Spring naar inhoud

Maris College Waldeck

 • vmbo k + lwoo,
 • vmbo b + lwoo,
 • vmbo b,
 • vmbo k

Schoolprofiel

Maris Waldeck is onderdeel van het Maris College: een school met zes locaties langs de kust van Den Haag. Ons motto is 'Klein, Veilig, Kansrijk'. 

Op deze locatie bieden we de kader- en basisgerichte leerweg. We dagen leerlingen uit het beste uit zichzelf te halen. Na een verlengde brugperiode wordt op basis van hun resulaten bekeken of zij het bovenbouwprogramma Dienstverlening & Producten (D&P) op kader- of op basisniveau gaan volgen. Dit is een breed programma, zodat leerlingen in veel mbo-opleidingen kunnen instromen. In klas 3 en 4 lopen zij één dag per week stage. Iedere tien weken veranderen ze van stageplek. Ze doen ervaring op en de stage ondersteunt hun beroepskeuze. In de onderbouw volgen alle leerlingen het Flexprogramma, dat bestaat uit: sport & bewegen, techniek en art & design.

Na het tweede leerjaar bieden we leerlingen die uitzonderlijk goed zijn in de algemeen vormende vakken, de mogelijkheid op gl- of tl-niveau verder te gaan op Maris Waldeck.

Nader toegelicht

Het Flexprogramma op Maris Waldeck bouwt vanaf de brugklas aan kennis en vaardigheden, die deel uitmaken van de beroepsgerichte vakken. Dat biedt drie voordelen:

 • Optimaal de tijd om te ontdekken waar je talenten, voorkeuren en mogelijkheden liggen en dus een bewustere keuze voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo);

 • Goed toegerust het laatste examenjaar in, ook voor de beroepsgerichte vakken;

 • Plezier in leren, succeservaringen en veel ervaring met resultaatgericht werken, en daarmee ook versterkend voor de algemeen vormende vakken.

Ons streven is om de leerlingen zich zo breed mogelijk te laten oriënteren op verschillende arbeidsgebieden. Met de kennis die zij gedurende vier jaar binnen onze school opdoen, kunnen zij met een juiste motivering een vervolgopleiding kiezen.

Na het tweede leerjaar bieden we leerlingen die uitzonderlijk goed zijn in de algemeen vormende vakken de mogelijkheid om op gl- of tl-niveau verder te gaan op Maris Waldeck. De docentenvergadering doet hiervoor een aanbeveling.

 

Zie ook: www.mariscollege.nl

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

Het Maris College biedt uitdagend onderwijs dat vraagt om betrokken leerlingen. Op alle locaties bieden we minimaal twee onderwijsniveaus aan. Zo krijgen leerlingen de kans het hoogst mogelijke diploma te halen, wat de meesten ook lukt. Leerlingen voelen dat de school er voor hen is. Ze moeten er trots op zijn en zich er thuis voelen. Bij veel activiteiten doen we een beroep op hen. Ze kunnen bijvoorbeeld hulpmentor of mediator worden en we vragen hun hulp bij schoolevenementen zoals open dagen. De leerlingenraad is een belangrijk adviesorgaan.

Veiligheid

De Marislocaties zijn kleinschalig, met kantines en schoolpleinen waar de leerlingen tijdens pauzes verblijven. Afspraken over hoe we op school met elkaar omgaan, dragen bij aan een veilige omgeving, waarin leerlingen zich thuis voelen. Alle locaties van het Maris College hebben het certificaat 'Veilige School'.

Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

We nodigen ouders regelmatig uit om de resultaten van hun kind te bespreken. Zij kunnen in schooladministratieprogramma Magister de cijfers, het huiswerk en de aanwezigheid van hun kind volgen. We hebben een actieve ouderraad die een klankbord is voor de directie en de school. De OR organiseert thema-avonden over onderwerpen die voor ouders van belang zijn. Voor voorlichting over vervolgopleidingen en beroepen nodigen we ouders uit om over hun expertise te komen praten.

Ouders en school hebben een gezamenlijk doel: hun kind/onze leerling vormen tot evenwichtige, sociale mensen die hun weg in de maatschappij kunnen vinden. We zijn daarin partners met een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ouders zorgen thuis voor een gezond leefklimaat: kinderen slapen genoeg, eten goed en worden ondersteund in hun persoonlijke ontwikkeling. School draagt zorg voor het leerproces en meningsvorming. Gezamenlijk zijn we verantwoordelijk voor het welzijn van de leerlingen en hun sociale ontwikkeling binnen en buiten de school. Daarbij spelen social media een belangrijke rol. Zowel school als ouders dienen alert te zijn op de omgangsvormen in app-groepen van de klas en op social media. Plezierige omgangsvormen zijn overal van belang, ook in de virtuele werkelijkheid.

Goede communicatie tussen school en ouders is van groot belang. De spil in dit proces is de mentor die regelmatig per mail ouders op de hoogte brengt van het wel en wee in de klas en zo nodig in een privébericht ouders informeert over de situatie van hun kind. Van ouders verwachten we dat zij op hun beurt de mentor tijdig op de hoogte brengen als er in de thuissituatie belangrijke zaken spelen. Aan het begin van het schooljaar organiseren we de zogenoemde ‘nieuwjaarsbijeenkomst’ waarop ouders en docenten op ongedwongen wijze met elkaar kennismaken. Een goede verstandhouding van ouders onderling versterkt het saamhorigheidsgevoel van een klas.

Nog meer op onze school

Brede buurtschool VO  
In brede buurtscholen kunnen leerlingen hun talenten ontwikkelen en achterstanden wegwerken. Hiermee krijgen alle kinderen kansen om verder te komen.

Vmbo-programma's

 • Dienstverlening en producten

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

Het Maris College streeft naar een evenwichtige samenstelling van de klassen naar niveau, verhouding jongens/meisjes en naar een evenredige afspiegeling van de Haagse bevolking. Broers en zussen van onze leerlingen hebben voorrang. De selectiecriteria voor Maris Waldeck staan op onze website.

Brugperiode

Leerlingen komen in een tweejarige bbl-, kbl-, of bbl/kbl-brugklas. De mentor is verantwoordelijk voor de begeleiding van de klas en de individuele leerlingen, en is aanspreekpunt voor ouders/verzorgers.

Brugklassen

Nog beschikbare plaatsen: 23 plaatsen
Restperiode

 • vmbo b/k (+ lwoo) 23 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: VMBO BL, VMBO BL, met LWOO, VMBO BL t/m VMBO KL, VMBO BL t/m VMBO KL, met LWOO, VMBO KL, VMBO KL, met LWOO

Voorlichting en open dagen

Woe 23 januari 2019, van 19:30 tot 21:00 uur
Informatieavond voor ouders en leerlingen van groep 7 en 8. Inloop 19.15 uur.
Woe 30 januari 2019, van 13:00 tot 16:30 uur
Open huis voor leerlingen van groep 7 en 8 en hun ouders.

Kosten eerste leerjaar

 • € 120,00 Betreft: € 95,- schoolfonds / € 15,- ouderraad / € 10,- cultuurkaart. Het verplichte gymshirt kost € 6,95 en is via de schoolwebsite bij onze leverancier te bestellen.
 • € 90,00 Kennismakingsprogramma

Extra informatie

 • Ons gebouw ligt in een groene en autovrije omgeving;
 • De klassen tellen gemiddeld 18 leerlingen;
 • Door de kleinschalige opzet worden leerlingen gezien en gekend door hun docenten;
 • Bij lesuitval blijven leerlingen op school;
 • Tijdens pauzes blijven leerlingen op het terrein van de school;
 • Veel aandacht voor taal en rekenen en zo nodig extra lessen;
 • Kennismakingsdagen in de brugklas om elkaar en docenten te leren kennen;
 • We bieden huiswerkbegeleiding aan;
 • Onze fietsenstalling heeft cameratoezicht;
 • Nauw contact tussen de school en ouders op het gebied van schoolresulaten en welbevinden;
 • Aanbod van naschoolse activiteiten, zoals judo- en kooklessen. Ook kunnen leerlingen hun huiswerk op school maken;
 • Faalangstreductietraining of sociale vaardigheidstraining, indien nodig;
 • We hebben feestavonden voor Halloween, Valentijnsdag en gala voor klas 4;
 • De Maris Music Awards is een jaarlijks terugkerend muziekspektakel. Leerlingen kunnen deelnemen aan Maris Moves (dans) op Bohemen, er gaat wel een auditie aan vooraf;
 • Een uitgebreid naschools sportprogramma;
 • Masterclass striptekenen voor tekentalenten.