Spring naar inhoud

Maris College Houtrust

 • mavo,
 • havo

Schoolprofiel

Maris Houtrust maakt deel uit van het Maris College: een school met zes locaties langs de kust van Den Haag. Ons motto is 'Klein, Veilig, Kansrijk'.

Op Maris Houtrust kunnen leerlingen terecht met een mavo-, havo-, of mavo/havo-advies. Zij komen in een havobrugklas of een mavo/havobrugklas. Aan het eind van het eerste leerjaar mavo/havo wordt op basis van hun resultaten bepaald of zij worden bevorderd naar de tweede klas mavo of havo. De mavo bereidt voor op doorstroom naar het mbo, of naar havo 4. 

Op Houtrust werken we voor alle leerlingen met het Flexprogramma om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Flex brengt ze in aanraking met verschillende studies en beroepenvelden en bestaat uit: drama, muziek, art & design, sport en bewegen en informatietechnologie. In mavo 3 kiezen leerlingen een van de Flexvakken als eindexamenvak.

Nader toegelicht

Flexprogramma
Flex op Maris Houtrust is een unieke onderwijsvorm voor leerlingen om zich te oriënteren op hun toekomst. In klas 1 kiezen leerlingen vier van de vijf Flexvakken. In klas 2 kiezen ze twee Flexvakken en krijgen daarin per vak een half jaar les. In klas 3 mavo kiezen ze één Flexvak waarin ze twee jaar les krijgen en waarin ze eindexamen doen. De keuzevakken heten dan officieel: drama, muziek, kunstvakken 1, lichamelijke opvoeding 2 en informatietechnologie voor de TL (ITTL).

Zie ook: www.mariscollege.nl

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

Het Maris College biedt uitdagend onderwijs dat vraagt om betrokken leerlingen. Op alle locaties bieden we minimaal twee onderwijsniveaus aan. Zo krijgen leerlingen de kans het hoogst mogelijke diploma te halen, wat de meesten ook lukt. Leerlingen voelen dat de school er voor hen is. Ze moeten er trots op zijn en zich er thuis voelen. Bij veel activiteiten doen we een beroep op hen. Ze kunnen bijvoorbeeld hulpmentor of mediator worden en we vragen hun hulp bij schoolevenementen zoals open dagen. De leerlingenraad is een belangrijk adviesorgaan.

Veiligheid

De Marislocaties zijn kleinschalig, met kantines en schoolpleinen waar de leerlingen tijdens pauzes verblijven. Afspraken over hoe we op school met elkaar omgaan, dragen bij aan een veilige omgeving, waarin leerlingen zich thuis voelen. Alle locaties van het Maris College hebben het certificaat 'Veilige School'.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

We nodigen ouders regelmatig uit om de resultaten van hun kind te bespreken. Zij kunnen in schooladministratieprogramma Magister de cijfers, het huiswerk en de aanwezigheid van hun kind volgen. We hebben een actieve ouderraad die een klankbord is voor de directie en de school. De OR organiseert thema-avonden over onderwerpen die voor ouders van belang zijn. Voor voorlichting over vervolgopleidingen en beroepen nodigen we ouders uit om over hun expertise te komen praten.

Ouders en school hebben een gezamenlijk doel: hun kind/onze leerling vormen tot evenwichtige, sociale mensen die hun weg in de maatschappij kunnen vinden. We zijn daarin partners met een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ouders zorgen thuis voor een gezond leefklimaat: kinderen slapen genoeg, eten goed en worden ondersteund in hun persoonlijke ontwikkeling. School draagt zorg voor het leerproces en meningsvorming. Gezamenlijk zijn we verantwoordelijk voor het welzijn van de leerlingen en hun sociale ontwikkeling binnen en buiten de school. Daarbij spelen social media een belangrijke rol. Zowel school als ouders dienen alert te zijn op de omgangsvormen in app-groepen van de klas en op social media. Plezierige omgangsvormen zijn overal van belang, ook in de virtuele werkelijkheid.

Goede communicatie tussen school en ouders is van groot belang. De spil in dit proces is de mentor die regelmatig per mail ouders op de hoogte brengt van het wel en wee in de klas en zo nodig in een privébericht ouders informeert over de situatie van hun kind. Van ouders verwachten we dat zij op hun beurt de mentor tijdig op de hoogte brengen als er in de thuissituatie belangrijke zaken spelen. Aan het begin van het schooljaar organiseren we de zogenoemde ‘nieuwjaarsbijeenkomst’ waarop ouders en docenten op ongedwongen wijze met elkaar kennismaken. Een goede verstandhouding van ouders onderling versterkt het saamhorigheidsgevoel van een klas.

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

Het Maris College streeft naar een evenwichtige samenstelling van de klassen naar niveau, verhouding jongens/meisjes en naar een evenredige afspiegeling van de Haagse bevolking. Broers en zussen van onze leerlingen hebben voorrang. De selectiecriteria staan op onze website www.mariscollege.nl.

Brugperiode

Leerlingen komen in een havo of mavo/havo brugklas. De mentor begeleidt de klas en de individuele leerlingen en is aanspreekpunt voor ouders/verzorgers.

Brugklassen

Nog beschikbare plaatsen: 0 plaatsen
Restperiode

 • havo
 • mavo tto
 • mavo/havo

Voorrangsregels

 1. Wij verlenen voorrang aan kinderen van personeelsleden werkzaam op de school van aanmelding.'
 2. Wij verlenen voorrang aan leerlingen met een (half-, stief-) broer of (half-, stief-) zus op de school van aanmelding.

Voorlichting en open dagen

Din 14 januari 2020, van 19:30 tot 21:00 uur
Informatieavond voor ouders van leerlingen van groep 7 en 8. Inloop 19.15 uur.
Vrij 24 januari 2020, van 16:00 tot 20:00 uur
Open huis voor leerlingen van groep 7 en 8 en hun ouders.

Kosten eerste leerjaar

 • € 139,00 Betreft: € 95,- schoolfonds / € 15,- ouderraad / € 10,- cultuurkaart. Het verplichte gymshirt kost € 7,25 en is via de schoolwebsite bij onze leverancier te bestellen. De kosten voor de tekendoos zijn € 12,50. Deze tekenspullen gebruiken de leerlingen gedurende hun schoolperiode.
 • € 135,00 Werkweek

Extra informatie

 • We zijn klein, veilig en kansrijk en bieden uitdagend en eigentijds onderwijs;
 • Het gebouw is ruimtelijk, licht en modern, met een sporthal en sportvelden direct bij de school;
 • De brugklassen gaan op waterkamp in Zeeland;
 • Klas 3 gaat op survivalkamp in België;  
 • Muzikale spektakels, zoals de Maris Music Awards en Maris Got Talent;
 • Leerlingen kunnen, na een auditie, deelnemen aan Maris Moves, de Marisdansgroep;
 • Feestavonden voor Halloween, Valentijnsdag en gala voor klas 4;
 • Uitgebreid naschools sportprogramma voor de sportliefhebbers. We doen mee aan diverse sporttoernooien;
 • Tekentalenten kunnen meedoen aan een masterclass striptekenen;
 • We hebben een gezonde en gezellige kantine, waar de leerlingen hun pauzes doorbrengen;
 • Een medewerker van Biesieklette houdt toezicht in de fietsenstalling.