Spring naar inhoud

Heldring College

 • vmbo k + lwoo,
 • vmbo b + lwoo,
 • vmbo tl,
 • vmbo k,
 • vmbo b,
 • mavo

Schoolprofiel

We geven goed, uitdagend en eigentijds onderwijs in een veilige omgeving, waar elk kind op een prettige manier kan leren. De school besteedt veel aandacht aan ontwikkeling van reken- en taalvaardigheden. Ook is er veel aandacht voor burgerschapsvaardigheden.

In de kl- en tl/mavo-klassen van de onderbouw krijgen de leerlingen naast Engels ook Spaans. In de onderbouw bieden wij ook het nieuwe vak technologie aan en talenturen waarbij leerlingen o.a. kiezen voor smartphonefotografie, boksen, wereldkeuken, poetry battle of Drum4you.

Leerlingen die aan een aantal voorwaarden voldoen, kunnen tot in het derde leerjaar opstromen van basis naar kader of van kader naar tl/mavo. In de bovenbouw bieden wij de profielen Zorg & Welzijn en Economie & Ondernemen aan, plus de tl/mavo.

Via Magister worden ouders en leerlingen online geïnformeerd over onder andere de cijfers en eventueel verzuim.

 

Nader toegelicht

Burgerschap

De school speelt een belangrijke rol bij het opvoeden van leerlingen tot 'goede burgers'. Dat wil zeggen mensen die verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen om bij te dragen aan een plezierige samenleving en die tegelijkertijd ervaren dat hun rol er ook werkelijk toe doet. Heldring College neemt enthousiast deel aan het jaarlijkse Haags VMBO-debat, waarbij onze leerlingen al vaak in de prijzen zijn gevallen.

Naschoolse sport

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen naast het “Denken” ook “Durven” en “Doen”. We stimuleren dat leerlingen door middel van naschoolse sportactiviteiten werken aan hun motorische vaardigheid en leren dat sport en bewegen een belangrijk onderdeel vormen van een gezonde leefstijl. Plezier staat daarbij voorop! En als leerlingen dingen doen die leuk en gezond zijn, presteren ze beter.

 

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

Op Heldring College begeleiden wij de leerlingen op weg naar goed burgerschap. Dat betekent onder meer dat de betrokkenheid van de leerlingen bij 'hun' school sterk gestimuleerd wordt. Via de leerlingenraad kunnen leerlingen invloed op het schoolleven uitoefenen. Zo leren zij, dat hun inbreng er ook écht toe doet. Verder spelen leerlingen een belangrijke rol bij de organisatie en uitvoering van open dagen en andere manifestaties binnen de school.

Veiligheid

Voor een prettig schoolklimaat is veiligheid erg belangrijk. Daarom hebben wij een coördinator veiligheid en 'streetwatchers' (bovenbouw leerlingen die personeel helepen in de pauzes). We werken nauw samen met HTM en de politie.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Het contact en het partnerschap met de ouders vinden wij zeer belangrijk. Een aantal keren per jaar worden de ouders op school uitgenodigd, voor kennismakings- en  voorlichtingsavonden en voor uitreikingen van het rapport of de schoolexamenresultaten.  Daarnaast heeft Heldring College een zeer enthousiaste ouderraad waarin ouders meepraten en medenken om zaken op school nog beter te laten verlopen.

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

Bij overaanmelding wordt er geloot, maar leerlingen die al een broer of zus op Heldring College hebben, krijgen voorrang. In een kennismakingsgesprek bekijken we samen met u en uw kind of het profiel van Heldring College goed bij hem of haar past. Voor toelating tot het leerwegondersteunend onderwijs is een positieve beschikking nodig.

Brugperiode

De brugperiode begint met introductiedagen op school, waarbij de leerlingen elkaar en de school goed leren kennen. Iedere klas heeft een eigen mentor. De leerlingen krijgen drie keer per jaar een rapport (aan de ouders uitgereikt op school).

Brugklassen

Nog beschikbare plaatsen: 15 plaatsen
Restperiode

 • vmbo b 0 plaatsen beschikbaar
 • vmbo b/k 3 plaatsen beschikbaar
 • vmbo k 7 plaatsen beschikbaar
 • vmbo k/tl 5 plaatsen beschikbaar

Voorrangsregels

 1. Wij verlenen voorrang aan leerlingen met een (half-, stief-) broer of (half-, stief-) zus op de school van aanmelding.

Voorlichting en open dagen

Vrij 24 januari 2020, van 16:00 tot 20:00 uur
Open huis
Zat 25 januari 2020, van 11:00 tot 13:00 uur
Open huis

Kosten eerste leerjaar

 • € 100,00 Ouderbijdrage. Naast deze kosten moet rekening gehouden worden met kosten voor de huur van een kluisje en voor een gymshirt, schoolreizen, schoolfoto's en dergelijke.

Cultuureducatie
Cultuureducatie neemt een belangrijke plaats in op school, is onderdeel van de reguliere lessen (kunstvakken, CKV, Nederlands) en wordt verder aangeboden in de vorm van extra lesoverstijgende activiteiten (onder andere theater- en dansvoorstellingen) en de talenturen.

Burgerschap
De school speelt een grote rol bij het opvoeden van leerlingen tot 'goede burgers': mensen die verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen om bij te dragen aan een plezierige samenleving en die ervaren dat hun rol er ook werkelijk toe doet. Heldring College neemt deel aan het jaarlijkse Haags VMBO-debat, waarbij onze leerlingen al vaak in de prijzen zijn gevallen.

Naschoolse sport
We vinden het belangrijk dat onze leerlingen naast het Denken ook Durven en Doen. We stimuleren dat leerlingen door middel van naschoolse sportactiviteiten werken aan hun motorische vaardigheid en leren dat sport en bewegen een belangrijk onderdeel vormen van een gezonde leefstijl. Plezier staat daarbij voorop. En als leerlingen dingen doen die leuk en gezond zijn, presteren ze beter.

Veiligheid
Voor een prettig schoolklimaat is veiligheid erg belangrijk. Daarom hebben wij een coördinator veiligheid en 'streetwatchers' en werken we nauw samen met HTM en de politie.