Spring naar inhoud

De Einder, school voor Praktijkonderwijs

 • praktijkonderwijs

Schoolprofiel

De Einder is een vijfjarige praktijkschool waar het behalen van een volwaardige arbeidsplaats in de maatschappij (een baan) het belangrijkste doel is. Het hele klimaat binnen de school is erop gericht de leerlingen de kans te geven zich tot sociaal goed functionerende werknemers te ontwikkelen. Door het volgen van veel praktijklessen, interne en externe stages komen leerlingen in aanraking met situaties waarin zij de vaardigheden die hierbij horen, kunnen oefenen (op levensechte werkplekken leren leerlingen vanaf de derde klas de nodige werknemersvaardigheden).
Aan het einde van de opleiding verlaten de leerlingen de school met het behalen van een certificaat of het diploma Praktijkonderwijs. Daarnaast bieden wij de Entreeopleiding aan, die toegang geeft tot mbo-niveau 2.

Nader toegelicht

Elke groep heeft een eigen groepsleerkracht die de hele week bij de groep is. Hij of zij vormt de spil van de begeleiding, gaat op huisbezoek en maakt samen met de leerling en de medewerkers van ons zorgadviesteam (psycholoog, maatschappelijk werker, schoolarts) het individuele ontwikkelingsplan (IOP). Wij beschikken eveneens over eigen remedial teachers die leerlingen extra hulp kunnen geven. De Einder heeft in principe een vijfjarige opleiding waarvan de eerste twee jaar als brugperiode. De brugperiode wordt afgesloten met het behalen van de basisvorming. In klas 3 gaan de leerlingen samen met de docent op externe stages en vanaf het 4e jaar gaan de leerlingen zelfstandig op stage. In het 5e jaar wordt dit met een dag uitgebreid. Gedurende de hele schoolloopbaan houden de leerlingen een portfolio bij. Aan het eind van hun schoolloopbaan kunnen de leerlingen opgaan voor het Praktijk-diploma. Leerlingen die goede toetsen halen vanuit de 3e leerjaar kunnen naar de entreeklas en evt. na het behalen van hun diploma, doorstromen naar MBO 2.

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

De Einder streeft ernaar leerlingen op te leiden tot zelfstandige burgers. Voorwaarde hiervoor is dat leerlingen nadenken over hun eigen rol binnen de maatschappij. In de school vind je dan ook veel producten en werkstukken gemaakt door de leerlingen.

Veiligheid

Bij de Einder wordt de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd door:

 • mooie, schone, kleurrijke gebouwen;
 • deskundig regelmatig nageschoold personeel;
 • uitgebreid gebruik van ICT-hulpmiddelen (elk lokaal heeft een smartboard en er zijn laptops voor de bovenbouw en een apart computerlokaal);
 • uitgebreide mogelijkheden tot interne stages (winkel, naaiatelier, fietsenwerkplaats, garage, eigen tuin en horecavoorzieningen);
 • onze werkwijze met taakleerkrachten is er geen lesuitval

De Einder is een gecertificeerde veilige school met een eigen veiligheidsplan dat zowel de inrichting van het gebouw en lokalen als de onderlinge verhoudingen tussen leerlingen en personeel betreft.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

De Einder streeft naar maximale ouderbetrokkenheid. Wij als school kunnen het immers niet alleen. Rapportbesprekingen zijn verplicht en wij organiseren info-avonden en presentatiemidagen, waarop alle ouders/verzorgers meer dan welkom zijn. Wij werven ook ouders voor de medezeggenschapsraad. Zowel de groepsleerkrachten (elk jaar) als onze maatschappelijk werkster (bij aanmelding) gaan op huisbezoek.

Nog meer op onze school

Verlengde schooldag  
Op de Einder kunnen alle leerlingen vier dagen per week van 15:00 uur tot 17:00 uur gratis deelnemen aan diverse sportactiviteiten en/of cultuur/zang/dans/rap/muzieklessen.
Brede buurtschool VO  
Via de BredeBuurtSchool de Einder zetten alle leerlingen hun talenten in ten bate van de wijk Transvaal. Door (maatschappelijke) stages op allerlei gebieden (zorg, facilitair, handel, horeca, techniek en groen) leveren zij een grote bijdrage aan het beter en leefbaarder maken van deze wijk.

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

Inschrijving is het hele jaar door mogelijk met inachtneming van de BOVO-procedure.

Brugperiode

Tijdens de basisvormingsperiode wordt er gewerkt met de leerlijnen 'Deviant' en 'Strux', waarbinnen alle leervakken worden gegeven. Daarnaast zijn er lessen lichamelijke oefening en judo. Wekelijks zijn er vaklessen (hout, schilderen, metaal, textiele werkvormen en koken), waarmee de leerlingen worden voorbereid op de praktijk. Het aanleren van sociale vaardigheden, via onder andere de SOVA-lessen, is belangrijk tijdens deze periode.

Brugklassen

Nog beschikbare plaatsen: 36 plaatsen
Restperiode

 • praktijkonderwijs 36 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: Praktijkonderwijs

Voorlichting en open dagen

Woe 9 januari 2019, van 13:00 tot 16:00 uur
Open dag
Woe 23 januari 2019, van 13:00 tot 16:00 uur
Open dag

Kosten eerste leerjaar

 • € 50,00 Vrijwillige ouderbijdrage.
 • € 10,00 Borg voor verplichte lockers. Boeken zijn gratis.

Schoolklimaat

Structuur en respect bepalen het schoolklimaat op De Einder. Het gevolg hiervan is een prettige en rustige werkomgeving met welgemeende aandacht waarbinnen leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het uitgangspunt: de school in de maatschappij en de maatschappij in de school, is medebepalend voor ons schoolklimaat.

Kwaliteiten:
De kwaliteit van het onderwijs wordt gewaarborgd door:

 • Mooie, schone, kleurrijke gebouwen;
 • Deskundig, regelmatig nageschoold personeel;
 • Uitgebreid gebruik van ICT-hulpmiddelen (elk lokaal heeft een smartboard en er zijn laptops voor de bovenbouw en een apart computerlokaal);
 • Uitgebreide mogelijkheden tot interne stages (winkel, naaiatelier, fietsenwerkplaats, garage, eigen tuin en horecavoorzieningen);
 • Taallokaal uitgerust met iPads;
 • Nooit lesuitval.

 

De Einder is een bewuste, veilige school waar het normaal is dat je elkaar met respect behandelt en elkaar helpen is daarvoor een voorwaarde. Door de klassen klein te houden (maximaal veertien leerlingen), kunnen onze groeps- en vakleerkrachten hier extra aandacht aan besteden.