Spring naar inhoud

Haags Montessori Lyceum

 • mavo,
 • vwo gymnasium,
 • vwo atheneum,
 • havo

Schoolprofiel

Het Haags Montessori Lyceum is een middelbare school met een mavo-, havo- en vwo-afdeling. Op het HML zitten zowel leerlingen van montessoribasisscholen als van niet-montessoribasisscholen. 

Opvoeden in zelfstandigheid
Op het HML wordt de leerling opgevoed om zelfstandig te kunnen werken en zelfverantwoordelijk te zijn. In de onderbouw hebben we vwo-kernplusklassen. In de andere klassen zitten de leerlingen de eerste twee leerjaren in de klas met mavo/havo-, havo- en vwo-leerlingen. Er is een aparte mavo-, mavo/havo-locatie.

Kansenschool
Leerlingen worden uitgedaagd op het hoogste niveau te presteren. Zo zijn er vwo-kernplusklassen in de onderbouw, waarin getalenteerde leerlingen een uitdagend programma krijgen aangeboden. In de creatieve masters en de b-wise masters kunnen alle leerlingen talenten ontplooien.

Veilig en vertrouwd
Het HML staat bekend om zijn veilige sfeer en prettige omgang tussen leraren en leerlingen.

Nader toegelicht

Klassikaal werken en zelfstandig werken in tafelgroepen worden afgewisseld. Leerlingen werken aan opdrachten die ze afronden met proeven en bewijzen. Er wordt gewerkt met reguliere en digitale lesmethodes. Op het HML werken we gepersonaliseerd. Naast de vast ingeroosterde instructie-uren kiezen leerlingen begeleidingsuren. Iedere leerling heeft een digitale ontwikkelmap waarin hij zijn leerdoelen en ontwikkeling vastlegt. Ook wordt iedere leerling begeleid door een persoonlijke coach. Op de nieuwe mavo-, mavo/havo-locatie werken we met projectonderwijs.

 

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

Om goed te kunnen samenwerken met leerlingen en om leerlingen ook een plaats in de schoolorganisatie te geven, zijn er op het HML vaste leerlinggroepen: de wervingsgroep, de leerlingcommissies die met de schoolleiding overleggen en de  schoolkrantredactie. Daarnaast is er een feestcommissie en zijn er bovenbouwleerlingen die onderbouwleerlingen helpen met hun studie en meegaan op kampen. Daarnaast coachen bovenbouwleerlingen de onderbouwers, zij staan hiermee naast de docentcoach.

Veiligheid

Een veilig klimaat heeft op het HML een hoge prioriteit. Op het HML is er ruimte voor verschillen. Belangstelling tonen voor een ander en elkaar niet beoordelen of veroordelen op grond van bijvoorbeeld uiterlijk horen daarbij. Coaches en docenten kunnen tijdens de lessen waarin zelfstandig gewerkt wordt, observeren hoe leerlingen zich gedragen. Het HML nodigt leerlingen en docenten uit om met elkaar in gesprek te gaan, ook over ingewikkelde onderwerpen.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

De ouders kiezen jaarlijks het Bestuur van de Oudervereniging, dat verantwoording aflegt over de besteding van de ouderbijdrage. Er wordt regelmatig overleg gevoerd met de rector. Het Bestuur organiseert enkele thema-avonden per jaar en een avond met montessoriworkshops. Alle klassen hebben contactouders, die fungeren als brug tussen de ouders en de school. Zij  hebben een belangrijke stem in het schoolbeleid. Zij overleggen vier keer per jaar met de schoolleiding. Ouders worden drie keer per jaar uitgenodigd voor het ontwikkelgesprek van hun kind. Tijdens dit gesprek bespreken leerling, ouder en coach de ontwikkeling van de leerling aan de hand van de digitale ontwikkelmap. Op de nieuwe mavo-, mavo/havo-locatie werken we samen met ouders als experts.

Nog meer op onze school

Zomerschool  
Sinds 2015 heeft het HML een zomerschool om uitstroom en afstroom te voorkomen. We werken samen met Studiekring die ook bij ons de huiswerkbegeleiding verzorgt.
Theaterklassen  
In samenwerking met het Haags Theaterhuis en Theater aan het Spui bieden wij geïnteresseerde leerlingen een boeiend theaterlesprogramma aan in de theatermaster. Naast de theatermaster zijn er ook een kunstmaster, een kookmaster en een dansmaster!
Sportklassen  
Het HML heeft ook een sportmaster. Actieve sporters krijgen extra lessen en maken kennis met verschillende sporten.
Creatieve masters en b-wise masters

Op het HML kun je voor masters kiezen. Op dinsdagmiddag hebben we de creatieve masters: de theatermaster, de sportmaster, de muziekmaster, de kunstmaster, de kookmaster en de dansmaster. 

Op donderdagmiddag zijn er zogenaamde b-wisemasters. Dat zijn masters om de kennis te vergroten. Zo bieden we Chinese cultuur aan, maar ook schaken, filosofie, debatteren, digital technology en jeugdliteratuur.

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

Leerlingen van basisscholen met een verwant onderwijsconcept hebben voorrang, evenals broertjes en zusjes. We kunnen 200 leerlingen plaatsen op de hoofdlocatie. Er is in onze mh/hv-brugklassen ruimte voor 20% m/h-leerlingen. 

Op de mavo-, mavo/havo-locatie is plaats voor maximaal 100 leerlingen.

Brugperiode

In de kennismakingsweek maakt de coach de leerlingen wegwijs. Gedurende het schooljaar komen werksfeer, studievaardigheden en planning aan bod.

Brugklassen

Nog beschikbare plaatsen: 4 plaatsen
Restperiode

 • vmbo tl 0 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: VMBO TL
 • mavo/havo 0 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: VMBO TL t/m HAVO
 • havo 0 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: HAVO
 • havo/vwo 4 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: HAVO t/m VWO
 • vwo 0 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: VWO

Voorlichting en open dagen

Woe 30 januari 2019, van 20:00 tot 21:30 uur
Informatieavond voor ouders.
Vrij 1 februari 2019, van 16:00 tot 21:00 uur
Open avond

Kosten eerste leerjaar

 • € 235,00 De ouderbijdrage is vrijwillig en wordt geïnd door het Bestuur van de Oudervereniging. Het geld wordt besteed aan activiteiten, die het montessorikarakter versterken.
 • € 150,00 De projectkosten bestaan uit het sportshirt en de kosten voor bijzondere activiteiten. Er is een extra bijdrage voor leerlingen met speciale programma's (vwo-kernplus, kunst, theater, sport), zie de site.

Montessorionderwijs op het HML

Het HML is opgericht in 1950 door een groep ouders van de Eerste Nederlandse Montessori School aan de Laan van Poot. Daarmee behoort de school tot de oudste montessorilycea in Nederland. Montessorionderwijs houdt in dat we eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid centraal stellen in onze manier van lesgeven. Wij hebben als doel leerlingen niet alleen op te leiden voor een diploma op hun eigen niveau, maar hun bovendien de kans te geven zich te ontwikkelen tot initiatiefrijke, sociale en creatieve mensen.

Alle leerlingen krijgen in de onderbouw naast het reguliere programma zowel een b-wisemaster als een creatieve master aangeboden.

 

De vwo-kernplusklassen volgen de schooleigen vakken Vrede en Recht, Science en Digital Technology.

De nieuwe mavo-, mavo/havo-locatie wordt een school voor ambitieuze doeners. Hier worden de masters geïntegreerd in het projectonderwijs.  

Alle leerlingen krijgen een persoonlijke coach. Die begeleidt de leerling bij het vaststellen van (leer)doelen, het plannen en het maken van keuzes. De leerling en coach spreken elkaar minstens een keer per week. Driemaal per jaar hebben leerling, ouder en coach een ontwikkelgesprek aan de hand van de digitale ontwikkelmap die de leerling zelf bijhoudt.