Spring naar inhoud

Schoolprofiel

De Piramide is een school voor leerlingen met een langdurig ziektebeeld en/of een lichamelijke beperking in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. Onze school heeft een afdeling Speciaal Onderwijs (SO) met 80 leerlingen en een afdeling Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) met 73 leerlingen. Het leerstofaanbod in het SO is vergelijkbaar met het aanbod in het regulier primair onderwijs. Leerlingen van het SO kunnen na groep 8 in een doorgaande lijn doorstromen naar één van de profielen in het VSO. Leerlingen die door hun ziektebeeld en/of beperking moeite hebben met het volgen van het onderwijsprogramma begeleiden we in hun leer- en ontwikkelingsproces met een aanbod van specialistische ondersteuningsarrangementen. Van elke leerling wordt bij binnenkomst een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. In dat OPP zijn de doelen op de lange termijn en op de korte termijn beschreven en is een ambitieus uitstroomniveau vastgelegd.

Onderwijsconcept

Respect voor de eigenheid van ieder kind staat in ons handelen voorop. Vanuit dit respect bieden wij de leerlingen veiligheid, waarmee we de basis leggen voor een brede zelfontplooiing. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen als zelfstandige burgers de school verlaten en zo onafhankelijk mogelijk kunnen functioneren in de samenleving. Onze kernwaarden zijn: de leerling centraal, wederzijds respect, veiligheid en vertrouwen in ontwikkelingsmogelijkheden. Met onderwijskundig maatwerk sluiten we aan bij de mogelijkheden en de talenten van de leerlingen.

Bijzonderheden

In goed overleg met de ouders kunnen onze leerlingen onderwijsondersteuning krijgen van een logopedist, fysio- of ergotherapeut. Ons schoolgebouw heeft alle benodigde speciale voorzieningen, zodat onze leerlingen ondanks hun ziektebeeld of beperking het onderwijs goed kunnen volgen. Begin 2017 betrekken we een nieuw schoolgebouw.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

De kwaliteit van ons onderwijs is ons een zorg! We meten de kwaliteit met ouder-, medewerkers- en leerlingtevredenheidsonderzoeken, externe toetsing en zelfevaluatie. Op basis van de resultaten bepalen we wat we gaan verbeteren en welke nieuwe activiteiten we ter hand nemen. Ook zorgen we er voor dat de ontwikkeling van de medewerkers aansluit bij de schooldoelen.

Basisschooladviezen van de afgelopen drie jaar

  • 2012

  • 2013

  • 2014


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Een goede afstemming tussen school en thuis is een voorwaarde voor de ontwikkeling van elk kind. Daarom hechten wij veel waarde aan het contact met ouders en ouderbetrokkenheid. We organiseren verschillende contactmomenten voor ouders, zoals het bespreken van het ontwikkelingsperspectief, rapportavonden, themabijeenkomsten en adviesgesprekken. Ouders zijn bij ons actief betrokken in de ouderraad en beslissen mee over het schoolbeleid in de Medezeggenschapsraad.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

De Piramide is een school voor speciaal onderwijs. Deelnemen aan ons onderwijsprogramma kan alleen als de leerling een Toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband heeft gekregen. Ouders die belangstelling hebben voor onze school kunnen een afspraak maken voor een kennismaking.