Spring naar inhoud

Interfaculteit School voor Jong Talent

  • vwo gymnasium,
  • vwo atheneum,
  • havo

Schoolprofiel

Op de School voor Jong Talent combineren leerlingen een intensief voortraject op het gebied van dans, muziek of beeldende kunst met regulier onderwijs (havo, atheneum of gymnasium). Voor leerlingen met een vmbo-advies wordt een alternatief traject ontwikkeld (een 6-jarige havo oftewel has, havo-schakelgroep). Leerlingen worden pas op de School voor Jong Talent toegelaten na een positief verlopen toelatingsexamen. Doelstelling is het succesvol doorstromen naar het Hoger Kunstvakonderwijs en tegelijkertijd het behalen van een regulier vo-diploma.

Het klimaat van de school kenmerkt zich door een grote gedrevenheid van de leerlingen op het gebied van de kunsten. Er wordt gestreefd naar een hoog, zelfs internationaal bepaald niveau in kleine, veilige en familiaire setting. Ons missionstatement is dan ook: 'met gedrevenheid en zelfvertrouwen via uitdaging naar excellentie'.

Nader toegelicht

De School voor Jong Talent is een nationale school waar toptalenten op het gebied van ballet, muziek en beeldende kunst hun vooropleiding combineren met algemeen voortgezet onderwijs. Het klimaat van de school kenmerkt zich door een grote gedrevenheid van de leerlingen op het gebied van de kunsten. Er wordt gestreefd naar een hoog, zelfs internationaal bepaald niveau in kleine, veilige en familiaire setting. Ons missionstatement is dan ook: "met gedrevenheid en zelfvertrouwen via uitdaging naar excellentie"

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

Aangezien de leerlingen vele uren per dag besteden aan hun passie, die vanuit de school voortdurend wordt uitgedaagd, is de betrokkenheid van de leerlingen zeer groot. Omdat de leerlingen in de producties (muziek, dans, beeldende kunst) sterk afhankelijk van elkaars kunnen zijn, is de verbondenheid en het respect naar elkaars kwaliteiten en de kwaliteiten van de docenten, groot.

Veiligheid

Ondanks het feit dat de Interfaculteit School voor Jong Talent deel uit maakt van een hbo-opleiding en gehuisvest is in het gebouw van het Koninklijk Conservatorium, is de School voor Jong Talent geconcentreerd in een specifieke vleugel van het gebouw met apart toezicht. Door de kleinschaligheid is de reguliere en sociale controle groot en bevinden de leerlingen zich in een zeer veilige omgeving.

Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

De betrokkenheid van de ouders is middels een zeer actieve oudercommissie gewaarborgd. De oudercommissie heeft binnen haar organisatie een aantal taakgroepen geformeerd, bestaande uit ouders, die de school in bepaalde activiteiten ondersteunen. Aangezien de leerlingen uit heel Nederland komen vinden huisbezoeken slechts in uitzonderlijke gevallen plaats.

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

Leerlingen kunnen pas op de School voor Jong Talent worden geplaatst als zij een positief toelatingsexamen hebben afgelegd. De toelatingsprocedures zijn verschillend voor de afdeling dans, muziek of beeldende kunsten. Voor meer informatie met betrekking tot de toelatingsprocedure: neem contact op met dhr. van Bilsen (directeur van de SvJT).

Brugperiode

De heterogene brugperiode beslaat twee jaar en na het tweede jaar wordt er gedifferentieerd naar has, havo en vwo (atheneum/gymnasium).

Brugklassen

Nog beschikbare plaatsen: 0 plaatsen
Restperiode

  • havo/vwo plaatsen beschikbaar

Voorlichting en open dagen

Zat 26 januari 2019, van 10:00 tot 16:00 uur
Open dag Koninklijk Conservatorium / School voor Jong Talent

Kosten eerste leerjaar

  • € 1.850,00 Dit bedrag wordt besteed aan de kosten van het voortraject muziek, dans of beeldende kunst.
  • In verband met het internationale karakter van de opleiding worden er meer exchanges en reizen naar het buitenland georganiseerd dan bij reguliere scholen. Deze vinden echter hoofdzakelijk plaats in de bovenbouw (vanaf de derde klas). De kosten hiervoor bedragen gemiddeld € 450,-.
  • € 45,00 De oudercommissie vraagt een vrijwillige bijdrage van € 45 per jaar

Onderlinge verbondenheid

Leerlingen besteden vele uren per dag aan hun passie, die vanuit de school voortdurend wordt uitgedaagd. Daarom is de betrokkenheid van de leerlingen zeer groot. Zij zijn in de producties (muziek, dans, beeldende kunst) sterk afhankelijk van elkaars kunnen, met als gevolg dat de onderlinge verbondenheid groot is en iedereen veel respect heeft voor elkaars kwaliteiten en die van de docenten.

Huisvesting
Ondanks het feit dat de Interfaculteit School voor Jong Talent deel uitmaakt van een hbo-opleiding en gehuisvest is in het gebouw van het Koninklijk Conservatorium, is de School voor Jong Talent geconcentreerd in een specifieke vleugel van het gebouw met apart toezicht. Door de kleinschaligheid is de reguliere en sociale controle groot en bevinden de leerlingen zich in een zeer veilige omgeving.

Extra begeleiding
De School voor Jong Talent beschikt over RT-capaciteit, een uitgebreid medisch team en een schoolpsycholoog, maar kan daarnaast ook van alle faciliteiten van het Koninklijk Conservatorium gebruikmaken.