Spring naar inhoud

Stanislascollege - Praktijkonderwijs

 • praktijkonderwijs

Schoolprofiel

Op onze school krijg je vijf jaar de tijd om je te ontwikkelen en leer je ontdekken waar je goed in bent en waar je talenten zitten. We helpen je met het ontdekken wat je later voor werk zou kunnen gaan doen. Na het behalen van je diploma ben je goed voorbereid om te gaan werken, verder te leren of te werken en te leren tegelijkertijd. Wij zijn een school waar iedereen elkaar kent. Wij proberen je schooltijd tot een geweldige tijd te maken.

Naast de AVO-vakken (Algemeen Vormend Onderwijs), zoals rekenen/wiskunde, taal en Engels, krijg je ook veel praktijkvakken. Enkele praktijkvakken op onze school zijn: techniek/beeldende vorming, dier en groen, koken, zorg, handel en administratie, ICT, gym, muziek, woonhuis en CKV (bij dit vak maak je kennis met toneel, drama, multimedia en nog veel meer). De belangrijkste (leer)onderdelen van het Praktijkonderwijs zijn: wonen, vrije tijd en burgerschap, met als doel uitstroom naar de arbeidsmarkt en, indien mogelijk, doorstroom naar een ROC (mbo).

Nader toegelicht

In de bovenbouw heb je vanaf het vierde leerjaar de mogelijkheid om de branche gerichte opleidingen te volgen. Dit zijn officieel erkende opleidingen waarvoor je onder schooltijd een branche gerichte opleiding mag volgen. Aan het einde van de opleiding doe je een examen, slaag je voor deze dan ontvang je een certificaat.

De volgende certificaten kunnen de leerlingen behalen.

 1. Vorkheftruckopleiding;
 2. Vaktraining Werken in het schildersbedrijf;
 3. Werken in het groen;
 4. HACCP/werken in de keuken
 5. EHBO
 6. Techniek
 7. Hulp in de groothuishouding
 8. Winkel/kassatraining;

Daarnaast krijgen de leerlingen ook nog sollicitatietraining aangeboden dit in samenwerking met Centrum 1622;

Vanaf leerjaar 3 ga je stage lopen als je minimaal 15 jaar bent (twee dagen per week). Op deze manier kun je ontdekken waar je goed in bent en wat voor werk je later zou willen doen.

Vanaf leerjaar 4  bieden we alle leerlingen de entree opleiding aan. Deze opleiding biedt de mogelijkheid tot het behalen van een mbo-1 diploma.
Daarnaast is er ook de mogelijkheid om je praktijkonderwijsdiploma te behalen. Dit alleen als je aan alle exameneisen voldoet.

Ons leerprogramma bied je twee mogelijkheden: uitstroom naar arbeid of als je de entree opleiding heb behaald, kun je misschien doorstromen naar het MBO, dit gaat altijd in overleg met jou, je ouders en je mentor.
Tijdens je schoolperiode heb je drie keer per jaar samen met je ouders en je mentor een Individueel Ontwikkelings- Plan-gesprek. In dit gesprek word je toekomst/uitstroom besproken. Als je je diploma hebt behaald, volgen we je nog twee jaar om te kijken hoe het met je gaat en of we je ergens mee kunnen helpen.

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

De mening en ideeën van onze leerlingen vinden wij erg belangrijk. Daarom hebben wij bij ons op school een leerlingenraad die actief betrokken wordt bij het organiseren en bedenken van activiteiten.

Daarnaast wordt er elke jaar een tevredenheidsenquête gehouden en naar de mening gevraagd van de leerlingen over het hoe het gaat op onze school.

Veiligheid

Wij vinden dat je je prettig en veilig moet voelen binnen onze school. Daarom besteden wij veel tijd aan het goed omgaan met elkaar. In de brugklassen werken we onder andere met Kanjertraining.
We hebben het vignet gezonde school behaald op het gebied van sociaal emotioneel welbevinden.
Je kunt altijd terecht bij je mentor voor hulp.

Als leerling in de onderbouw activiteiten doen buiten de school gebeurt dit altijd onder begeleiding. 


Onze leerlingen blijven tijdens de pauze op het schoolterrein.  Indien er lesuitval plaatsvindt (bijvoorbeeld door ziekte van een docent) zullen de lessen altijd worden opgevangen, tussenuren bestaan bij ons niet.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

We vinden het erg belangrijk dat ouders actief betrokken zijn binnen onze school.
Ouders worden drie keer per jaar samen met hun zoon of dochter uitgenodigd op school om de vorderingen  en de leerdoelen te bespreken.
Ook stellen we de mening van onze ouders erg op prijs en daarom nemen we elk jaar een ouder-enquete af. De resultaten van deze enquete proberen we samen met de Medezeggenschapsraad ( MR ) zoveel mogelijk te verwerken in het beleid van de school.
Ouders zijn ook vertegenwoordigd in de MR van onze school.De contactpersoon van de MR is de voorzitter; Dhr vd Hoeven.

Nog meer op onze school

Overige informatie

Sportveld
Sinds dit schooljaar hebben we nieuw bij onze school een sportveld waar we gebruik van kunnen maken. Dit veld ligt naast de gymzaal en is voorzien van kunstgras.

Kas
Naast de vele praktijklessen die we al aanbieden hebben we sinds dit jaar ook een kas waarin we de lessen groenverzorging kunnen gegeven gaan worden.
Ook lessen in bloemschikken en kweken van planten en bloemen komen aan bod.
Op deze manier proberen we de uitstroommogelijkheden voor onze leerlingen nog groter en aantrekkelijker te maken.

Samenwerking met de buurt
We werken graag samen met de buurt. Op deze manier kunnen we de praktijklessen nog realistischer maken.

We zijn een rookvrije school.

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

Interesse? Maak dan een afspraak met mevr. Kemper en/of mevr. Hadioui op 070-394 05 65 of via kemw@stanislascollege.nl of hadm@stanislascollege.nl.

 

 

Brugperiode

Het eerste jaar start met een kennismakingsgesprek met je mentor. Naast de kennismakingsweek, waarin je allemaal activiteiten met je klas gaat doen, hebben we ook een brugklaskamp.

 

Brugklassen

Nog beschikbare plaatsen: 0 plaatsen
Restperiode

 • praktijkonderwijs 0 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: Praktijkonderwijs

Voorrangsregels

 1. Wij verlenen voorrang aan leerlingen met een (half-, stief-) broer of (half-, stief-) zus op de school van aanmelding.

Kosten eerste leerjaar

 • € 118,00 Het Stanislas College rekent een vrijwillige schoolbijdrage. Deze bijdragen worden gebruikt voor onder meer projecten, excursies en andere activiteiten.
 • € 22,50 Dit bedrag is nodig voor de aanschaf van het Stanislas gymshirt (€10.00) en de borg van de locker(€12.50).
 • € 65,00 Dit is een eigen bijdrage voor het brugklaskamp.

Extra: de Kanjertraining

Er zijn leerlingen die niet altijd weten hoe ze 'handig' met mensen om kunnen gaan. Dit kan komen door teruggetrokken gedrag, maar ook door juist te uitbundig gedrag. De training sociale vaardigheden is een belangrijk onderdeel van ons lesprogramma. In klas 1 tot en met 3 wordt de Kanjertraining gegeven. Dit is een door het ministerie goedgekeurd antipestprogramma, dat wordt gegeven door gediplomeerde kanjertrainers samen met de mentor.

Bij de Kanjertraining:

 • Wordt pesten aangepakt en het zelfvertrouwen verbeterd;
 • Wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen gevolgd en worden ouders nadrukkelijk betrokken;
 • Wordt invulling gegeven aan de Wet burgerschap en sociale integratie;
 • Hebben leerlingen plezier en ontstaat er een goede sfeer in de klas.

Goede voorbereiding
Veel van onze leerlingen gaan na de opleiding aan het werk. Ze worden daarom zo goed mogelijk voorbereid op het uitoefenen van werkzaamheden op de arbeidsmarkt en leren tijdens stages in de praktijk. In het vierde en vijfde leerjaar kunnen leerlingen diverse branchegerichte opleidingen volgen en volgen al onze leerlingen de Entreeklas. Indien mogelijk stromen leerlingen uit naar een ROC. Wij werken samen met de ROC Mondriaan Onderwijsgroep. Er bestaat de mogelijkheid voor sommige leerlingen een Entreediploma te behalen.