Spring naar inhoud

Christelijk Gymnasium Sorghvliet

  • vwo gymnasium

Schoolprofiel

Sorghvliet is klein, goed, zelfstandig, christelijk en erg actief. We hebben momenteel 769 leerlingen, maar voelen ons nog altijd een kleine school. Iedereen voelt zich thuis op Sorghvliet: je kent elkaar, de leraren kennen jou. Een gymnasium is een school voor leerlingen met een vwo-advies. Omdat niet iedereen hetzelfde is, kun je kiezen wat je nog meer wilt doen: toneelspelen, sporten, musiceren, debatteren, onderzoek doen of een extra vak volgen. Wij stimuleren je van alles aan te pakken en zo je talenten te ontwikkelen. In klas 1 ga je op werkweek, zodat je elkaar snel leert kennen. En in klas 5 ga je Rome bekijken. 

Ook al zijn we een christelijke school, je hoeft geen lid van een kerk te zijn om op Sorghvliet te komen. Op het rooster staan wel lessen godsdienst. Tijdens deze lessen is er vanzelfsprekend aandacht voor de wereldgodsdiensten.

Nader toegelicht

Op Sorghvliet hoef je je niet te vervelen. De lessen zijn interessant. Je krijgt meer te leren dan dat wat in het leerboek staat. Voor de leerlingen die nog meer willen en ook nog superslim zijn, hebben wij een speciaal programma: gymnasium plus. Dit programma bestaat uit allerlei extra's. Zo kun je in klas 2 kiezen voor Chinees, voor moeilijke wiskunde of voor het volgen van een vak in de bovenbouw. Je zit dan als leerling uit de onderbouw in de klas bij leerlingen uit klas 4 of 5. Als je het goed doet, mag je zelfs eindexamen in zo'n vak doen! Elk schooljaar haalt een aantal onderbouwleerlingen een diploma  voor een examenvak. Vierdeklassers krijgen de gelegenheid via een eigen persoonlijk project hun talenten te ontwikkelen. Zij kunnen zich opgeven voor het Honoursprogramma. Ze kiezen zelf een onderwerp om zich in te verdiepen. Verder hebben wij op Sorghvliet veel contacten met universiteiten. Zo volgen leerlingen nu al colleges aan de universiteiten van Leiden en Delft. Meer informatie? Kijk op onze website bij 'gymnasium plus'.

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

Op Sorghvliet weten leerlingen snel en gemakkelijk de weg met hun vragen en opmerkingen. We hebben een leerlingenbestuur, gevormd door leerlingen uit klas vijf, dat sportactiviteiten en schoolfeesten organiseert. De leerlingenraad wordt gevormd door leerlingen uit alle leerjaren. De leerlingen die zitting hebben in deze raad krijgen eerst een cursus waarin zij leren hoe zij moeten vergaderen. Daarna kunnen zij met hun begeleider aan de slag. Ze kunnen praten over heel veel onderwerpen, zoals het leerlingenstatuut of over het gebruik van de studieruimte. Kortom: we nemen leerlingen serieus, het is tenslotte hun school.

Veiligheid

Je moet je thuis voelen op een school, veilig in een prettige omgeving. Anders gaat het leren ook niet goed. Alle leerlingen hebben een eigen mentor, de vertrouwenspersoon van de klas. In klas 1 en 2 heb je behalve de mentor ook een hulpmentor, een leerling uit klas 5. Bij deze hulpmentor kun je terecht voor allerlei vragen. Zo voel je je al snel op je gemak, want je weet bij wie je terecht kunt als er iets is. Je thuis voelen op school, al vanaf het begin van de brugklas besteden we daar aandacht aan. We beginnen ermee tijdens het brugklaskamp in de eerste schoolweek als je je klas goed leert kennen en afspreekt hoe je met elkaar omgaat.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

De ouders zijn aan het begin van de cursus van harte welkom op de jaarlijkse kennismakingsavonden aan het begin van de cursus. De ouders leren elkaar zo snel kennen. Iedere klas heeft twee klassenouders. Zij organiseren één keer per jaar een klassenavond voor ouders, mentor en coördinator.  Verder is er een oudercommissie, die vijf keer per jaar vergadert in aanwezigheid van één van de leden van de schoolleiding en jaarlijks een thema-avond organiseert.  Ook houden we twee keer per jaar tafeltjesavonden waarop ouders met docenten kunnen spreken over de resultaten van hun kind.

Nog meer op onze school

Wat doen we nog meer?

Sorghvliet is een gymnasium. Weet jij wie Julius Caesar was? Houd je van mythologische verhalen? Dan is een gymnasium wat voor jou, want op een gymnasium leer je hier van alles over.
Op Sorghvliet werken alle leerlingen met papieren boeken en met een chromebook. Je kunt er aantekeningen op maken of woordjes mee leren of oefenen met grammatica. Op Sorghvliet doen we ook veel aan buitenschoolse sport. Zo kun je je inschrijven voor schermen of boksen of een andere bijzondere sport.

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

Je bent toelaatbaar met een vwo-advies. We kunnen 148 leerlingen toelaten. Als het aantal aanmeldingen hoger ligt, wordt er geloot. Je bent van harte welkom voor een kennismakingsgesprek met mevrouw Hagoort.

Brugperiode

Sorghvliet is een categoriaal gymnasium.

Brugklassen

Totale aantal beschikbare plaatsen: 143 plaatsen
Eerste aanmeldingsperiode

  • vwo 143 plaatsen beschikbaar (100.0% van totaal)
    Basisschooladvies: VWO

Voorrangsregels

  1. Wij verlenen voorrang aan leerlingen met een (half-, stief-) broer of (half-, stief-) zus op de school van aanmelding.
  2. Wij verlenen voorrang aan kinderen van personeelsleden werkzaam op de school van aanmelding.'

Voorlichting en open dagen

woensdagmiddag 19 januari tussen 14.30 en 17.00 uur:  openhuismiddag voor achtstegroepers. Volg lesjes in Latijn en Grieks en neem vast een kijkje in de school.

dinsdagavond 1 februari vanaf 18.30 uur: kom naar ons Open Huis. Kom debatteren, lesjes volgen in allerlei vakken en de sfeer proeven. Iedereen is van harte welkom.

donderdagavond 3 febuari 20.00 uur:  voorlichtingsavond voor ouders. U krijgt hier informatie over onze school.

 

Kosten eerste leerjaar

  • € 120,00 Het brugklaskamp kost ongeveer €100,-. Verder vragen we nog een bijdrage voor de excursie naar Blijdorp. Voor de Klassieke dagen die we ieder jaar organiseren voor eersteklassers vragen wij geen bijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage is inkomensafhankelijk met een minimum van € 65,- tot een maximum van € 410,- Voor de reis naar Rome in klas 5 bestaat vanaf klas 1 een spaarsysteem.

Een modern gymnasium

Sorghvliet is een kleinschalig, zelfstandig en gezellig gymnasium. We hebben een prettig en licht gebouw dat op een prachtplek in Den Haag staat, tussen het Vredespaleis en het Catshuis. In het gebouw hebben we een bibliotheek, kantine, gymzaal en werkruimtes waar leerlingen zelfstandig kunnen werken. Op Sorghvliet houden we van muziek, dans, toneel en musical.  Steeds meer leerlingen gaan later in het buitenland studeren. We besteden daarom veel aandacht aan het onderwijs in de talen. Alle leerlingen kunnen deelnemen aan internationaal erkende taalexamens: Cambridge voor Engels, Delf voor Frans en Goethe voor Duits. Natuurlijk is er ook veel aandacht voor de klassieke talen, Latijn (vanaf klas 1) en Grieks (vanaf klas 2). Dat zijn de vakken die een gymnasium echt tot iets speciaals maken. Je leert natuurlijk niet alleen de taal, maar ook veel over het leven en denken van de oude Grieken en Romeinen.

 Alle leerlingen werken met een Chromebook.

Sorghvliet besteedt ook veel aandacht aan de bètavakken. In klas 1 krijg je wiskunde, biologie en science en leer je hoe je onderzoekjes moet doen. Veel van onze leerlingen gaan later medicijnen studeren of naar een technische universiteit. Dan heb je goede kennis van deze vakken nodig. Vanaf de vierde klas kun je meedoen aan allerlei programma's van de universiteiten. Zo word je goed voorbereid op je vervolgstudie, maar eerst maken we er met elkaar een zo mooi mogelijke schooltijd van. We willen dat iedereen zich bij ons zijn gemak voelt. Dat is Sorgvhliet.