Spring naar inhoud

Dalton Den Haag

 • havo,
 • vwo atheneum,
 • vwo gymnasium

Schoolprofiel

Dalton Den Haag biedt drie opleidingen aan: gymnasium, atheneum en havo. Op Dalton Den Haag wordt gewerkt volgens de uitgangspunten van het daltononderwijs: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerking, doelmatigheid en reflectie. Daarnaast kunnen leerlingen bij ons tweetalig onderwijs (tto) op vwo-niveau volgen of theateronderwijs op havo- en vwo-niveau. Dalton Den Haag is een gecertificeerde tto-school en biedt theateronderwijs aan in samenwerking met Jeugdtheaterschool Rabarber. In alle klassen is ongeveer een kwart van de lessen omgezet in daltonuren. Tijdens deze uren kan de leerling kiezen aan welk vak, bij welke docent en met welke leerling hij/zij wil (samen)werken. Tijdens de daltonuren zijn er altijd docenten of leerlingen die kunnen helpen als leerlingen vragen over de stof hebben. Dalton Den Haag is een cultuurprofielschool met aandacht voor culturele, creatieve en kunstzinnige vorming. Alle brugklasleerlingen krijgen het vak oudheidkunde als oriëntatie op een mogelijke gymnasiumkeuze. Leerlingen die voor het gymnasium kiezen, volgen na de brugklas de vakken Latijn en Grieks.

Nader toegelicht

Theaterklas: leerlingen kunnen auditie doen voor de theaterklas. Theaterklasleerlingen hebben een aangepast lesrooster en krijgen in de onderbouw een hele dag in de week met hun klas les bij Theaterschool Rabarber. In de bovenbouw kunnen de leerlingen uit de Theaterklas drama als eindexamenvak kiezen.

 

Tweetalig onderwijs: leerlingen die een vwo-advies hebben, kunnen kiezen voor Tweetalig Onderwijs. Deze leerlingen doen eerst een schriftelijke intake. In de tweetalige klas is er veel aandacht voor internationalisering en is bij minimaal de helft van de vakken de voertaal Engels. De leerlingen krijgen ook extra lessen Engels om zich voor te bereiden op het CAE- (Cambridge Advanced English) en IB- (International Baccalaureate) examen.

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

Veel leerlingen zijn naast de lessen en daltonuren actief betrokken bij school. Zij geven als tutor vakgerichte ondersteuning, zijn leerlingmentor, bestuurslid van de leerlingvereniging of lid van de commissie aulatechniek. Samenwerken op diverse gebieden is voor de leerlingen mogelijk tijdens bijvoorbeeld het Open Podium, bij sportwedstrijden of de Lego-league. Er is een actieve leerlingenraad die op diverse vlakken initiatieven neemt. Ook houdt de leerlingenraad ruggespraak met de leerlingen die zitting hebben in de MR. Leerlingen kunnen ook deel uit maken van een resonansgroep. De resonansgroepen geven feedback aan de schoolleiding op het functioneren van hun jaarlaag.

Veiligheid

Dalton Den Haag heeft gekozen voor kleinschaligheid. Een relatief kleine school waar leerlingen en docenten elkaar goed kennen, waar bovenbouwleerlingen brugklassers helpen en waar je geen nummer bent. Om de eigendommen van de leerlingen optimaal te beschermen, beschikken we over een bewaakte fietsenstalling, heeft iedere leerling zijn eigen kluisje en is er op belangrijke plekken in de school camerabeveiliging. Ook wordt aandacht besteed aan de veiligheid op internet. Met de aan de school verbonden schoolagent is er regelmatig overleg. Sinds maart 2014 voert Dalton Den Haag het `Haagse certificaat Veilige School.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Natuurlijk vinden we het belangrijk om contact te hebben met ouders. Daarom zijn er bij de start van het schooljaar mentoravonden waarin ouders kennis kunnen maken met de mentor en conrector. Op de twee tafeltjesavonden later in het jaar bespreken ouders, leerlingen en docenten met elkaar hoe het gaat. Tussentijds overleggen met de mentor kan ook, via de e-mail, telefonisch of persoonlijk. Via de nieuwsbrief, Magister en de website blijft u op de hoogte van de actuele gebeurtenissen op school. Als ouders actiever betrokken willen zijn bij activiteiten en beleid van de school, kunnen zij lid worden van de oudervereniging of medezeggenschapsraad of zich als contactouder van een klas opgeven. Contactouders zitten drie keer per jaar om de tafel met de schoolleiding en de oudervereniging om met elkaar in gesprek te gaan over allerlei schoolaangelegenheden, zoals taakwerk, het mentoraat of het gebruik van mobiele telefoons.

 

Nog meer op onze school

Theaterklassen  
Leerlingen kunnen auditie doen voor de theaterklas. Theaterklasleerlingen hebben een aangepast lesrooster en krijgen in de onderbouw een hele dag in de week met hun klas les bij Theaterschool Rabarber. In de bovenbouw kunnen de leerlingen drama als eindexamenvak kiezen.
Tweetalig onderwijs  
Leerlingen die een vwo-advies hebben, kunnen kiezen voor Tweetalig Onderwijs. Deze leerlingen doen eerst een schriftelijke intake. In de tweetalige klas krijgen de leerlingen minimaal de helft van de vakken in het Engels aangeboden. Zij krijgen ook extra lessen Engels om zich voor te bereiden op het CAE- (Cambridge Advanced English) en IB- (International Baccalaureate) examen.

 

 

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

Dalton Den Haag hanteert bij eventuele overaanmelding de onderstaande voorangsregels in volgorde van toepassing: broertjes en zusjes van huidige leerlingen, kinderen van personeelsleden van Dalton Den Haag, leerlingen van een door de NDV erkende daltonbasisschool.

Brugperiode

De school heeft vier heterogene brugklassen, een heterogene theaterklas en een tweetalige brugklas op vwo-niveau. Na het eerste jaar gaan de leerlingen naar gymnasium, atheneum of havo.

Brugklassen

Nog beschikbare plaatsen: 0 plaatsen
Restperiode

 • havo 0 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: HAVO
 • havo/vwo 0 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: HAVO t/m VWO
 • vwo 0 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: VWO
 • vwo tto 0 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: VWO
 • havo/vwo theater 0 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: HAVO, HAVO t/m VWO, VWO

Voorrangsregels

 1. Wij verlenen voorrang aan leerlingen met een (half-, stief-) broer of (half-, stief-) zus op de school van aanmelding.
 2. Wij verlenen voorrang aan kinderen van personeelsleden werkzaam op de school van aanmelding.'
 3. Wij als vo-school met traditioneel vernieuwingsonderwijs (Dalton, Montessori, Vrije School) verlenen voorrang aan leerlingen afkomstig van een basisschool met hetzelfde traditionele vernieuwingsonderwijs. Daarnaast staat het ons als Dalton- of Montessori-vo-school vrij om ook voorrang te verlenen aan leerlingen van resp. Montessori- en Dalton basisscholen. Wij hebben op onze website expliciet aangegeven aan welk traditioneel vernieuwings- basisonderwijs wij voorrang verlenen.

Kosten eerste leerjaar

 • € 120,00 Deze ouderbijdrage wordt gebruikt voor onder andere extra activiteiten, bewaakte fietsenstalling, ongevallenverzekering en de huurprijs van een schoolkluisje.
 • € 215,00 In de tweede schoolweek gaan alle brugklasleerlingen op werkweek om kennis te maken met elkaar, de mentor en de daltonwerkwijze. Alle leerlingen moeten in het bezit zijn van een Chromebook. Ouders kunnen deze device via The Rentcompany kopen/huren. Voor het schooljaar 2020-2021 waren de kosten als volgt: koop vanaf €393 inclusief 3 jarig Easy4u zekerheidspakket, huur vanaf €8,95 per maand op basis van 48 maanden.

Daltononderwijs biedt structuur

Uit onderzoek blijkt dat de huidige schooljeugd meer dan ooit behoefte heeft aan structuur. Dalton Den Haag zorgt ervoor dat het aangeboden onderwijs duidelijk georganiseerd is voor de leerlingen.

Digitale werkoverzichten: De vakdocenten zorgen voor werkoverzichten waarin zij de lesstof, het huiswerk en de taakopdrachten voor de daltonuren vermelden.

Daltonuren & digitale planning: Elke leerling heeft ongeveer zes daltonuren per week, maakt zelf een planning voor deze uren en schrijft zich hiervoor digitaal in.

Daltontaken: Wanneer een leerling een daltontaak afgerond heeft, kijkt de leerling deze na. Als de opdracht naar behoren is afgerond, tekent de vakdocent de taak vervolgens af. De leerling zorgt ervoor dat aan het eind van de periode voldoende taken zijn gemaakt.

Stimulering: Leerlingen die goed functioneren tijdens de lessen en hun daltontaken goed op orde hebben, krijgen extra privileges. Zo mogen zij bijvoorbeeld zelf hun taken aftekenen of studeren in de studieruimtes.

Begeleiding door de vakdocent, mentor & coach: De vakdocenten en de mentor monitoren de voortgang van de taken. Deze voortgang wordt regelmatig door de mentor met de leerling besproken. In de bovenbouw worden de leerlingen in kleinere groepen begeleid door een coach.