Spring naar inhoud

Rijswijks Lyceum

 • mavo,
 • vwo gymnasium,
 • vwo atheneum,
 • havo

Schoolprofiel

Op het Rijswijks Lyceum kunnen leerlingen onderwijs volgen binnen de afdelingen vwo (atheneum en gymnasium), havo en mavo. Ook is er speciale begeleiding voor hoogbegaafde kinderen. 

Het Rijswijks Lyceum vormt samen met het Van Vredenburch College een brede scholengemeenschap. In alle afdelingen behalen we met onze leerlingen goede onderwijs- en examenresultaten. 

Het Rijswijks Lyceum vormt een afspiegeling van de bevolking in een grootstedelijk gebied en daar zijn we trots op. Wij gaan ervan uit dat we goed zijn dankzij onze diversiteit. We vinden het belangrijk om overeenkomsten en verschillen bespreekbaar te maken. Zo krijgen onze leerlingen zicht op de verschillen binnen de maatschappij op gebieden als cultuur, religie en levensovertuiging. Het Rijswijks Lyceum & Van Vredenburch College vormen samen een openbare scholengemeenschap. We staan open voor alle kinderen, ongeacht levensovertuiging of godsdienst. Wij sluiten iedereen in en niemand uit. Onderling begrip en respect vinden wij belangrijk.

 

Nader toegelicht

Het Rijswijks Lyceum is een moderne school waar beweging, lef, betrokkenheid en doelbewustzijn centraal staan. 

Wij stimuleren en ondersteunen onze leerlingen om in beweging, en dus in ontwikkeling, te blijven. Ze zijn actief betrokken bij hun eigen leerproces en onderzoeken wat hun talenten zijn. Hiervoor is lef nodig! Wij leren onze leerlingen doelbewust te zijn en de uitdaging aan te gaan om zich te blijven ontwikkelen. 

Op het Rijswijks Lyceum kunnen leerlingen onderwijs volgen in de afdelingen vwo, havo en mavo. Het vwo kent de atheneum en de gymnasiumvariant. We hebben een aparte opleiding voor hoogbegaafde leerlingen. Onze school telt ruim 1000 leerlingen. Binnen het eigen schoolgebouw valt elke leerling onder de verantwoordelijkheid van een eigen onderwijsteam, dat ongeveer 250 leerlingen bedient. Op die manier waarborgen we de overzichtelijkheid, kleinschaligheid en veiligheid van ons onderwijs. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar ons schoolplan voor de periode 2015-2020. Deze kunt u vinden op onze website. Hierin vertellen we waar we voor staan, wat we willen bereiken en hoe wij onze leerlingen stimuleren.

Van Vredenburch College - vmbo

Het Rijswijks Lyceum vormt samen met het Van Vredenburch College één schoolorganisatie. Het Van Vredenburch College is een school voor vmbo. Voor meer informatie over het Van Vredenburch College kijk op vanvredenburchcollege.nl

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

Wij vinden de mening en ervaringen van onze leerlingen belangrijk. Tijdens de mentorlessen, in de klankbordgroepen en in de leerlingenraad wordt regelmatig overlegd over schoolse zaken en (buitenles)activiteiten. Een groep leerlingen is opgeleid tot mediator. Zij bemiddelen met succes en plezier bij kleine conflicten. Wij vinden het belangrijk dat we onze leerlingen medeverantwoordelijk maken voor het reilen en zeilen in onze gebouwen en het creëren van een goede onderlinge sfeer.

Veiligheid

We hechten veel waarde aan duidelijke regels en afspraken. We zijn een school waar leerlingen graag naartoe gaan en waar je leert je aan afspraken te houden. Het Rijswijks Lyceum is een school waar we elkaar allemaal kennen. We gaan op een vriendelijke manier met onze leerlingen om en zij met ons. Goed contact met de ouders van onze leerlingen vinden we heel belangrijk. Als het nodig is nemen we direct contact op met je ouders om te horen of te vertellen wat er aan de hand is. We werken in kleine en overzichtelijke teams aan het succes van de leerlingen. Een team bestaat uit een teamleider en ongeveer vijftien docenten.

Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Goed contact met ouders is voor ons essentieel. Wij stellen hun betrokkenheid, middels informatie-, participatie,- en klankbordavonden, zeer op prijs. We vinden korte lijnen en toegankelijkheid erg belangrijk. Ouders worden regelmatig voor een persoonlijk gesprek met de mentor op school uitgenodigd. Daarnaast hebben ze een belangrijke rol in de MR en de ouderraad. 

De medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk orgaan in de school. In de medezeggenschapsraad zitten personeel, ouders en leerlingen. De raad bespreekt alle voor de school relevante thema’s. Over een aantal onderwerpen heeft de MR een instemmingsbevoegdheid. Dat betekent dat sommige beleidsvoornemens van de school pas kunnen worden ingevoerd na instemming van de raad. De raad komt zo’n vijf keer per jaar bijeen, samen met leden van de directie.

De school heeft een eigen ouderraad. Regelmatig vinden er bijeenkomsten plaats tussen de ouderraad en de rector. Alle lopende zaken en plannen worden dan besproken.

Nog meer op onze school

Gepersonaliseerd leren

Vanaf dit schooljaar starten we ook met "Gepersonaliseerd Leren". Dit betekent dat er een paar keer per week extra activiteiten worden georganiseerd om leerlingen te ondersteunen en begeleiden bij het leren of uit te dagen. 

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

Nieuwsgierig geworden naar het Rijswijks Lyceum? Bezoek dan onze open dagen. Broertjes en/of zusjes hebben voorrang bij aanmelding.

Brugperiode

We plaatsen leerlingen altijd volgens het advies van de basisschool. In het eerste leerjaar hebben we mavo-, havo- en vwo-klassen. Voor leerlingen voor wie nog niet helemaal duidelijk is op welk niveau ze zitten, hebben we mavo/havo-klassen en havo/vwo-klassen. In deze klassen geven we les op het hoogste niveau. 

Brugklassen

Nog beschikbare plaatsen: 16 plaatsen
Restperiode

 • vmbo k/mavo 0 plaatsen beschikbaar
 • mavo/havo 0 plaatsen beschikbaar
 • mavo 0 plaatsen beschikbaar
 • havo 0 plaatsen beschikbaar
 • havo/vwo 5 plaatsen beschikbaar
 • vwo 11 plaatsen beschikbaar

Voorrangsregels

 1. Wij verlenen voorrang aan leerlingen met een (half-, stief-) broer of (half-, stief-) zus op de school van aanmelding.
 2. Wij verlenen voorrang aan kinderen van personeelsleden werkzaam op de school van aanmelding.'

Voorlichting en open dagen

Vrij 10 januari 2020, van 18:30 tot 21:00 uur
Open avond
Vrij 24 januari 2020, van 18:30 tot 21:00 uur
Open avond
Zat 1 februari 2020, van 10:00 tot 12:00 uur
Aanmeldochtend
Woe 5 februari 2020, van 14:30 tot 19:00 uur
Aanmeldmiddag en -avond
Woe 12 februari 2020, van 14:30 tot 19:00 uur
Aanmeldmiddag en -avond

Kosten eerste leerjaar

 • € 125,00 Ouderbijdrage.

Atheneum en Gymnasium

In het voortgezet wetenschappelijk onderwijs (vwo) op het Rijswijks Lyceum kun je kiezen tussen twee verschillende routes: het atheneum en het gymnasium. In overleg met ouders, basisschool en de leerling, bepalen we welke route het best past.

Op het atheneum zijn wetenschappelijke voorbereiding, persoonsvorming en wereldburgerschap fundamentele onderdelen binnen het uitdagende onderwijsprogramma. Op het gymnasium ligt daarnaast veel nadruk op klassieke vorming. Als gymnasiumleerling ervaar je op verschillende manieren hoe de klassieke oudheid verbonden is met verleden, heden en toekomst.

Zowel op het atheneum als gymnasium wordt het keuzevak Chinees of muziek aangeboden. 

Hoogbegaafdenonderwijs
Binnen het atheneum en gymnasium biedt het Rijswijks Lyceum een stimulerend onderwijsprogramma, speciaal voor hoogbegaafde leerlingen. Onze docenten zijn in staat uitdagend onderwijs vorm te geven dat aansluit bij de specifieke onderwijsbehoeften van deze leerlingen. Ook hebben we een orthopedagoog in dienst om hoogbegaafde leerlingen te begeleiden die extra ondersteuning nodig hebben.

Meer informatie? De coördinator hoogbegaafden onderwijs is mevrouw B. Broekhoven - brh@rijswijkslyceum.nl