Spring naar inhoud

Schoolprofiel

De visie van de school is dat Cosmicusleerlingen onderwezen worden tot ambitieuze wereldburgers. Vanuit deze visie streeft de school ernaar een natuurlijk kennisbaken, een ontmoetingsschool te zijn, waar op een zorgvuldige wijze met de ander wordt omgegaan en waar iedereen met respect en vertrouwen wordt behandeld.
Basisschool Cosmicus heeft de volgende kenmerken: wereldburgerschap (UNESCO-school), positieve benadering, coöperatief leren, Cambridge Engels, gezonde school, muziekeducatie, wetenschap en technologie en educatief partnerschap.
Het onderwijsstelsel kenmerkt zich niet alleen door kennisvergaring, maar ook door leerlingen te stimuleren en te laten groeien op sociaal, emotioneel, creatief en motorisch vlak. Tijdens en buiten de lesuren besteden we veel aandacht aan constructief sociaal gedrag, positieve betrokkenheid en een gezonde leefstijl.

Onderwijsconcept

Het onderwijsconcept van Cosmicus onderwijs is het verzorgen van kwalitatief hoogwaardig onderwijs dat leerlingen:

  • voorbereidt op een leven lang leren;
  • klaarstoomt voor een vervolgopleiding;
  • de mogelijkheid biedt al hun persoonlijke potenties optimaal te ontwikkelen;
  • opvoedt tot verantwoordelijke, gemotiveerde en zelfverzekerde wereldburgers.

Bijzonderheden

De onderwijsvisie van Cosmicus is het bieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs, dat zich richt op de ontwikkeling van hoofd, hart en handen in een pedagogisch leergemeenschap in een professionele organisatie. Daarbij houden wij rekening met verschillen tussen leerlingen. 

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Onder kwaliteitszorg verstaan wij binnen onze school de systematische zorg die op niveau van de school en op teamniveau aan de kwaliteit wordt besteed. Onze kwaliteitszorg is gericht op het product van de school enerzijds en op de stapsgewijze verbetering ervan anderzijds. Het beleid inzake kwaliteit omvat in onze school de acties die primair bijdragen aan de ontwikkeling en de uitvoering van het onderwijskundig beleid op basis van onze missie en visie.

Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Basisschool Cosmicus vindt dat ouders de belangrijke opdracht hebben om bij te dragen aan de leerresultaten van hun kind. Zij hebben als mededocenten een onderwijskundige opdracht, waarbij wordt samengewerkt met de school. Door de ouders en de school wordt na wederzijds akkoord een samenwerkingsovereenkomst tussen school en ouders ondertekend. In deze overeenkomst zijn de wederzijdse verwachtingen en plichten opgenomen. Zo gaan wij met de ouders een educatief partnerschap aan. Deze samenwerkingsovereenkomst komt tijdens de schoolperiode meerdere malen ter sprake.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Hebt u interesse in onze school en wilt u uw kind inschrijven? U kunt altijd even langskomen of bellen om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Tijdens het gesprek nemen wij alle tijd om uw vragen te beantwoorden. U krijgt tevens een rondleiding door de school. Op onze site, in de schoolgids en in onze mobiele app, die in de Play- en Apple store gratis te downloaden is, vindt u alle informatie over basisschool Cosmicus.


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.