Spring naar inhoud

Winford

  • vmbo tl,
  • havo,
  • vwo atheneum,
  • vwo gymnasium,
  • mavo

Schoolprofiel

Kleinschaligheid is de belangrijkste pijler van ons succes. Dankzij onze kleine klassen van 6 tot 12 leerlingen kunnen docenten echt leerlinggericht lesgeven. Zij kunnen de lesinhoud afstemmen op de individuele vaardigheden. De leerling ervaart het onderwijs als heel persoonlijk en er heerst in de lessen een rustig en ontspannen klimaat. Leerlingen halen meer rendement uit hun talent als ze zich een goede studieaanpak eigen maken. Er wordt veel aandacht besteed aan de juiste techniek en werkhouding die bij het studeren horen. Belangrijk is dat leerlingen over de juiste planningsvaardigheden beschikken en kennis volgens een duidelijke structuur opbouwen en ordenen. Het onderwijs op Winford wordt gegeven in een heldere structuur. De leerlingen weten precies wat er van ze verwacht wordt. Duidelijke kaders en goede sfeer op Winford zorgen voor een positief studieklimaat waarin presteren de norm is. Voor ons onderwijs is het essentieel dat het zo goed mogelijk aansluit op de leerbehoeftes van de leerling. Deze worden bij aanvang nauwkeurig vastgelegd in een startonderzoek. Op basis van de ingewonnen informatie kunnen we een vakkenpakket, een niveau en een tempo op maat aanbieden.

Nader toegelicht

Met effectief onderwijs in kleine klassen zorgt Winford ervoor dat de voorbereiding op een diploma optimaal is. Om op korte en lange termijn doelen te bereiken is zelfdiscipline nodig. Een eigenschap die langzaam opgebouwd wordt door hard werken en succeservaringen. Wij zien dat leerlingen opbloeien bij een sfeer van 'afspraak=afspraak' en 'loon naar werken'. Uitstelgedrag, deadlines die niet gehaald worden en slechte prestaties leveren nu eenmaal veel spanning en frustratie op voor de leerling en zijn omgeving. Deze negatieve gevoelens maken op Winford al snel plaats voor een positieve gevoel over de zelf geleverde prestaties. De structuur die wij bieden en de eisen die wij stellen begeleiden onze leerlingen naar zelfstandigheid. Bij Winford kunnen leerlingen echt trots zijn op hun prestaties en kunnen ze met veel zelfvertrouwen aan een vervolgopleiding beginnen.

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

Onze docenten zijn goed opgeleid om leerlingen met leerproblemen adequaat te begeleiden. Leerlingen met bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie of faalangst helpen zij vaak in de les al over de verschillende drempels heen. Daarnaast bieden onze Remedial Teachers hulp buiten de lessen. Een zeer praktijkgerichte aanpak zorgt er al snel voor dat leerlingen met veel meer zelfvertrouwen hun taken tegemoet treden. Onze leerlingen maken hun huiswerk in de studie-uren. Dit gebeurt onder toezicht van een begeleider. Maar ook voor leerlingen die hierbij meer structuur en hulp nodig hebben bieden wij maatwerk: van huiswerk maken bij de docent tot huiswerkbegeleiding na de lessen. Juist ook voor de leerlingen die hun huiswerk beter op school maken. De mentor zorgt ervoor dat hulp en begeleiding die de leerling nodig heeft ook echt wordt gerealiseerd. Hij regelt bijlessen en speciale begeleiding als de leerling moeite heeft met bepaalde leertaken. Samen met de leerling gaat de mentor bijna dagelijks na of bijsturing of intensivering van de hulp gewenst is. De mentor houdt nauwgezet de resultaten van de leerling in de gaten. Daarbij heeft hij de 'helikopterpositie' en volgt hij het cijferbeeld. Aan de ene kant is de mentor een praatpaal voor ouders en leerling, aan de andere kant zal de mentor tijdig en actief communiceren met ouders, schoolleiding en collega's.

Veiligheid

Het pedagogisch handelen van onze leraren genereert een basisgevoel van veiligheid. Veiligheid en verbondenheid vinden we erg belangrijk omdat ‘succesvol leren op school’ staat en valt met de kwaliteit van de relatie tussen leerling en leraar. Leerlingen worden gekend en gehoord. Leraren luisteren naar hen en nemen hen serieus. Leerlingen weten dat er regels zijn waaraan zij zich moeten houden en dat deze regels strikt gehandhaafd worden.

Ouderbetrokkenheid

Voor ons zijn ouders ‘partners in opvoeding en onderwijs’. De relatie tussen ouders en school is gebaseerd op openheid en wederzijdsheid: wederzijdse informatie, wederzijds begrip en respect en wederzijds vertrouwen. Wij erkennen en respecteren dat ouders de eerste opvoeders zijn. Ouders erkennen en respecteren onze opdracht als school en onze beroepsbekwaamheid. De school verantwoordt zich in heldere taal naar leerlingen en ouders over zowel het leerproces als de resultaten van het onderwijs.

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

De eerste stap is een kennismakingsgesprek. In dit gesprek worden de mogelijkheden besproken en leggen we uit hoe wij ons onderwijs vormgeven. Elke leerling legt een startonderzoek af. Zo zien wij wat het niveau is, waar de sterke en zwakke punten liggen en waarmee wij de leerling kunnen helpen. Overstappen kan het hele schooljaar.

Brugperiode

Voor veel leerlingen komt de schoolkeuze in groep 8 te vroeg. Een eenmaal gemaakte keuze heeft vaak behoorlijke consequenties. Winford stelt dit proces uit, door tot en met de derde klas gemengde klassen aan te bieden.

Brugklassen

Nog beschikbare plaatsen: 0 plaatsen
Restperiode

  • vmbo tl/havo/vwo plaatsen beschikbaar

Kosten eerste leerjaar

  • € 22.900,00 Voor de onderbouw
  • € 24.900,00 Voor de examenklas vmbo-tl
  • € 26.900,00 Voor bovenbouw/examenjaar havo: €26900,- Voor bovenbouw/examenjaar vwo: €27900,-

Maatwerk in onderwijs

Ons onderwijs is geschikt voor alle kinderen in het reguliere onderwijs die baat hebben bij extra aandacht. Meestal kiezen ouders specifiek voor de hoge kwaliteit van ons onderwijs en de leermogelijkheden op cognitief en sociaal gebied die wij de kinderen kunnen bieden. Bij Winford haalt elk kind het maximale uit zichzelf en dat betekent vaak een niveau hoger dan op een reguliere school. Leerlingen krijgen op Winford zoveel mogelijk een 'maatwerk-leerpakket'. Door de manier waarop het onderwijs georganiseerd is op Winford en het werken in kleine groepen, is het mogelijk om gedifferentieerd les te geven. De ene leerling heeft bijvoorbeeld veel behoefte aan structuur, terwijl de andere leerling meer baat heeft bij een wat lossere aanpak. Soms is een kind in het ene vak ver vooruit en in het andere vak niet. Juist door de individuele aanpak is Winford geschikt voor leerlingen met een uiteenlopende onderwijsvraag: kinderen die op een praktische manier leren, of juist graag in de boeken duiken, kinderen die veel beweging nodig hebben, kinderen die snel afgeleid zijn, of kinderen die zich graag vastbijten in een onderwerp. Kinderen die het moeilijk vinden om erachter te komen wat ze leuk vinden of kinderen die altijd het waarom willen weten. Op elke onderwijsvraag heeft Winford een persoonlijk antwoord.