Spring naar inhoud

Schoolprofiel

Pleysier College Zefier is een van de scholen van het Pleysier College, een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Pleysier College Zefier biedt onderwijs aan leerlingen die in behandeling zijn bij De Jutters, Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie voor Den Haag en omstreken. De school biedt onderwijs en begeleiding aan leerlingen van 12 tot 20 jaar. Het leerniveau varieert van vmbo tot vwo. Gedurende het gehele schooljaar vindt  in- en uitstroom van leerlingen plaats. Na 1 juni tot aan de start van het nieuwe schooljaar worden in principe geen leerlingen meer geplaatst.

Onderwijsconcept

Veel leerlingen volgen onderwijs op Pleysier College Zefier voor de duur van de behandeling. De gemiddelde verblijfsduur bedraagt acht maanden. Daarmee is de Zefier vooral een “schakelschool” tussen de school van herkomst en de uitstroombestemming. Op basis van een ontwikkelperspectief (OPP) wordt een leerling in een uitstroomprofiel geplaatst. Binnen dit profiel krijgt elke leerling een onderwijsprogramma dat voldoet aan de wettelijke criteria en aansluit bij de onderwijsbehoefte van de leerling.

Bijzonderheden

Pleysier College Zefier hecht sterk aan een actieve betrokkenheid van leerlingen. In de vorm van een leerlingenraad wordt hier invulling aan gegeven.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

De kwaliteit van het onderwijs staat hoog in het vaandel van Pleysier College Zefier. De onderwijsinspectie constateerde in haar laatste kwaliteitsonderzoek geen risico's en heeft de school een basisarrangement toegekend.

Ouderbetrokkenheid

Pleysier College Zefier vindt ouderparticipatie belangrijk. Zo worden ouders actief betrokken bij het tot stand komen van het ontwikkelingsperspectief en wordt de voortgang van hun kind op school periodiek met hen geëvalueerd. Informatie wordt verstrekt in de vorm van (nieuws)brieven, een jaarlijkse schoolgids en via de website, www.pleysier.nl .

Regelmatig wordt ouders gewezen op de mogelijkheid zitting te nemen in de medezeggenschapsraad of deelraad.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Een kind kan toegelaten worden tot Pleysier College Zefier als: 

  • De leerling, op basis van zijn/haar problematiek, in behandeling is bij De Jutters en daardoor (tijdelijk) niet in staat is regulier onderwijs te volgen;
  • De leerling een toelaatbaarheidsverklaring heeft voor het speciaal onderwijs en het specifieke pedagogische klimaat van de Zefier nodig heeft.