Spring naar inhoud

Interfaculteit School voor Jong Talent

  • vwo gymnasium,
  • vwo atheneum,
  • havo

Schoolprofiel

Op de School voor Jong Talent combineren leerlingen een intensief voortraject op het gebied van dans, muziek of beeldende kunst met regulier onderwijs (havo, atheneum of gymnasium). Voor leerlingen met een vmbo-advies is een alternatief traject ontwikkeld (een 6-jarige havo oftewel has, havo-schakelgroep). Leerlingen worden pas op de School voor Jong Talent toegelaten na een positief verlopen toelatingsexamen. Doelstelling is het succesvol doorstromen naar het Hoger Kunstvakonderwijs en tegelijkertijd het behalen van een regulier vo-diploma.

Nader toegelicht

Het klimaat van de school kenmerkt zich door een grote gedrevenheid van de leerlingen op het gebied van de kunsten. Er wordt gestreefd naar een hoog - zelfs internationaal - niveau in kleine, veilige en familiaire setting.

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

Docenten en leerlingen besteden vele uren per dag aan hun passie. In de producties (muziek, dans, beeldende kunst) werken zij voortdurend samen en is de verbondenheid en het respect voor elkaars kwaliteiten groot.

Veiligheid

Ondanks het feit dat de School voor Jong Talent deel uit maakt van een hbo-opleiding en gehuisvest is in het gebouw van het Koninklijk Conservatorium, is de School voor Jong Talent geconcentreerd in een specifieke vleugel van het gebouw met apart toezicht. Door de kleinschaligheid is de reguliere en sociale controle groot en bevinden de leerlingen zich in een zeer veilige omgeving.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

De betrokkenheid van de ouders is middels een actieve oudercommissie en medezeggenschapsraad gewaarborgd. De oudercommissie heeft binnen haar organisatie een aantal taakgroepen geformeerd, bestaande uit ouders, die de school in bepaalde activiteiten ondersteunen.

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

Leerlingen kunnen pas op de School voor Jong Talent worden geplaatst als het resultaat van de toelatingsprocedure positief is. De toelatingsprocedures zijn verschillend voor de afdeling dans, muziek of beeldende kunsten. Voor meer informatie met betrekking tot de toelatingsprocedure: neem contact op met dhr. van Bilsen (directeur van de SvJT).

Brugperiode

De heterogene brugperiode beslaat twee jaar en na het tweede jaar wordt er gedifferentieerd naar has, havo en vwo (atheneum/gymnasium).

Brugklassen

Voorlichting en open dagen

Dit schooljaar zullen er t/m 5 februari 2021 geen fysieke open dagen zijn. Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Voorlichting en open dagen

De open dagen voor januari 2021 volgen. Zie de website van de school

Kosten eerste leerjaar

  • € 1.850,00 Dit bedrag wordt besteed aan de kosten van het voortraject muziek, dans of beeldende kunst.
  • In verband met het internationale karakter van de opleiding worden er meer exchanges en reizen naar het buitenland georganiseerd dan bij reguliere scholen. Deze vinden echter hoofdzakelijk plaats in de bovenbouw (vanaf de derde klas). De kosten hiervoor bedragen gemiddeld € 450,- per project.
  • € 45,00 De oudercommissie vraagt een vrijwillige bijdrage van € 45 per jaar

Extra begeleiding

De School voor Jong Talent biedt studiebegeleiding, heeft een uitgebreid medisch team en een schoolpsycholoog. Verder kan de leerling gebruikmaken van aanvullende begeleidingsmogelijkheden van het Koninklijk Conservatorium (fysiotherapie, logopedie et cetera).