trots op zijn en zich er thuis voelen. Bij veel activiteiten doen we een beroep op hen. Ze kunnen bijvoorbeeld hulpmentor of mediator worden en we vragen hun hulp bij schoolevenementen zoals open dagen. De leerlingenraad is een belangrijk adviesorgaan.

Veiligheid

De Marislocaties zijn kleinschalig, met kantines en schoolpleinen waar de leerlingen tijdens pauzes verblijven. Afspraken over hoe we op school met elkaar omgaan, dragen bij aan een veilige omgeving, waarin leerlingen zich thuis voelen. Alle locaties van het Maris College hebben het certificaat 'Veilige School'.

Ouderbetrokkenheid

We nodigen ouders regelmatig uit om de resultaten van hun kind te bespreken. Zij kunnen in schooladministratieprogramma Magister de cijfers, het huiswerk en de aanwezigheid van hun kind volgen. We hebben een actieve ouderraad die een klankbord is voor de directie en de school. De OR organiseert thema-avonden over onderwerpen die voor ouders van belang zijn. Voor voorlichting over vervolgopleidingen en beroepen nodigen we ouders uit om over hun expertise te komen praten.

Ouders en school hebben een gezamenlijk doel: hun kind/onze leerling vormen tot evenwichtige, sociale mensen die hun weg in de maatschappij kunnen vinden. We zijn daarin partners met een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ouders zorgen thuis voor een gezond leefklimaat: kinderen slapen genoeg, eten goed en worden ondersteund in hun persoonlijke ontwikkeling. School draagt zorg voor het leerproces en meningsvorming. Gezamenlijk zijn we verantwoordelijk voor het welzijn van de leerlingen en hun sociale ontwikkeling binnen en buiten de school. Daarbij spelen social media een belangrijke rol. Zowel school als ouders dienen alert te zijn op de omgangsvormen in app-groepen van de klas en op social media. Plezierige omgangsvormen zijn overal van belang, ook in de virtuele werkelijkheid.

Goede communicatie tussen school en ouders is van groot belang. De spil in dit proces is de mentor die regelmatig per mail ouders op de hoogte brengt van het wel en wee in de klas en zo nodig in een privébericht ouders informeert over de situatie van hun kind. Van ouders verwachten we dat zij op hun beurt de mentor tijdig op de hoogte brengen als er in de thuissituatie belangrijke zaken spelen. Aan het begin van het schooljaar organiseren we de zogenoemde ‘nieuwjaarsbijeenkomst’ waarop ouders en docenten op ongedwongen wijze met elkaar kennismaken. Een goede verstandhouding van ouders onderling versterkt het saamhorigheidsgevoel van een klas.

Nog meer op onze school

Brede buurtschool VO  
In brede buurtscholen kunnen leerlingen hun talenten ontwikkelen en achterstanden wegwerken. Hiermee krijgen alle kinderen kansen om verder te komen.
Tweetalig onderwijs  
Deze school biedt tweetalig onderwijs.

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

Het Maris College streeft naar een evenwichtige samenstelling van de klassen naar niveau, verhouding jongens/meisjes en naar een evenredige afspiegeling van de Haagse bevolking. Broers en zussen van onze leerlingen hebben voorrang. De selectiecriteria staan op onze website.

Brugperiode

De leerlingen komen in een t-mavobrugklas. De mentor begeleidt de klas en de individuele leerlingen en is aanspreekpunt voor ouders/verzorgers.

Brugklassen

Voorrangsregels

 1. Wij verlenen voorrang aan leerlingen met een (half-, stief-) broer of (half-, stief-) zus op de school van aanmelding.
 2. Wij verlenen voorrang aan kinderen van personeelsleden werkzaam op de school van aanmelding.'

Voorlichting en open dagen

Din 14 januari 2020, van 19:30 tot 21:00 uur
Informatieavond voor ouders van leerlingen van groep 7 en 8. Inloop 19:15 uur.
Vrij 24 januari 2020, van 16:00 tot 20:00 uur
Open huis voor leerlingen van groep 7 en 8 en hun ouders.

Kosten eerste leerjaar

 • € 120,00 Betreft: € 95,- schoolfonds / € 15,- ouderraad / € 10,- cultuurkaart. Het verplichte gymshirt kost €7,25 en is via de schoolwebsite bij onze leverancier te bestellen.
 • € 552,00 Verplichte bijdrage voor t-mavoleerlingen. € 450,- bestemd voor de verplichte reis naar Engeland, €102,50 voor excursies, leermiddelen en leermiddelenontwikkeling. Een tto-polo kost €17,50 en is via de schoolwebsite bij onze leverancier te bestellen. Het aanschaffen van een polo is niet verplicht.

Extra informatie

 • Op de pagina van Maris Houtrust vindt u extra informatie die ook voor de t-mavoleerlingen geldt;
 • Tweetalig mavo is meer dan alleen onderwijs in het Engels. Leerlingen maken ook kennis met veel aspecten van de Engelstalige cultuur. Zo presenteert klas 1 ieder jaar het toneelstuk 'Little Victorians'. Samen met professionele Engelse acteurs brengen zij scènes uit het werk van Charles Dickens;
 • Engelstalige projecten over onderwerpen zoals performance, middle ages, exchange school en Europe. Native speakers begeleiden workshops;
 • Tijdens de gymlessen worden Britse sporten beoefend, zoals rugby en cricket;
 • Ieder jaar organiseren onze leerlingen een high tea voor hun ouders en docenten;
 • De brugklassen maken een reis naar de schitterende Engelse plaats Canterbury, waar zij ondergedompeld worden in de Engelse cultuur en uiteraard hun Engels in de praktijk brengen;
 • In klas 2 lopen leerlingen een week mee op een school in Engeland om hun Engels in de praktijk te brengen;
 • In klas 3 gaan leerlingen op uitwisselingsreis naar een school in Perugia (Italië);
 • Maris tweetalig mavo heeft in juni 2018 de visitatiecommissie voor tweetalig onderwijs op bezoek gehad. De commissie is zeer tevreden over de vorderingen die t-mavo maakt en schrijft zelfs: "Dit is een tweetalig mavo waar we er nog veel meer van hopen te zien in het land!"