Spring naar inhoud

Maris College Kijkduin

 • vmbo tl + lwoo,
 • vmbo k + lwoo,
 • vmbo b + lwoo

Schoolprofiel

Maris Kijkduin maakt deel uit van het Maris College: een school met zes locaties langs de kust van Den Haag. Ons motto is 'Klein, Veilig, Kansrijk'.

Maris Kijkduin is de locatie voor leerlingen die leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) nodig hebben. Zij kunnen dat volgen op bbl-, kbl- en tl-niveau. De criteria voor het verkrijgen van een lwoo-indicatie zijn:

* IQ 75-120 * 25-50% leerachterstand op 2 of meer gebieden, waarbij begrijpend lezen en/of inzichtelijk rekenen. Bij IQ 91-120 moet belemmerende sociaal-emotionele problematiek worden aangetoond. We overleggen met de basisschool en soms is een aanvullend onderzoek nodig. Bij te veel aanmeldingen moeten wij helaas loten. We besteden veel aandacht aan taal en rekenen. Leerlingen worden getoetst om hun niveau vast te stellen en krijgen allemaal extra lessen taal en rekenen om ze zo snel mogelijk op het vereiste niveau te brengen.

Nader toegelicht

We besteden veel aandacht aan taal zoals begrijpend en technisch lezen, woordenschat en spelling. Ook is er aandacht voor dyslexie en communicatieve vaardigheden. Dagelijks lezen alle aanwezigen in het gebouw een half uur. In de onderbouw krijgen leerlingen een uur extra taal. Wekelijks volgen de leerlingen twee uur rekenen van een rekendocent. De rekencoordinator onderzoekt op welk niveau de leerling start. Leerlingen met een lwoo-indicatie worden geplaatst na advies van een plaatsingscommissie. Het eerste jaar volgen leerlingen meerdere lessen bij hun eigen mentor; dat is vertrouwd en biedt structuur. Na het tweede leerjaar gaan leerlingen door in de theoretische leerweg of In de kader- of basisberoepsgerichte leerweg. Het beroepsgerichte programma is Dienstverlening & Producten. 

Zie ook: www.mariscollege.nl

 

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

Het Maris College biedt uitdagend onderwijs dat vraagt om betrokken leerlingen. Op alle locaties bieden we minimaal twee onderwijsniveaus aan. Zo krijgen leerlingen de kans het hoogst mogelijke diploma te halen. We zijn er trots op dat dit veel van onze leerlingen lukt. Leerlingen voelen dat de school er voor hen is. Ze moeten er trots op zijn en zich er thuis voelen. Bij veel activiteiten doen we een beroep op hen. Ze kunnen bijvoorbeeld hulpmentor of mediator worden en we vragen hun hulp bij schoolevenementen zoals open dagen. De leerlingenraad is een belangrijk adviesorgaan.

Veiligheid

De Marislocaties zijn kleinschalig, met kantines en schoolpleinen waar de leerlingen tijdens pauzes verblijven. Afspraken over hoe we op school met elkaar omgaan, dragen bij aan een veilige omgeving, waarin leerlingen zich thuis voelen. Alle locaties van het Maris College hebben het certificaat 'Veilige School'.

Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

We nodigen ouders regelmatig uit om de resultaten van hun kind te bespreken. Zij kunnen in schooladministratieprogramma Magister de cijfers, het huiswerk en de aanwezigheid van hun kind volgen. We hebben een actieve ouderraad die een klankbord is voor de directie en de school. De OR organiseert thema-avonden over onderwerpen die voor ouders van belang zijn. Voor voorlichting over vervolgopleidingen en beroepen nodigen we ouders uit om over hun expertise te komen praten.

Ouders en school hebben een gezamenlijk doel: hun kind/onze leerling vormen tot evenwichtige, sociale mensen die hun weg in de maatschappij kunnen vinden. We zijn daarin partners met een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ouders zorgen thuis voor een gezond leefklimaat: kinderen slapen genoeg, eten goed en worden ondersteund in hun persoonlijke ontwikkeling. School draagt zorg voor het leerproces en meningsvorming. Gezamenlijk zijn we verantwoordelijk voor het welzijn van de leerlingen en hun sociale ontwikkeling binnen en buiten de school. Daarbij spelen social media een belangrijke rol. Zowel school als ouders dienen alert te zijn op de omgangsvormen in app-groepen van de klas en op social media. Plezierige omgangsvormen zijn overal van belang, ook in de virtuele werkelijkheid.

Goede communicatie tussen school en ouders is van groot belang. De spil in dit proces is de mentor die regelmatig per mail ouders op de hoogte brengt van het wel en wee in de klas en zo nodig in een privébericht ouders informeert over de situatie van hun kind. Van ouders verwachten we dat zij op hun beurt de mentor tijdig op de hoogte brengen als er in de thuissituatie belangrijke zaken spelen. Aan het begin van het schooljaar organiseren we de zogenoemde ‘nieuwjaarsbijeenkomst’ waarop ouders en docenten op ongedwongen wijze met elkaar kennismaken. Een goede verstandhouding van ouders onderling versterkt het saamhorigheidsgevoel van een klas.

Nog meer op onze school

Brede buurtschool VO  
In brede buurtscholen kunnen leerlingen hun talenten ontwikkelen en achterstanden wegwerken. Hiermee krijgen alle kinderen kansen om verder te komen.

Vmbo-programma's

 • Dienstverlening en producten

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

Het Maris College streeft naar een evenwichtige samenstelling van de klassen naar niveau, verhouding jongens/meisjes en naar een evenredige afspiegeling van de Haagse bevolking. Broers en zussen van onze leerlingen hebben voorrang. De selectiecriteria voor Maris Kijkduin staan op onze website.

Brugperiode

De klassen tellen circa 15 leerlingen en hebben zoveel mogelijk een vast lokaal. De mentor is verantwoordelijk voor de begeleiding van de klas en de individuele leerlingen en is aanspreekpunt voor ouders/verzorgers. Aan het begin van de brugklas organiseren we kennismakingsdagen.

Brugklassen

Nog beschikbare plaatsen: 0 plaatsen
Restperiode

 • vmbo b/k + lwoo 0 plaatsen beschikbaar
 • vmbo k/tl + lwoo 0 plaatsen beschikbaar

Voorrangsregels

 1. Wij verlenen voorrang aan kinderen van personeelsleden werkzaam op de school van aanmelding.'
 2. Wij verlenen voorrang aan leerlingen met een (half-, stief-) broer of (half-, stief-) zus op de school van aanmelding.

Voorlichting en open dagen

Vrij 10 januari 2020, van 16:00 tot 20:00 uur
Open huis voor leerlingen van groep 7 en 8 en hun ouders.

Kosten eerste leerjaar

 • € 120,00 Betreft: € 95,- schoolfonds / € 15,- ouderraad / € 10,- cultuurkaart. Het verplichte gymshirt kost € 6,95 en is via de schoolwebsite bij onze leverancier te bestellen.
 • € 100,00 Kennismakingsdagen

Extra informatie

 • Maris Kijkduin is het taalexpertisecentrum van het Maris College. We hebben veel aandacht voor kinderen met taalproblematiek. We werken volgens het protocol dyslexie VO. Er is extra ondersteuning voor begrijpend en technisch lezen, spelling en woordenschat, dyslexie en communicatieve vaardigheden;
 • We voeren actief taalbeleid: dagelijks lezen alle aanwezigen in het gebouw een halfuur;
 • Kijkduin heeft een taalprogramma van een uur per week extra voor de onderbouw en biedt tevens extra aandacht aan dyslexie in de lessen Engels. Leerlingen kunnen gebruikmaken van dyselxiehulpmiddelen en/of sprint;
 • Leerlingen in klas 1 worden zoveel mogelijk begeleid bij hun huiswerk. In de tweede klas laten we dit geleidelijk los;
 • Leerlingen met een lwoo-indicatie worden geplaatst na advies van een plaatsingscommissie. Het eerste jaar volgen leerlingen meerdere lessen bij hun eigen mentor: dat is vertrouwd en biedt structuur;
 • De Maris Music Awards is een jaarlijks terugkerend muziekspektakel. Leerlingen kunnen ook deelnemen aan Maris Moves, de Marisdansgroep. Er gaat wel een auditie aan vooraf;
 • Tekentalenten kunnen meedoen aan een masterclass striptekenen;
 • Er zijn jaarlijks feestavonden voor Halloween en Valentijnsdag en er wordt een gala-avond voor de eindexamenklassen gehouden;
 • Uitgebreid naschools programma voor de sportliefhebbers. We doen mee aan diverse sporttoernooien.