Spring naar inhoud

Schoolprofiel

Het Pleysier College Westerbeek is een van de scholen van het Pleysier College, een school voor voortgezet speciaal onderwijs. De school biedt onderwijs en begeleiding aan leerlingen met een gedrags- en/ of psychiatrische stoornis. In de meeste gevallen is er sprake van een stoornis in het autistisch spectrum. De school biedt mavo, havo en vwo. Aan de hand van de behaalde resultaten in relatie tot de doelen van het ontwikkelingsperspectief wordt steeds bepaald of de leerling een volgende stap kan maken.

Onderwijsconcept

Voor elke leerling wordt samen met de ouders en de leerling een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. Dit OPP wordt periodiek geëvalueerd en bijgesteld. In het OPP worden zowel de leerdoelen (didactische doelen) als de gedragsdoelen (sociaal-emotionele doelen) geformuleerd.

Binnen de school zijn zowel het schoolklimaat als het klassenmanagement afgestemd op de kenmerken van de leerlingen. De betrokkenheid van de leerling in zijn/haar eigen leerproces staat bij de school voorop. Het Pleysier College Westerbeek hecht aan een veilig schoolklimaat.

Bijzonderheden

U kunt bij de coördinator leerlingzaken of bij Bureau Toeleiding van het Pleysier College vragen wie verantwoordelijk is voor het aanvragen van de toelaatbaarheidsverklaring. Zij zijn bereikbaar op de nummers: (070) 315 00 22 en (070) 315 00 15. Als het Pleysier College verantwoordelijk is voor het aanvragen van de toelaatbaarheidsverklaring, gebeurt dit altijd in overleg met de school van herkomst.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

De school werkt zeer systematisch aan het kwaliteitsbeleid. In het beleidsplan van het Pleysier College, te vinden op de website, staat te lezen hoe hieraan gewerkt wordt.

Ouderbetrokkenheid

De school bespreekt periodiek het individuele handelingsplan van de leerling in aanwezigheid van de ouders. Daarnaast onderhoudt school een korte lijn met de ouders en zijn er oudertevredenheidsenquêtes.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Kennismaken kan op de open middagen, die op de website van de school bekend worden gemaakt. Om toegelaten te kunnen worden tot het Pleysier College Westerbeek, is een toelaatbaarheidsverklaring noodzakelijk. Deze verklaring wordt afgegeven door het samenwerkingsverband. De aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring wordt gedaan door de school waar de leerling is ingeschreven of door het Pleysier College. De aanvragende school onderbouwt waarom de leerling aanspraak maakt op speciaal onderwijs (en dus niet binnen het regulier onderwijs kan functioneren, ook niet met extra ondersteuning).