Spring naar inhoud

Schoolprofiel

De visie van de school is dat Cosmicusleerlingen onderwezen worden tot ambitieuze wereldburgers. Vanuit deze visie streeft de school ernaar een natuurlijk kennisbaken, een ontmoetingsschool te zijn, waar op een zorgvuldige wijze met de ander wordt omgegaan en waar iedereen met respect en vertrouwen wordt behandeld.
Basisschool Cosmicus heeft de volgende kenmerken: wereldburgerschap (UNESCO-school), positieve benadering, coöperatief leren, Cambridge Engels, gezonde school, muziekeducatie, wetenschap en technologie en educatief partnerschap.
Het onderwijsstelsel kenmerkt zich niet alleen door kennisvergaring, maar ook door leerlingen te stimuleren en te laten groeien op sociaal, emotioneel, creatief en motorisch vlak. Tijdens en buiten de lesuren besteden we veel aandacht aan constructief sociaal gedrag, positieve betrokkenheid en een gezonde leefstijl.
Basisschool Cosmicus is tevens een kleinschalige school met gemiddeld 20 leerlingen per groep. 

Onderwijsconcept

Het onderwijsconcept van Cosmicus onderwijs is het verzorgen van kwalitatief hoogwaardig onderwijs dat leerlingen:

  • voorbereidt op een leven lang leren;
  • klaarstoomt voor een vervolgopleiding;
  • de mogelijkheid biedt al hun persoonlijke potenties optimaal te ontwikkelen;
  • opvoedt tot verantwoordelijke, gemotiveerde en zelfverzekerde wereldburgers;
  • hun 21e eeuwse vaardigheden kunnen ontwikkelen; 
  • in staat zijn om maatschappelijke en sociale oplossingen te bedenken.

Bijzonderheden

Sinds mei 2018 is onze school een UNESCO-school. Dat houdt in dat onze school in het netwerk van alle UNESCO-scholen bevindt. Alle UNESCO-scholen besteden aandacht aan ten minste drie van de vier UNESCO-thema’s. Deze thema’s worden wereldwijd ingezet. Op onze school besteden wij aandacht aan alle vier de thema’s: vrede en mensenrechten, intercultureel leren, wereldburgerschap en duurzaamheid.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Onder kwaliteitszorg verstaan wij binnen onze school de systematische zorg die op niveau van de school en op teamniveau aan de kwaliteit wordt besteed. Onze kwaliteitszorg is gericht op het product van de school enerzijds en op de stapsgewijze verbetering ervan anderzijds. Het beleid inzake kwaliteit omvat in onze school de acties die primair bijdragen aan de ontwikkeling en de uitvoering van het onderwijskundig beleid op basis van onze missie en visie.

Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Basisschool Cosmicus vindt dat ouders de belangrijke opdracht hebben om bij te dragen aan de leerresultaten van hun kind. Zij hebben als mededocenten een onderwijskundige opdracht, waarbij wordt samengewerkt met de school. Door de ouders en de school wordt na wederzijds akkoord een samenwerkingsovereenkomst tussen school en ouders ondertekend. In deze overeenkomst zijn de wederzijdse verwachtingen en plichten opgenomen. Zo gaan wij met de ouders een educatief partnerschap aan. Deze samenwerkingsovereenkomst komt tijdens de schoolperiode meerdere malen ter sprake.

Nog meer op onze school

Voorschool  
Wij werken samen met peuterleerplek en hebben een voorschool in ons gebouw gevestigd staan.
Weekendschool  
Op de zaterdagschool krijgen de leerlingen extra les, vooral in taal en rekenen.
Verlengde schooldag  
Op veel scholen in Den Haag kunnen leerlingen na schooltijd meedoen met allerlei activiteiten of cursussen. Bijvoorbeeld sporten of muziek maken. Dit heet: ‘Verlengde Schooldag’.
Tweetalig onderwijs  
Onze school is een erkende Cambridge Exam preparation center.
Technasium  
Op school besteden we school breed aandacht aan wetenschap en technologie. De aanpak is gericht op onderzoekend en ontwerpend leren (O&O leren).
Zonder leerlingplafond  
Deze PO school heeft geen leerlingplafond

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Hebt u interesse in onze school en wilt u uw kind inschrijven? U kunt altijd even langskomen of bellen om een afspraak te maken voor een intakegesprek. 

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

  • 2018 / 2019 Geen leerlingplafond
  • 2019 / 2020 Geen leerlingplafond


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.