Spring naar inhoud

Hofstede College

  • praktijkonderwijs

Schoolprofiel

De Hofstede biedt een 5-jarige opleiding. Ons onderwijs sluit aan bij de individuele leerling, met als doel dat leerlingen het beste uit zichzelf halen. De opleiding wordt afgesloten met het examen voor het diploma praktijkonderwijs. Daarnaast bieden we de Entreeopleiding van het mbo aan, zodat leerlingen ook dit diploma kunnen behalen.

De Hofstede heeft een modern schoolgebouw, dat geheel is ingericht volgens de huidige eisen. Het schoolplein met tafels en banken is deels overdekt. Elke klas heeft een eigen lokaal en mentor. De mentor geeft alle theorievakken en werkt samen met een remedial teacher. De praktijkvakken worden gegeven door bevoegde vakdocenten, veelal in halve groepen. We hebben speciale vaklokalen voor techniek, zorg & welzijn, horeca & catering, verkoop/retail & administratie en informatica. Ook beschikken we over een eigen sportzaal en fitnessruimte.

 

Nader toegelicht

We passen ons onderwijs aan het ontwikkelingsniveau, de mogelijkheden en wensen van de individuele leerling aan. We sluiten ons onderwijs aan bij de maatschappelijke omgeving en bevorderen de zelfstandigheid van de leerlingen. In de vertrouwde omgeving van het eigen klaslokaal krijgen de leerlingen de vakken: Nederlandse taal, rekenen-wiskunde, Engels, maatschappij- en cultuuroriëntatie, CKV, arbeids- en beroepsoriëntatie. Vakspecialisten geven de vakken: techniek, consumptieve technieken, verkoop/retail en administratie, informatica, lichamelijke opvoeding en zorg en welzijn. In de bovenbouw lopen de leerlingen stages. Die stages worden ondersteund met bij die stages passende praktijklessen. Een remedial teacher werkt met leerlingen die vanwege achterstanden of meer mogelijkheden extra ondersteuning nodig hebben.

Sociale vaardigheidstraining is geïntegreerd in het lesprogramma, maar kan ook in kleine groepjes plaatsvinden.

De zorgstructuur heeft als taak de toelating, begeleiding en advisering van leerlingen te verzorgen. De leerlingen worden gevolgd van aanmelding tot uitschrijving. Ook de docenten krijgen vanuit het zorgtraject ondersteuning en begeleiding.

We werken samen met Heldring VMBO om doorstroming naar het Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) mogelijk te maken voor leerlingen die na één jaar voldoen aan de criteria van het LWOO.

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

De school heeft een actieve leerlingraad. Iedere klas heeft een vertegenwoordiger in de raad. De raad vergadert vijf maal per jaar over het organiseren van diverse activiteiten en beslist mee over schoolzaken.

Er worden activiteiten tijdens en na schooltijd georganiseerd. Bijvoorbeeld een bezoek aan een theatervoorstelling, een film, sportactiviteiten als een voetbaltoernooi, een schoolfeest in het voorjaar. Na school is er gelegenheid voor fitness, koken en naailes.

In principe gaan alle leerlingen ieder jaar naar het volgende leerjaar. Om pedagogische redenen en in samenspraak met ouders kan hier van worden afgeweken.

Veiligheid

Dat leerlingen zich veilig voelen op school vinden we belangrijk. Iedere klas heeft een eigen mentor en een eigen klaslokaal. De mentor is de spil in de begeleiding van de leerling en verzorgt de contacten met de ouders.

We hechten aan een ontspannen sfeer waarin sprake is van rust, regelmaat, structuur en duidelijkheid, vertrouwen, onderlinge betrokkenheid, wederzijds respect en rekening houden met elkaar.

We hebben het certificaat 'Veilige school' uitgereikt gekregen. Dit certificaat wordt uitgereikt door de gemeente Den Haag aan scholen die zich actief inspannen om de school veiliger te maken voor leerlingen en medewerkers.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

We betrekken de ouders zoveel mogelijk bij het onderwijs en de vorderingen van hun zoon of dochter door middel van informatieavonden aan het begin van ieder schooljaar, rapportbesprekingen, het bespreken van het Individueel Ontwikkelings Plan, huisbezoeken in de eerste klas, uitslaggesprekken naar aanleiding van het herhalingsonderzoek, bespreken van de toekomstprognose in de bovenbouw. We maken gemakkelijk contact via de telefoon of de mail.

We streven een zo open mogelijke communicatie tussen ouders en docenten na. Waar ouders problemen ervaren in de schoolsituatie luisteren we in alle openheid en zoeken samen naar oplossingen.

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen die een advies hebben gekregen voor het praktijkonderwijs. Op basis van aanleg en schoolprestaties geeft het Samenwerkingsverband een toelaatbaarheid verklaring (tlv) af. De school bepaalt of een leerling geplaatst kan worden.

Brugperiode

De vijf leerjaren zijn onderverdeeld in een onder- en bovenbouw. In de onderbouw (klas 1 t/m 3) ligt het accent op het aanleren van theoretische en praktische vaardigheden. In de bovenbouw (klas 4 en 5) ligt het accent op de voorbereiding op de vervolgopleiding (mbo) en/of de arbeidsmarkt door middel van bedrijfsbezoeken en stages.

Brugklassen

Nog beschikbare plaatsen: 0 plaatsen
Restperiode

  • praktijkonderwijs 0 plaatsen beschikbaar
    Basisschooladvies: Praktijkonderwijs

Voorrangsregels

  1. Wij verlenen voorrang aan leerlingen met een (half-, stief-) broer of (half-, stief-) zus op de school van aanmelding.
  2. Wij verlenen voorrang aan kinderen van personeelsleden werkzaam op de school van aanmelding.'

Kosten eerste leerjaar

  • € 45,00 Schoolbenodigdheden als een tas, een agenda, twee multomappen, een etui met pennen en potloden, gymkleding.
  • € 40,00 Buitenschoolse activiteiten, bijvoorbeeld de schoolreis (voor leerlingen met een Ooievaarspas is dit gratis of lager).

Werken en doorleren

In de onderbouw ligt de nadruk op het leren, de basisvorming en de zelfredzaamheid. In de bovenbouw verschuift dit meer naar de praktijk, de stages, de arbeidsmarkt en de vervolgopleiding.

De leerlingen werken in vijf jaar toe naar het diploma praktijkonderwijs. Als examendossier leggen de leerlingen een portfolio aan, waarin alle certificaten en bewijzen worden verzameld. Dit portfolio dient als basis voor het eindexamen. Aan het diploma worden natuurlijk eisen gesteld op het gebied van het leren, loopbaan, burgerschap, arbeidsvaardigheden en onderwijsdeelname.

De Hofstede biedt naast het praktijkonderwijs ook de Entreeopleiding van het mbo aan in samenwerking met ROC Mondriaan. Dit traject heeft een aangepast programma en is bedoeld voor leerlingen die voldoen aan de criteria van deze opleiding. Deze opleiding wordt afgesloten met het examen van Mondriaan. Met dit diploma kunnen leerlingen doorstromen naar niveau 2 van het mbo. Leerlingen die hier niet aan deelnemen, worden voorbereid op een baan of een baan gecombineerd met leren.

Tot slot 
De organisatie van de Hofstede is gericht op een rustig, vertrouwd en kleinschalig leer- en leefklimaat. We zijn een betrokken school, bieden structuur en gaan respectvol en zorgzaam met elkaar om. Ook hebben wij een eigen zorgteam, dat extra aandacht en zorg aan de leerlingen geeft.