Spring naar inhoud

Christelijk College De Populier Lyceum

 • vwo gymnasium,
 • vwo atheneum,
 • havo

Schoolprofiel

De Populier is een school met een rijke traditie. Al meer dan een eeuw verzorgen we kwalitatief goed onderwijs en staan we bekend om onze veilige sfeer. Het onderwijs wordt verzorgd op twee overzichtelijke locaties waardoor we ons keurmerk, zien en gezien worden, kunnen realiseren. De lijnen zijn kort; de communicatie is helder en direct. Leerlingen en docenten voelen zich gezien. In dit open, veilige schoolklimaat halen we dagelijks het beste uit elkaar. Daarbij hechten we veel waarde aan de mening van leerlingen en ouders. Ons motto is niet voor niets ‘Samen doen we het beter’.  

De Populier heeft recent voor al haar afdelingen de kwalificatie 'goed' gekregen van de inspectie. Wij zijn hier trots op, ook al omdat er weinig scholen in de regio Haaglanden zijn die ons dat na kunnen zeggen. 

Elke leerling is uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Daarom werken wij op beide locaties met een tweejarige brugperiode en kiest iedere leerling in de brugklas voor een van de vier stromen: science, cultuur, sport of basis. In ons stromenonderwijs krijgen de leerlingen de kans hun talenten te verbreden en te verdiepen. Dankzij een groot scala aan uiteenlopende activiteiten ontwikkelen ze nieuwe vaardigheden op het gebied van ontwerpen, onderzoeken en presenteren. De stromenmiddag is voor veel leerlingen het leukste moment van de week. 

 

Nader toegelicht

De Populier onderscheidt zich op drie punten:

 • Als Beter Bèta school willen wij beter en uitdagender bèta-onderwijs geven. Bij de sciencestroom in de onderbouw en bij vakken als informatica en natuur, leven en technologie in de bovenbouw, worden de nieuwsgierigheid en creativiteit van de leerlingen extra geprikkeld.
 • Met de methode LeerKRACHT werken wij voortdurend aan beter onderwijs. De docenten leren van en met elkaar door regelmatig onderling op lesbezoek te gaan en door het gezamenlijk voorbereiden van lessen.
 • De Populier heeft het Feynmanproject voor kinderen die wat meer aankunnen opgezet. Wekelijks volgen deze kinderen op De Populier lessen in filosofie, grafische technieken, CSI, de wondere wereld van getallen.

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

Iedere leerling is belangrijk! Vanuit dat perspectief bevorderen wij betrokkenheid van leerlingen bij elkaar. Zo worden leerlingen uit de bovenbouw ingezet als hulpmentoren voor de brugklas. Onze leerlingenraad overlegt wekelijks, geeft advies aan de schoolleiding en helpt bij evenementen als het kerstgala, Valentijnsdag en onze jaarlijkse inzamelingsactie voor een ontwikkelingsland. De medezeggenschapsraad van De Populier heeft een leerlingvertegenwoordiging. Ook worden leerlingen regelmatig uitgenodigd deel te nemen aan klankbordgroepen, waar ze hun mening kunnen geven over de school en het onderwijs. In de afgelopen jaren hebben wij in verschillende leerjaren de leerlingen betrokken bij de LeerKRACHT methode. Zij worden uitgenodigd om doelen te stellen en daar aan te werken.

Veiligheid

Populierleerlingen worden gezien en erkend! Uit enquêtes onder leerlingen blijkt dat zij zich thuis voelen op onze school en de consequent toegepaste regels waarderen. De leerlingen ervaren De Populier als een kleine en veilige school. Vanaf de brugklas bouwen we aan een hechte gemeenschap, waarin ouders en mentoren elkaar goed kennen en leraren en leerlingen zorg hebben voor elkaar. Daarbij letten we op leerprestaties, maar ook op het welbevinden van onze leerlingen. Bij ons mag je fouten maken, kun je jezelf zijn, maar laat je ook anderen in hun waarde. Discrimineren, pesten, beledigen, vloeken of grof taalgebruik staan wij niet toe.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

De Populier betrekt de ouders op verschillende wijzen bij de school (oudercommissie, MR, nieuwsbrief, ouderavonden), maar het belangrijkste is dat wij vinden dat ouders ook een rol hebben bij het onderwijsleerproces. Daarom worden de ouders van onze leerlingen aan het begin van het schooljaar uitgenodigd om kennis te maken met de mentor en te bespreken hoe we er samen voor zorgen dat het goed gaat met hun zoon/dochter. Afspraken over de samenwerking zijn vastgelegd in een convenant. Via het internet kunnen ouders cijfers, aan- en afwezigheid en huiswerk bekijken. Ook worden ouders regelmatig uitgenodigd deel te nemen aan klankbordgroepen, waar wij de mening van ouders vragen over de school.

Nog meer op onze school

Verlengde schooldag  
Naast het reguliere onderwijs bieden wij nog een viertal activiteiten aan waaraan leerlingen kunnen deelnemen: 1. FAB-klas: heerlijk knutselen voor beginners en gevorderden; 2. De jaarlijkse musical: muziek, toneel, dans en decor bouwen; 3. Lego-league: je passie delen met elkaar maar ook deelnemen aan de wedstrijd; 4. Muziek X-tra: een ster worden op Podium Populier.

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

Leerlingen met een havo-, havo/vwo- of vwo-advies worden geplaatst in de brugklas van het lyceum. De procedure wordt via de website bekendgemaakt.

Brugperiode

Onze brugperiode duurt twee jaar. Elke brugklas krijgt een mentor die de leerlingen een jaar lang intensief begeleidt. Daarnaast heeft elke klas twee hulpmentoren. Dit zijn leerlingen uit de bovenbouw.

Brugklassen

Totale aantal beschikbare plaatsen: 280 plaatsen
Eerste aanmeldingsperiode

 • mavo/havo 110 plaatsen beschikbaar (39.3% van totaal)
  Basisschooladvies: VMBO TL, VMBO TL t/m HAVO
 • havo/vwo 110 plaatsen beschikbaar (39.3% van totaal)
  Basisschooladvies: HAVO, HAVO t/m VWO
 • vwo 60 plaatsen beschikbaar (21.4% van totaal)
  Basisschooladvies: VWO

Voorrangsregels

 1. Wij verlenen voorrang aan leerlingen met een (half-, stief-) broer of (half-, stief-) zus op de school van aanmelding.
 2. Wij verlenen voorrang aan kinderen van personeelsleden werkzaam op de school van aanmelding.'

Voorlichting en open dagen

Don 27 januari 2022, van 19:30 tot 00:00 uur
Voorlichtingsavond voor ouders
Vrij 4 februari 2022, van 16:30 tot 20:00 uur
Open school

Kosten eerste leerjaar

 • € 122,00 Vrijwillige ouderbijdrage.
 • € 149,00 Introductieprogramma inclusief verplichte locker en gymkleding.

Extra informatie

Al in de brugklas kun je kiezen voor het gymnasium. Je krijgt dan Latijn. We besteden in de brugklas veel tijd aan studievaardigheden en we bieden diverse steun- en verdiepingslessen aan. Goed presterende h/v-leerlingen kunnen kiezen voor filosofie, wiskunde-plus of kennismaken met Latijn. Leerlingen die een inhaalprogramma volgen, kunnen doorstromen naar het gymnasium. Ook is het mogelijk binnen het versterkt talenonderwijs een Cambridge-certificaat en/of Goethe-certificaat te behalen.

Aan het begin van het schooljaar is er een introductiekamp voor alle leerlingen in de brugklas. In de tweede klas is er een watersportkamp en in de derde klas een wintersportreis. Daarnaast organiseren we vanaf de tweede klas een- of meerdaagse talenreizen naar Münster, Lille, Parijs, Berlijn en Londen. De gymnasiasten gaan in de bovenbouw naar Rome.

Ook na schooltijd is er van alles te doen. Terwijl het schoolkorfbalteam traint voor de landelijke finale van Mission Olympique, repeteren anderen voor Podium Populier of de jaarlijkse musical. In de Fablessen kun je maken wat je wilt en tijdens de Lego league ontdek je de maatschappelijke mogelijkheden van technologie.

Uiteindelijk willen wij onze leerlingen een prettige en leerzame schooltijd in een veilige omgeving bieden.