Spring naar inhoud

Bernardusschool SO

Schoolprofiel

De Bernardusschool is een school voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZML). Dit zijn leerlingen die een grote ontwikkelingsachterstand hebben. De school heeft als doel de talenten van deze leerlingen zover mogelijk te ontwikkelen. Het onderwijs dat op school gegeven wordt, is gericht op het zelfstandig en zelfredzaam deel uitmaken van de samenleving. Er wordt gewerkt aan alle schoolse vaardigheden. We maken voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief met verwacht uitstroomprofiel en we stellen de onderwijsdoelen van de leerlingen vast. We werken planmatig aan de ontwikkeling van de leerlingen. Op deze wijze waarborgen we de doorgaande lijn. De school richt zich op de totale ontwikkeling van de leerling, waarbij alle aspecten de aandacht krijgen en gekeken wordt naar de mogelijkheden van de leerling. In het gebouw is een rijke leeromgeving gecreëerd waar leerlingen uitgedaagd worden tot leren en interactie. Op de Bernardusschool wordt met respect omgegaan met alle geloofs- en levensovertuigingen. 

Onderwijsconcept

Als school bieden we een omgeving waarin leerlingen gestimuleerd worden op sociaal-, emotioneel-, leer- en ontwikkelingsgebied. We geven les in lezen, taal, schrijven en rekenen en stimuleren de leerlingen zich te ontwikkelen op het gebied van zelfredzaamheid en sociale vaardigheden. We werken planmatig aan de ontwikkeling van de leerlingen. 

Bijzonderheden

Wij hebben een groen schoolplein, een avontuurlijke en educatieve plek voor onze leerlingen. Vanuit onze school wordt ambulante begeleiding verzorgd in het basisonderwijs. 

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

De nadruk in ons beleid en in onze zorg ligt op de kwaliteit van leren en onderwijzen. Met leren bedoelen we schoolse en praktische vaardigheden. Met onderwijzen bedoelen we effectieve instructie aan niveaugroepen. Ons hele team bestaat uit professionals, die weten hoe je aan verbeteringen van kwaliteit kunt werken en die nog verder willen leren. Wij vinden het belangrijk om duidelijk te zijn over de resultaten, zodat helder is wat kwaliteitszorg oplevert voor leerlingen, het team en de ouders. 

Basisschooladviezen van de afgelopen drie jaar

De school heeft (nog) geen basisschooladviezen.

Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Wij stellen een grote betrokkenheid van de ouders zeer op prijs. Wij verwachten de ouders te ontmoeten op ouderavonden, tafeltjesavonden en bij besprekingen. Ouders hebben binnen onze school de mogelijkheid mee te praten over allerlei zaken die binnen de school gebeuren. Deze inspraak vindt plaats binnen de MR. 

Nog meer op onze school

Theaterklassen  
De Bernardusschool voert een zeer actief cultuurbeleid.
Brede buurtschool PO  
Eén keer in de week is er een naschoolse activiteit in de vorm van schoolsportclub waar leerlingen gratis aan deel kunnen nemen.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Als er een advies voor ZML-onderwijs gegeven is, kunnen de ouders een afspraak maken voor een kennismaking. In een gesprek wordt ingegaan op specifieke vragen van ouders met betrekking tot hun kind en de school. Tevens krijgen ouders een rondleiding door de school. Een leerling moet in het bezit zijn van een toelaatbaarheidsverklaring van SPPOH. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen.