Spring naar inhoud

Yunus Emre - Beresteinlaan

Schoolprofiel

De basisschool Yunus Emre heeft de Islamitische levensbeschouwing als basis. De uitgangspunten van de school worden hierdoor bepaald. Daarnaast gebruiken we het Nederlandse onderwijsprogramma voor de lessen die wij op school geven. We vinden het belangrijk dat alle leerlingen zich goed kunnen ontwikkelen. We passen het onderwijs aan op de mogelijkheden van de leerling. Ook leren de kinderen samen te werken. Wij zijn een 'Vreedzame School’. De teamleden zorgen ervoor dat de rustige sfeer in de groep ook in andere ruimtes te vinden is.

Onderwijsconcept

Onze methodes voor taal, rekenen en wereldoriëntatie volgen de kerndoelen. Het woordenschatonderwijs krijgt daarbij bijzondere aandacht. Dit aangevuld met de aanpak ‘voortgezet technisch lezen’. Wij specialiseren ons op het gebied van aanpak dyslexie. De toepassing van ICT is een vast onderdeel van ons onderwijsprogramma. Verder is er ook bijzondere aandacht voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Hiervoor is er een project Plus Kids opgestart. Deze leerlingen krijgen extra opdrachten, techniek plus en naschoolse activiteiten. Sedert schooljaar 2018-2019 zijn wij gestart met de Gezonde School.

Bijzonderheden

Voor 32 peuters (2 peutergroepen) is er een peuterleerplek van Jongleren. Op onze school is er veel aandacht voor Nederlandse taal, woordenschat, islamitische identiteit en rekenen. Daarnaast geven wij godsdienstlessen Islam, handvaardigheid en techniek. Er is motorisch remedial teaching en logopedie op school. We bieden de verlengde schooldag aan. Ouders zijn sterk betrokken bij de school. Yunus Emre is onderdeel van de Vreedzame Wijk Escamp. In december 2018 heeft er een inspectiebezoek plaatsgevonden. Onze school is beoordeeld met een voldoende. Er is op onze school een start gemaakt met het "Leren zichtbaar maken".

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Twee keer per jaar bespreken we de resultaten van de leerlingen. Zo kunnen we snel zien of het goed gaat met de leerlingen en de school. We vergelijken resultaten van de groepen met resultaten uit de afgelopen jaren middels trendanalyses. Op basis hiervan werken wij aan verbeteringen en borging van de onderwijskwaliteit. Dit ook door klassenbezoeken, groeps- en leerlingbesprekingen en teamtrainingen. Als het nodig is passen we onze manier van werken aan. Ook leggen we de ontwikkeling in onze werkwijze vast in het school- en jaarplan.

Ouderbetrokkenheid

Ouders zijn belangrijk op onze school. Wij informeren en betrekken hen door middel van schoolapplicatie Parro per groep, de schoolsite, emails,  ouderavonden en activiteiten. In de onderbouw zijn er inloopochtenden en een breed skala aan overige bijzondere activiteiten voor de ouders. Ouders helpen bij het overblijven en met activiteiten zoals de schoolreis, bibliotheek en bezoeken aan musea. Er is een oudergeleding van de medezeggenschapsraad en een zeer actieve ouderraad.

Nog meer op onze school

Voorschool  
Voorschool
Verlengde schooldag  
Op veel scholen in Den Haag kunnen leerlingen na schooltijd meedoen met allerlei activiteiten of cursussen. Bijvoorbeeld sporten of muziek maken. Dit heet: ‘Verlengde Schooldag’.
Zonder leerlingplafond  
Zonder leerlingplafond

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Wilt u uw kind(eren) bij ons aanmelden of wenst u informatie over onze school? Dan kunt u op onze schoolsite uw kind aanmelden. Vervolgens kunt u een afspraak maken voor een gesprek en rondleiding. Daarbij informeert men u ook over het vervolgtraject zoals beschreven in ons aannamebeleid. Aangezien wij te maken hebben met lange wachtlijsten verzoeken wij u om uw kind(eren) vroegtijdig aan te melden.


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.