Spring naar inhoud

De Einder, school voor Praktijkonderwijs

 • praktijkonderwijs

Schoolprofiel

De Einder is een openbare school voor Praktijkonderwijs. Onze school is een kleinschalige school in de kleurrijke buurt Transvaal. Wij begeleiden jou naar een vervolgopleiding op MBO-niveau of naar een baan. Hierbij volgt elke leerling zijn eigen persoonlijke leerroute. Samen kijken wij wat je wilt of wat je het beste kan.
Op De Einder leer je niet alleen uit boeken maar ook door veel te doen. Praktijkvakken zijn bij ons een belangrijkste onderdeel van ons onderwijsaanbod.
Onze opleiding duurt vijf jaar.
Wij proberen samen met jou ervoor te zorgen dat je een baan hebt als je bij ons van school gaat. Wil je toch liever doorleren en heb je naast goede cijfers ook doorzettingsvermogen? Dan kan je in het vierde jaar toegelaten worden tot de “Entreeklas”. Hierdoor kan je versneld doorstromen naar MBO niveau 1 of 2.

 

Nader toegelicht

Praktijkschool de Einder heeft een overzichtelijke leeromgeving met duidelijke regels en afspraken. Wij bieden kleine groepen, intensieve begeleiding en een vaste mentor aan. De mentor is je eerste aanspraakpunt. Samen met de mentor maak je een eigen Individueel Ontwikkel Plan. Gedurende het schooljaar voeren we samen het plan uit en komen de gemaakte afspraken na.

We bieden vele praktijkvakken aan: Algemene Technieken, Schildertechniek, Uiterlijke verzorging, Woonzorg, Winkelmedewerker, Textiel, Fietstechniek, Autotechniek en nog veel meer.
De leerlingen gaan in groepjes van maximaal 7 leerlingen naar deze lessen. Er is dan voldoende tijd, ruimte en aandacht voor de leerling om aan zijn persoonlijke leerdoelen te werken

Stage is een belangrijk onderdeel van onze school. Ons eigen stagebureau organiseert alle stages van leerjaar 2 tot en met leerjaar 5. In leerjaar twee lopen de leerlingen 1 dag in de week basisstage voor een periode van 12 weken de basisstage, in en rond de school. In leerjaar 3 volgt de ontwikkelstage waarin leerlingen in groepjes onder leiding van een docent stage gaan lopen. In leerjaar 4 start de specialisatiestage, een individuele stage op een plek naar keuze. Als laatste gaan de leerlingen een plaatsingsstage lopen. Via de plaatsingsstage werken de leerlingen toe naar een arbeidscontract. 

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

De Einder is uniek! Want als enige Haagse praktijkschool werken wij via de structuur en aanpak van DoenIn. De aanpak van DoenIn helpt De Einder om samenhang en structuur aan te brengen in onderwijsontwikkeling, teamontwikkeling en organisatieontwikkeling en de afstemming hiertussen.
De Einder biedt met DoenIn een compleet LeerlingVolgSysteem(LVS) om de voortgang van de leerling in beeld te brengen. Zowel docenten, leerlingen als ouders kunnen de resultaten gemakkelijk bijhouden.

De leerling krijgt inzicht in zijn of haar resultaten. Hierdoor krijgt de leerling een sterkere betrokkenheid bij zijn of haar leerproces. (Daarom spreken we bij DOEN IN over een leerling-volg-jezelf-systeem!)  Het LVS DoenIn draagt bij aan de leerlingmotivatie en geeft de leerling een gevoel van trots op de stappen die hij of zij zet.

Veiligheid

Sinds 2014 is de Einder een gecertificeerde veilige school. Er is een veiligheidsplan met onderliggende protocollen:

 • De Einder beschikt voor ruim voldoende BHV-ers en EHBO-ers die jaarlijks worden bijgeschoold.
 • twee keer per jaar is er een ontruimingsoefening.
 • Daarnaast is de Einder op weg naar het certificaat Gezonde School.
 • De Einder is rook- en alcoholvrij.
 • De Einder heeft een gezonde schoolkantine.

Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Op De Einder zijn ouders intensief betrokken bij de school. Zo hebben we een actieve MR met oudergeleding.
In de leerjaren 1, 2 en 3 hebben we meerdere contactmomenten met ouders, waaronder ouderavonden en/of informatieavonden.
In de leerjaren 4 en 5 is er eveneens veel contact vanwege de route naar een vervolgopleiding of werk. 

Nog meer op onze school

Verlengde schooldag  
Op de Einder kunnen alle leerlingen vier dagen per week van 15:00 uur tot 17:00 uur gratis deelnemen aan diverse sportactiviteiten en/of cultuur/zang/dans/rap/muzieklessen.
Brede buurtschool VO  
Via de BredeBuurtSchool de Einder zetten alle leerlingen hun talenten in ten bate van de wijk Transvaal. Door (maatschappelijke) stages op allerlei gebieden (zorg, facilitair, handel, horeca, techniek en groen) leveren zij een grote bijdrage aan het beter en leefbaarder maken van deze wijk.

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

Hiervoor verwijzen wij u naar:  https://www.de-einder.nl/

Brugperiode

Hiervoor verwijzen wij u naar:  https://www.de-einder.nl/

Brugklassen

Nog beschikbare plaatsen: 25 plaatsen
Restperiode

 • praktijkonderwijs 25 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: Praktijkonderwijs

Voorrangsregels

 1. Wij verlenen voorrang aan leerlingen met een (half-, stief-) broer of (half-, stief-) zus op de school van aanmelding.
 2. Wij verlenen voorrang aan kinderen van personeelsleden werkzaam op de school van aanmelding.'

Voorlichting en open dagen

Dit schooljaar zullen er t/m 5 februari 2021 geen fysieke open dagen zijn. Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Voorlichting en open dagen

Omdat we als school te maken hebben met beleid omtrent Corona willen wij u graag vragen om een afspraak te maken.

bel met Jorg Kruit, Teamleider Onderbouw: 06-38685577

Kosten eerste leerjaar

 • € 50,00 Vrijwillige ouderbijdrage.
 • € 10,00 Borg voor verplichte lockers. Boeken zijn gratis.