Spring naar inhoud

Van Vredenburch College

 • vmbo k,
 • vmbo b,
 • vmbo k + lwoo,
 • vmbo b + lwoo

Schoolprofiel

Op het Van Vredenburch College kunnen leerlingen onderwijs volgen in de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg, mavo-kaderklas en leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).

Onze school vormt een afspiegeling van de bevolking in een grootstedelijk gebied en daar zijn we trots op. Wij gaan ervan uit dat we goed zijn dankzij onze diversiteit. We vinden het belangrijk om overeenkomsten en verschillen bespreekbaar te maken. Zo krijgen onze leerlingen zicht op de verschillen binnen de maatschappij, op gebieden als cultuur, religie en levensovertuiging.

Het Rijswijks Lyceum & Van Vredenburch College vormen samen een brede, openbare scholengemeenschap. We staan open voor alle kinderen, ongeacht levensovertuiging en godsdienst. Wij sluiten iedereen in en niemand uit. Onderling begrip en respect vinden wij belangrijk.

Op alle afdelingen behalen we met onze leerlingen goede onderwijs- en examenresultaten.

 

 

Nader toegelicht

Het Van Vredenburch College is een moderne school waar beweging, lef, betrokkenheid en doelbewustzijn centraal staan.

Wij stimuleren en ondersteunen onze leerlingen om in beweging, en dus in ontwikkeling te blijven. Ze zijn actief betrokken bij hun eigen leerproces en onderzoeken wat hun talenten zijn. Hiervoor is lef nodig! Wij leren onze leerlingen doelbewust te zijn en de uitdaging aan te gaan om zich te blijven ontwikkelen.

Het onderwijs op het Van Vredenburch College
Op het Van Vredenburch College kun je onderwijs volgen in de basisberoepsgerichte leerweg, kader-beroepsgerichte leerweg of mavo/kader klas. We hebben de volgende afdelingen in huis: ‘economie en ondernemen’, ‘zorg en welzijn’, ‘produceren, installeren en energie’.

Op het Van Vredenburch College volgen bijna 500 leerlingen onderwijs. Binnen het eigen schoolgebouw valt elke leerling onder de verantwoordelijkheid van een eigen onderwijsteam, dat ongeveer 250 leerlingen bedient. Op die manier waarborgen we de overzichtelijkheid, kleinschaligheid en veiligheid van ons onderwijs.

Activerend leren
De lessen die op het Van Vredenburch College worden gegeven, zijn heel afwisselend. Activerend leren noemen we dat. Soms moeten de leerlingen luisteren naar de docent en aantekeningen maken. Soms moeten ze individueel een opdracht maken of juist werken in groepjes. Zo blijft het boeiend en afwisselend. Wij motiveren en stimuleren jou als leerling zodat je met plezier kunt presteren en succesvol kunt zijn.

Meer hierover lees je in ons schoolplan voor de periode 2015-2020, deze is te vinden op onze website www.vanvredenburchcollege.nl. Hierin vertellen we waar we voor staan, wat we willen bereiken en hoe wij onze leerlingen stimuleren.

Het Rijswijks Lyceum
Het Van Vredenburch College vormt samen met het Rijswijks Lyceum één schoolorganisatie. Op het Rijswijks Lyceum kun je onderwijs volgen in de afdelingen vwo (atheneum en gymnasium), havo en mavo. Ook hebben we een speciale opleiding voor hoogbegaafde kinderen.

Voor meer informatie over het Rijswijks Lyceum kijk op rijswijkslyceum.nl

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

De mening van onze leerlingen vinden wij belangrijk. Die gebruiken we bijvoorbeeld om te zien hoe we ons onderwijs kunnen verbeteren. Wij vinden het belangrijk dat we onze leerlingen medeverantwoordelijk maken voor het reilen en zeilen in onze gebouwen en het creëren van een goede onderlinge sfeer.

Veiligheid

We hechten veel waarde aan duidelijke regels en afspraken. We zijn een school waar leerlingen graag naartoe gaan en waar je leert je aan afspraken te houden. Het Van Vredenburch College is een school waar we elkaar allemaal kennen. We gaan op een vriendelijke manier met onze leerlingen om en zij met ons. Goed contact met de ouders van onze leerlingen vinden we heel belangrijk. Als het nodig is nemen we direct contact op met je ouders om te horen of te vertellen wat er aan de hand is. We werken in kleine en overzichtelijke teams aan het succes van de leerlingen. Een team bestaat uit een teamleider en ongeveer vijftien docenten.

Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Goed contact met ouders is voor ons essentieel. Wij stellen hun betrokkenheid, middels informatie-, participatie,- en klankbordavonden, zeer op prijs. We vinden korte lijnen en toegankelijkheid erg belangrijk. Ouders worden regelmatig voor een persoonlijk gesprek met de mentor op school uitgenodigd. Daarnaast hebben ze een belangrijke rol in de MR en de ouderraad. 

De medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk orgaan in de school. In de medezeggenschapsraad zitten personeel, ouders en leerlingen. De raad bespreekt alle voor de school relevante thema’s. Over een aantal onderwerpen heeft de MR een instemmingsbevoegdheid. Dat betekent dat sommige beleidsvoornemens van de school pas kunnen worden ingevoerd na instemming van de raad. De raad komt zo’n vijf keer per jaar bijeen, samen met leden van de directie.

De school heeft een eigen ouderraad. Regelmatig vinden er bijeenkomsten plaats tussen de ouderraad en de rector. Alle lopende zaken en plannen worden dan besproken.

Nog meer op onze school

Gepersonaliseerd leren

Vanaf dit schooljaar starten we ook met "gepersonaliseerd leren". Dit betekent dat er een paar keer per week extra activiteiten worden georganiseerd om de leerlingen te ondersteunen en begeleiden bij het leren of uit te dagen. 

Vmbo-programma's

 • Zorg en welzijn
 • Produceren, installeren en energie
 • Economie en ondernemen

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

Nieuwsgierig geworden naar het Van Vredenburch College? Bezoek dan onze open dagen. Broertjes en/of zusjes hebben voorrang bij aanmelding.

Brugperiode

We plaatsen leerlingen altijd volgens het advies van de basisschool. In het eerste leerjaar hebben we basis- en kaderklassen. Voor leerlingen voor wie nog niet helemaal duidelijk is op welk niveau ze zitten, hebben we ook mavo-kaderklassen. In deze klassen geven we les op mavoniveau.

Brugklassen

Nog beschikbare plaatsen: 12 plaatsen
Restperiode

 • vmbo b + lwoo 0 plaatsen beschikbaar
 • vmbo k + lwoo 12 plaatsen beschikbaar
 • vmbo k 0 plaatsen beschikbaar

Voorrangsregels

 1. Wij verlenen voorrang aan kinderen van personeelsleden werkzaam op de school van aanmelding.'
 2. Wij verlenen voorrang aan leerlingen met een (half-, stief-) broer of (half-, stief-) zus op de school van aanmelding.

Voorlichting en open dagen

Vrij 10 januari 2020, van 18:30 tot 21:00 uur
Open avond
Vrij 24 januari 2020, van 18:30 tot 21:00 uur
Open avond
Zat 1 februari 2020, van 10:00 tot 12:00 uur
Aanmeldochtend
Woe 5 februari 2020, van 14:30 tot 19:00 uur
Aanmeldmiddag en -avond
Woe 12 februari 2020, van 14:30 tot 19:00 uur
Aanmeldmiddag en -avond

Kosten eerste leerjaar

 • € 125,00 Ouderbijdrage

Het gebouw

Het gebouw van het Van Vredenburch College vormt een inspirerende en uitdagende werk- en leeromgeving. Er is een groen schoolterrein, waar leerlingen actief bezig kunnen zijn met sport en spel. In de lichte en overzichtelijke hal is een hypermoderne mediatheek met werkplekken voor de leerlingen. Ook zijn er goed uitgeruste en moderne praktijklokalen, waar leerlingen vanaf klas 1 kennismaken met de verschillende beroepsprofielen.

Beroepsprofielen
We bieden de volgende profielen aan:

 • Economie en Ondernemen;
 • Zorg en Welzijn;
 • Produceren, Installeren en Energie.

In het eerste en tweede leerjaar krijgen de leerlingen het vak Praktische Sector Oriëntatie (PSO). In deze lessen voeren de leerlingen opdrachten uit in onze verschillende praktijklokalen. Daarnaast volgen de leerlingen lessen Loopbaan Oriëntatie, zodat de leerlingen een bewuste keuze maken voor een beroepsprofiel in de bovenbouw.

Leerwegondersteunend onderwijs
Op het Van Vredenburch College bieden we ook leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) aan. De begeleiding is afgestemd op de specifieke leerbehoeftes van de leerling. De lwoo-klassen zijn kleiner en de leerlingen hebben minder docenten. In het lwoo volgen de leerlingen hetzelfde programma als in de reguliere klassen; de lesstof zelf is niet anders. De leerlingen kunnen in het vierde leerjaar uiteindelijk een regulier vmbo-diploma behalen.