Spring naar inhoud

Hofstad Lyceum

 • havo,
 • vwo atheneum,
 • vwo gymnasium

Schoolprofiel

Hofstad Lyceum is een interconfessionele school voor havo, vwo en gymnasium met daarnaast een afdeling voor tweetalig onderwijs (tto). Hofstad Lyceum is een school met traditie. Niet voor niets is ons gymnasium qua grootte het derde gymnasium van Den Haag. Tegelijkertijd willen we met modern, kwalitatief goed onderwijs onze leerlingen voorbereiden op de maatschappij van morgen.

Accenten:

 •  UNESCO-school;
 • Tweetalig onderwijs;
 • Gymnasium;
 • Tweetalig gymnasium;
 • Internationaliseringsprojecten;
 • Extra bèta-activiteiten;
 • Plusproject voor getalenteerde leerlingen;
 • Talenturen voor alle brugklassers;
 • ICT wordt breed ingezet;
 • Deutsches Sprachdiplom.

Nader toegelicht

Hofstad Lyceum is er trots op UNESCO-school te zijn. Onze school maakt hierdoor deel uit van een wereldwijd netwerk met meer dan 10.000 scholen. Internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit zijn belangrijke doelstellingen voor scholen met het UNESCO-schoolprofiel. Met diverse, vaak internationale programma's en activiteiten op het gebied van cultuur, duurzaamheid en tolerantie geven wij invulling aan het UNESCO-schoolprofiel.

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

Hofstad Lyceum heeft een enthousiaste leerlingenraad. De leerlingen zijn ook vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad. Daarnaast worden alle leerlingen geënquêteerd over de kwaliteit van onderwijs en schoolorganisatie. Zij zijn actief bij allerlei activiteiten op school. Voorbeelden hiervan zijn Unesco-activiteiten, vieringen en activiteiten van onze GSA (Gay Straight Alliance) zoals Paarse Vrijdag.

Veiligheid

Het onderwijs is kleinschalig per afdeling georganiseerd zodat leerlingen zich gekend weten. Anti-pestbeleid is een vast onderdeel van het programma van de tweejarige brugperiode. Elke leerling moet zich op onze school veilig kunnen voelen. Daarom hanteren wij duidelijke huisregels. Respect voor elkaar is daarbij het uitgangspunt. Wij werken samen met een schoolwijkagent om de veiligheid te waarborgen.

Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

De ouderraad denkt mee over beleid en identiteit van de school. Het gaat daarbij om onderwerpen als resultaten, onderwijstijd, stimuleren en motiveren van buitenschoolse activiteiten en veiligheid op en rond school. Ook organiseert de ouderraad elk jaar een thema-avond. Ouders bieden ondersteuning bij diverse activiteiten. Een voorbeeld hiervan is het beheren van de mediatheek. Daarnaast zijn de ouders vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad.

Nog meer op onze school

Brede buurtschool VO  
In brede buurtscholen kunnen leerlingen hun talenten ontwikkelen en achterstanden wegwerken. Hiermee krijgen alle kinderen kansen om verder te komen.
Tweetalig onderwijs  
Door toenemende internationalisering zien we dat in ons hoger onderwijs en in het bedrijfsleven Engels steeds vaker de voertaal is. Veel studenten volgen een deel van hun studie of een stage in het buitenland. Om in te spelen op deze ontwikkelingen is op Hofstad Lyceum in 2003 een leerweg voor tweetalig onderwijs (TTO) opgezet. Tweetalig onderwijs betekent dat leerlingen in de onderbouw in het Engels les krijgen: bij ruim de helft van de vakken is Engels de instructie- en omgangstaal. Het tweetalig onderwijs wordt aangeboden op vwo-niveau. TTO-leerlingen halen na zes jaar hun vwo-diploma. In de bovenbouw worden ze daarnaast opgeleid voor het IB-examen Engels A - Language and Literature. Hofstad Lyceum is gecertificeerd als TTO-juniorschool (onderbouw): ons TTO-onderwijs voldoet aan de TTO-standaard van het Europees Platform.
Internationaal georiënteerd

Wij oriënteren ons met ons onderwijs al vele jaren op Europa en de landen daarbuiten. 
In de onderbouw bezoeken leerlingen uit de TTO-klassen jaarlijks Engeland. Daarnaast zijn er voor alle leerlingen uitwisselingsprojecten in samenwerking met scholen in Duitsland, Spanje, Engeland, Italië en Japan. Leerlingen ontmoeten medescholieren en leren van en met elkaar. Videoconferenties en e-mailprojecten verruimen de horizon.
In het programma van het vierde leerjaar is een culturele stedenreis opgenomen: havo 4 gaat naar Barcelona en vwo 4 naar Rome. 
Alle leerlingen van de school kunnen jaarlijks deelnemen aan een internationaal erkend examen in de Engelse taal en daarmee een zogenaamd Anglia Certificate behalen.  Met een vwo- of havodiploma met het Anglia Masters zijn leerlingen direct toelaatbaar op een Engelstalige universiteit of hogeschool. Daarnaast is het Hofstad Lyceum een van de eerste scholen in Nederland die als erkende DSD-school aan het Duitse Taaldiploma mag deelnemen. Het DSD-diploma is een aanvullende kwalificatie, erkend in Duitstalige landen.

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

Leerlingen met een havo-, havo/vwo- of vwo-advies kunnen worden geplaatst in de brugklas. Zie voor aanvullende toelatingscriteria onze website.

Brugperiode

De leerlingen worden op grond van hun basisschooladvies in een brugklas geplaatst: havo/vwo of vwo, waaronder gymnasium of tto. In het tweede leerjaar zijn er havo- en vwo-klassen. Goed presterende havoleerlingen kunnen aan het eind van het schooljaar naar het vwo.  

Brugklassen

Nog beschikbare plaatsen: 5 plaatsen
Restperiode

 • havo/vwo 0 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: HAVO, HAVO t/m VWO
 • vwo 0 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: VWO
 • vwo tto 5 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: VWO

Voorlichting en open dagen

Woe 16 januari 2019, van 14:15 tot 16:15 uur
Leerlingenmiddag gymnasium en tweetalig onderwijs.
Din 22 januari 2019, van 19:30 tot 21:00 uur
Informatieavond ouders.
Woe 23 januari 2019, van 14:00 tot 16:00 uur
Leerlingenmiddag havo en vwo.
Zat 26 januari 2019, van 11:00 tot 14:00 uur
Open huis.

Kosten eerste leerjaar

 • € 140,00 Ouderbijdrage
 • € 45,00 Extra kosten voor gymnasiumleerlingen
 • € 470,00 Extra kosten voor TTO-leerlingen

Extra activiteiten

Aan het begin van het schooljaar is er voor de nieuwe brugklassers een driedaags introductieprogramma in en rond school. Ook alle tweedeklassers hebben een introductieprogramma. Dit is een outdoorprogramma, waarbij samenwerking en groepsvorming centraal staan. Als UNESCO-school organiseert de school o.a. voor alle leerlingen van het vierde leerjaar een culturele buitenlandreis. Daarnaast kunnen groepen leerlingen uit het derde leerjaar en hoger aan uitwisselingsprogramma's meedoen.

Op het gebied van kunst, cultuur en sport is er een groot aanbod. Een hoogtepunt is de jaarlijkse musical, waaraan zo'n 75 leerlingen uit alle leerjaren met veel inzet, energie en enthousiasme meedoen.

In de brugklas hebben alle leerlingen een Talentuur in hun rooster. Zij volgen gratis lessen naar keuze op het gebied van kunst, cultuur en sport. Voorbeelden zijn: honkbal, zelfverdediging, streetdance, kleding ontwerpen en vervaardigen en DJ-les. Na schooltijd is er volop gelegenheid om onder begeleiding extra aan sport te doen: onder andere volleybal en fitness. Op vrijdagmiddag is er schaatstraining op de Uithof.

Hofstad EXTRA Sport, Hofstad EXTRA Kunst en Hofstad EXTRA Muziek zijn programma's voor getalenteerde, enthousiaste leerlingen uit jaar 1, 2 en 3 die graag sportief, creatief of muzikaal bezig zijn. Zij volgen op vrijdagmiddag na schooltijd gedurende het schooljaar workshops onder professionele begeleiding. Hieraan zijn extra kosten verbonden.