Spring naar inhoud

Heldring College

 • mavo,
 • vmbo b,
 • vmbo k,
 • vmbo tl,
 • vmbo b + lwoo,
 • vmbo k + lwoo,
 • vmbo tl + lwoo

Schoolprofiel

We geven goed, uitdagend en eigentijds onderwijs in een veilige omgeving, waar elk kind op een prettige manier kan leren. De school besteedt veel aandacht aan ontwikkeling van reken- en taalvaardigheden. Ook is er veel aandacht voor burgerschapsvaardigheden.

In de kl- en tl/mavo-klassen van de onderbouw krijgen de leerlingen naast Engels ook Spaans. De tl/mavo klassen hebben Spaans als eindexamenvak. In de onderbouw wordt ook het vak technologie gegeven. hier leren leerlingen robots programmeren en bouwen. Daarnaast leren zij drones besturen.

Leerlingen die aan een aantal voorwaarden voldoen, kunnen tot in het derde leerjaar opstromen van basis naar kader of van kader naar tl/mavo. In de bovenbouw bieden wij de profielen Zorg & Welzijn en Economie & Ondernemen aan, plus de tl/mavo.

 

Nader toegelicht

Burgerschap

De school speelt een belangrijke rol bij het opvoeden van leerlingen tot 'goede burgers'. Dat wil zeggen mensen die verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen om bij te dragen aan een plezierige samenleving en die tegelijkertijd ervaren dat hun rol er ook werkelijk toe doet. Heldring College neemt enthousiast deel aan het jaarlijkse Haags VMBO-debat, waarbij onze leerlingen al vaak in de prijzen zijn gevallen.

Naschoolse activiteiten

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen naast het “Denken” ook “Durven” en “Doen”. We stimuleren dat leerlingen deelnemen aan naschoolse activiteiten. Zo kunnen leerlingen deelnemen aan diverse sportactiviteiten of kunnen ze theaterlessen volgen of deelnemen aan de workshop Wereldkeuken. Plezier staat daarbij voorop! En als leerlingen dingen doen die leuk en gezond zijn, presteren ze beter.

 

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

Op Heldring College begeleiden wij de leerlingen op weg naar goed burgerschap. Dat betekent onder meer dat de betrokkenheid van de leerlingen bij 'hun' school sterk gestimuleerd wordt. Door middel van de leerlingenraad en zogenaamde 'Leerlingarena's' kunnen leerlingen invloed op onderwijskundige zaken en het schoolleven uitoefenen. Zo leren zij, dat hun inbreng er ook écht toe doet. Verder spelen leerlingen een belangrijke rol bij de organisatie en uitvoering van open dagen en andere manifestaties binnen de school.

Veiligheid

Voor een prettig schoolklimaat is veiligheid erg belangrijk. Daarom hebben wij een coördinator veiligheid en 'streetwatchers' (bovenbouw leerlingen die personeel helepen in de pauzes). Leerlingen kunnen in de bovenbouw de keuzemodule "Geuniformeerde beroepen" volgen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met HTM en politie. Het veiligheidsplan van de school wordt elk jaar door een externe instantie gecontroleerd. Elk jaar is dit plan goedgekeurd en hebben wij het certificaat 'Veilige school' gekregen.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Het contact en het partnerschap met de ouders vinden wij zeer belangrijk. Een aantal keren per jaar worden de ouders op school uitgenodigd, voor kennismakings- en  voorlichtingsavonden en voor uitreikingen van het rapport of de schoolexamenresultaten. Het Heldring College heeft een zeer enthousiaste ouderraad waarin ouders meepraten en medenken om zaken op school nog beter te laten verlopen. Daarnaast zijn ouders vertegenwoordigd door 2 personen in de medezeggenschapsraad.

Nog meer op onze school

Zomerschool  
Deze school biedt, indien noodzakelijk in de zomer-, Herfst- en Kerstvakantie een educatief programma. Er wordt gezorgd voor een programma met schoolvakken, ontspanning en plezier. Neem voor meer informatie contact op met de school.
Debatonderwijs

Bij de vakken Nederlands en Maatschappijleer. leren leerlingen debateren. Ze leren aan de hand van actuele maatschappelijke thema's op de juiste wijze inhoudelijke argumenten gebruiken om een standpunt in te nemen. Dat het debatonderwijs op onze school op een hoog peil staat, blijkt uit het feit dat leerlingen van onze school de afgelopen jaren diverse debatwedstrijden, waaraan diverse middelbare scholen uit Den Haag hebben deelgenomen, hebben gewonnen.

Vmbo-programma's

 • Zorg en welzijn
 • Economie en ondernemen

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

Bij overaanmelding wordt er geloot, maar leerlingen die al een broer of zus op Heldring College hebben, krijgen voorrang. In een kennismakingsgesprek bekijken we samen met u en uw kind of het profiel van Heldring College goed bij hem of haar past. Voor toelating tot het leerwegondersteunend onderwijs is een positieve beschikking nodig.

Brugperiode

De brugperiode begint met introductiedagen op school, waarbij de leerlingen elkaar en de school goed leren kennen. Iedere klas heeft een eigen mentor. De leerlingen krijgen drie keer per jaar een rapport uitgereikt. Het eerste en tweede rapport wordt alleen uitgereikt aan de leerling als de ouders/ verzorgers daarbij aanwezig zijn. Ouders/ verzorgers worden, indien noodzakelijk of gewenst, uitgenodigd om samen met de leerling het eindrapport in ontvangst te nemen.

Brugklassen

Nog beschikbare plaatsen: 10 plaatsen
Restperiode

 • vmbo b 4 plaatsen beschikbaar
 • vmbo b/k 0 plaatsen beschikbaar
 • vmbo k 0 plaatsen beschikbaar
 • vmbo k/tl 6 plaatsen beschikbaar

Voorrangsregels

 1. Wij verlenen voorrang aan leerlingen met een (half-, stief-) broer of (half-, stief-) zus op de school van aanmelding.

Voorlichting en open dagen

Dit schooljaar zullen er t/m 5 februari 2021 geen fysieke open dagen zijn. Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Kosten eerste leerjaar

 • € 100,00 Ouderbijdrage. Naast deze kosten moet rekening gehouden worden met kosten voor de huur van een kluisje en voor een gymshirt, schoolreizen, schoolfoto's en dergelijke.

Cultuureducatie
Cultuureducatie neemt een belangrijke plaats in op school. Het is onderdeel van de reguliere lessen (kunstvakken, CKV, Nederlands) en wordt verder aangeboden in de vorm van extra lesoverstijgende activiteiten, zoals theater- en dansvoorstellingen). Ook worden er theaterlessen aangeboden.

Burgerschap
De school speelt een grote rol bij het opvoeden van leerlingen tot 'goede burgers': mensen die verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen om bij te dragen aan een plezierige samenleving en die ervaren dat hun rol er ook werkelijk toe doet. Heldring College neemt deel aan het jaarlijkse Haags VMBO-debat, waarbij onze leerlingen al vaak in de prijzen zijn gevallen.

Naschoolse activiteiten
We vinden het belangrijk dat onze leerlingen naast het Denken ook Durven en Doen. We stimuleren dat leerlingen door middel van naschoolse sportactiviteiten werken aan hun motorische vaardigheid en leren dat sport en bewegen een belangrijk onderdeel vormen van een gezonde leefstijl. Daarnaast kunnen leerlingen deelnemen aan workshops Koken. Plezier staat daarbij voorop. En als leerlingen dingen doen die leuk en gezond zijn, presteren ze beter.

Veiligheid
Voor een prettig schoolklimaat is veiligheid erg belangrijk. Daarom hebben wij een coördinator veiligheid en 'streetwatchers' en werken we nauw samen met HTM en de politie.